petak, 19. srpnja 2019.

DEUS CARITAS EST - BOG JE LJUBAV

SADRŽAJ

UVOD
PRVI DIO
Jezični problem
»Eros« i »agape« – različitost i jedinstvo
Novost biblijske vjere
Isus Krist – utjelovljena Božja ljubav
Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu 
DRUGI DIO
Karitativno djelovanje Crkve kao očitovanje trinitarne ljubavi
Karitativni rad kao zadaća Crkve
Pravednost i ljubav
Mnogostruke strukture karitativnog služenja u suvremenome društvenom okruženju
Posebna obilježja karitativne djelatnosti Crkve
Odgovorni za karitativnu djelatnost Crkve 


UVOD1. »Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi iz Prve Ivanove poslanice izražavaju na vrlo jasan način središte kršćanske vjere: krščansku sliku o Bogu i sliku čovjeka i njegova puta koja iz toga proizlazi. Osim toga, u tome istom retku, Ivan nam nudi, da tako kažemo, sažeti obrazac kršćanskog života: »I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.«

Povjerovali smo Božjoj ljubavi – tako kršćanin može izraziti svoje temeljno životno opredjeljenje. Biti kršćanin nije rezultat neke etičke odluke ili neke velike ideje, već je to susret s događajem, s Osobom, koja životu daje novi obzor i time konačni pravac. U svojoj poslanici Ivan je izrazio taj događaj sljedećim riječima: »Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću« (1 Iv 3,16). Pridajući ljubavi središnje mjesto, kršćanska je vjera pri hvatila i očuvala srž vjere Izraela i istodobno toj srži dala novu dubinu i širinu. Pobožni je Židov svakoga dana molio riječi iz Ponovljenog zakona, koje izražavaju središte njegova života: »Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!« (6,4-5). Isus je u jednu zapovijed povezao zapovijed ljubavi prema Bogu i zapovijed ljubavi prema bližnjemu, sadržanu u Levitskom zakoniku: »Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe« (19,18; usp. Mk 12,29-31). Budući da je Bog prvo ljubio nas (usp. 1 Iv 4,10), ljubav sada nije samo »zapovijed«, već je odgovor na dar ljubavi kojom nam Bog dolazi ususret.U svijetu u kojem se uz Božje ime poneki put povezuje osveta ili čak dužnost da se mrzi i čini nasilje, ta je poruka vrlo aktualna i ima vrlo konkretno značenje. Zbog toga u svojoj prvoj enciklici želim govoriti o ljubavi kojom nas Bog ispunja i koju moramo drugima prenositi i s njima dijeliti. To su, u biti, dva velika, međusobno duboko povezana, dijela ovoga pisma. Prvi je više spekulativne naravi, budući da u njemu želim pojasniti – na početku svoje papinske službe – neke temeljne činjenice o ljubavi koju Bog, na tajanstven i besplatan način, daje čovjeku, zajedno s dubokom povezanošću te ljubavi sa stvarnošću ljudske ljubavi. Drugi će dio biti konkretnijeg karaktera, jer će obrađivati način na koji Crkva provodi u djelo zapovijed ljubavi prema bližnjemu. To je vrlo široko područje, no njegovo dugo razlaganje bez sumnje uvelike premašuje svrhu ove enciklike. Želim istaknuti neke temeljne elemente, tako da u svijetu pobudim obnovljenu snagu i zauzimanje u čovjekovu odgovoru na božansku ljubav.


PRVI DIO

JEDINSTVO LJUBAVI U STVARANJU
I U POVIJESTI SPASENJA

Jezični problem

2. Božja ljubav prema nama temeljno je pitanje za naš život i pokreće važna pitanja o tome tko je Bog i tko smo mi. U vezi s tim prepreku predstavlja nadasve jezični problem. Riječ »ljubav« danas je postala jedna od najupotrebljivanijih ali i najzloupotrebljivanijih riječi, uz koju povezujemo prilično različita značenja. Premda se tema ove enciklike usredotočuje na pitanje razumijevanja i prakticiranja ljubavi u Svetome pismu i u crkvenoj predaji, ne možemo jednostavno prijeći preko činjenice da ta riječ ima različita značenja u različitim kulturama i u današnjem jeziku.
Podsjetimo na prvome mjestu na širok semantički raspon riječi »ljubav«: govori se o domoljublju, o ljubavi prema zvanju, o ljubavi između prijatelja, o ljubavi prema poslu, o ljubavi između roditelja i djece, između bra će i rođaka, o ljubavi prema bližnjemu i ljubavi prema Bogu. U svoj toj raznolikosti značenja, ipak se ljubav između muškarca i žene, u kojoj se duša i tijelo nerazdvojno združuju i pred čovjekom se otvara naizgled neodoljivo obećanje sreće, ističe kao arhetip ljubavi u pravom smislu te riječi. U usporedbi s njom sve ostale vrste ljubavi, bar na prvi pogled, nekako kao da blijede. Postavlja se dakle pitanje: Jesu li sve te vrste ljubavi zapravo jedna te ista stvarnost te je ljubav, premda u različitosti svojih očitovanja, u konačnici jedna jedina, ili pak jednostavno koristimo istu riječ za potpuno različite stvarnosti?

»Eros« i »agape« – različitost i jedinstvo

3. Ljubav između muškarca i žene, koja nije plod planiranja i htijenja, već se na neki način sama od sebe nameće ljudskom biću, stari su Grci nazvali eros. Recimo odmah da grčki Stari zavjet koristi dvaput riječ eros, dok je Novi zavjet ne koristi nikada: od triju grčkih izraza za ljubav – erosfilia (prijateljska ljubav) i agape – novozavjetni spisi daju prednost posljednjem, koji se u grčkom jeziku zapravo vrlo rijetko koristi. Što se tiče prijateljske ljubavi (filia), ona se koristi na produbljen način u Ivanovu evanđelju za izražavanje odnosa između Isusa i njegovih učenika. Izbjegavanje riječi eros, zajedno s novom vizijom ljubavi koja se izražava riječjuagape, bez sumnje jasno ističe nešto novo i esencijalno u načinu na koji kršćanstvo shvaća ljubav. U kritici kršćanstva, koja je postajala sve radikalnija počevši od prosvjetiteljstva, ta se novost promatrala kao nešto potpuno negativno. Kršćanstvo bi, prema Friedrichu Nietzscheu, otrovalo eros, koji se, budući da nije podlegao otrovu, postupno izrodio u porok.(1) Time je njemački filozof izrazio vrlo raširenu percepciju: nije li nam Crkva sa svim svojim zapovijedima i zabranama zagorčala najljepšu stvar u životu? Ne postavlja li zabrane upravo tamo gdje nam radost, koju nam je namijenio Stvoritelj, pruža sreću koja nam daje određeni predokus nečega božanskog?
4. No je li uistinu tako? Je li kršćanstvo doista uništilo eros? Pogledajmo pretkršćanski svijet. Grci – kao uostalom i druge kulture – smatrali su eros prije svega nekom vrstom opijenosti, zahvaćenošću razuma nekim »božanskim ludilom« u kojem čovjek biva istrgnut iz ograničenosti svoga života i postaje kadar, svladan tom božanskom silom, kušati najveće blaženstvo. Sve ostale sile između neba i zemlje padaju tako u drugi plan: »Omnia vincit amor« – ljubav sve pobjeđuje – kaže Vergilije u Bukolikama i dodaje: »et nos cedamus amori « – i mi smo podlegli ljubavi.(2)U religijama je taj stav pronašao svoj izraz u obredima plodnosti, čiji je sastavni dio bila »sveta« prostitucija, koja je cvala u mnogim hramovima. Eros se, dakle, slavio kao božanska sila, kao zajedništvo s božanskim.
Stari se zavjet snažno usprotivio takvom obliku religioznosti, koji se kao velika napast suprotstavlja vjeri u jednoga Boga, te se borio protiv takve religije kao protiv izopačene religioznosti. Pritom nipošto nije odbacivao eros kao takav, ali je navijestio rat njegovu iskrivljenom i razornom obliku, budući da ga ta lažna divinizacija erosa lišava njegova dostojanstva i upravo ga dehumanizira. Naime, u hramu s prostitutkama, koje su morale pružati tu božansku opijenost, nije se postupalo kao s ljudskim bićima i osobama, već su služile samo kao sredstvo da se poluči »božansko ludilo«: u stvarnosti one nisu božice, već ljudske osobe koje se zlorabi. Zbog toga opojni i razuzdani eros nije neka »ekstaza«, uzdizanje ka božanskom, već pad, degradacija čovjeka. Eros očito treba stegu i čišćenje tako da čovjeku ne pruža kratkotrajno i prolazno zadovoljstvo, već u određenom smislu predokus vrhunca našeg postojanja, onu sreću kojoj teži čitavo naše biće.
5. Iz ovoga letimičnog pogleda na poimanje erosa u povijesti i sadašnjosti, dvije stvari jasno izlaze na vidjelo. Prije svega da između ljubavi i božanskog postoji neki odnos: ljubav obećava beskonačnost, vječnost – stvarnost koja je veća i potpuno drukčija od našega svakodnevnog življenja. Ali se istodobno uvidjelo kako put za postizanje toga cilja nije jednostavno pokoravanje nagonu. Nužna su čišćenja i sazrijevanja, a to uključuje i odricanje. To ne znači odbaciti ili »otrovati« eros. Naprotiv, na taj ga se način ozdravlja i vraća mu se njegova istinska veličina.
To je prije svega zato što je čovjek tijelo i duša. Čovjek postaje doista to što jest kad su tijelo i duša u prisnom jedinstvu. Izazov što ga predstavlja eros može se smatrati stvarno prevladanim kada se to jedinstvo postigne. Ako čovjek teži tomu da bude samo duh i želi odbaciti tijelo kao nešto što pripada samo životinjama i njihovoj naravi, tada duh i tijelo gube svoje dostojanstvo. A ako pak, s druge strane, on niječe duh te, dakle, smatra materiju, tijelo, isključivom stvarnošću, također gubi svoju veličinu. Epikurejac Gassendi u šali se obraćao Descartesu pozdravom: »O duše!« A Descartes bi mu odgovarao: »O tijelo!«(3) No duša i tijelo ne ljube sami i odvojeno: čovjek, osoba, taj je koji ljubi kao jedno stvorenje sastavljeno od duše i tijela. Samo kada se to dvoje stopi u jedno, čovjek u punini postaje to što jest. Samo na taj način ljubav – eros – može sazreti i postići svoju pravu veličinu.
Danas se nerijetko prekorava kršćane da su u prošlosti bili protivnici tjelesnosti; i istina je da su takve težnje uvijek postojale. Ali veličanje tijela, kojem smo danas svjedoci, himbeno je i lažno. Eros, sveden na čisti »seks«, postaje roba, neka puka »stvar« koja se može kupiti i prodati, štoviše, sam čovjek postaje roba. U stvarnosti se to teško može nazvati čovjekovim veličanstvenim »da« tijelu. Naprotiv, on sada promatra tijelo i spolnost tek kao svoj materijalni dio koji treba proračunato upotrijebiti i iskoristiti. On, prema tome, tijelo ne promatra kao područje ostvarenja vlastite slobode, već kao nešto što, na svoj način, pokušava učiniti ugodnim i neškodljivim. Zapravo se tu susrećemo s poniženjem ljudskog tijela, koje nije više integrirano u našu potpunu slobodu življenja, nije više živi izraz našega cijelog bića, već je manje ili više potisnuto na čisto biološko područje. Prividno uzdizanje tijela može se brzo pretvoriti u mržnju prema tjelesnosti. Kršćanska je vjera, naprotiv, promatrala čovjeka kao biće jedinstva i dvojnosti, u kojem se duša i tijelo uzajamno prožimaju i u kojem oboje biva na nov način oplemenjeno. Istina, eros nas hoće uzdići »u ekstazi« prema božanskom, povesti nas izvan nas samih, ali upravo zbog toga zahtijeva put uzdizanja, odricanja, čišćenja i ozdravljenja.
6. Koji konkretan oblik ima taj put uzdizanja i čišćenja? Kako se mora živjeti ljubav a da se u punini ostvari njezino ljudsko i božansko obećanje? Prvu važnu smjernicu možemo pronaći u Pjesmi nad pjesmama, starozavjetnoj knjizi koju su mistici jako dobro poznavali. Prema tumačenju koje danas prevladava, pjesme sadržane u toj knjizi bile su isprva ljubavne pjesme, možda predviđene za židovske svadbene svečanosti, u kojima su veličale bračnu ljubav. U vezi s tim vrlo je poučna činjenica da se u knjizi za izražavanje »ljubavi« koriste dvije različite riječi. Prva je »dodim« – množina koja izražava ljubav koja je još uvijek nesigurna, za kojom se još uvijek neodređeno traga. Tu riječ zatim zamjenjuje riječ »ahabà«, koja se u grčkoj tradiciji Staroga zavjeta prevodila izrazom sličnog prizvuka »agape «, koji je, kao što smo vidjeli, postao karakterističan izraz za biblijsko shvaćanje ljubavi. Nasuprot neodređenoj ljubavi koja se još uvijek traži, ta riječ izražava iskustvo ljubavi koja je sada postala doista otkrivanje drugoga, nadilazeći sebični karakter koji je ranije jasno prevladavao. Sada ljubav postaje skrb o drugome i za drugoga. Ne traži više samu sebe, nije uranjanje u opijenost srećom; traži, naprotiv, dobro drugoga: postaje odricanje, spremna je na žrtvu, štoviše traži je.
Sada rast u ljubavi prema višim razinama, prema njezinim dubokim čišćenjima, traži svoj konačni oblik, i to u dvojakom smislu: u smislu isključivosti – »samo ta osoba« – i u smislu »zauvijek«. Ljubav obuhvaća cjelokupnu opstojnost u svim njezinim dimenzijama, uključujući vrijeme. Drukčije niti ne može biti, jer njezino obećanje smjera konačnom cilju: ljubav je usmjerena na vječnost. Da, ljubav je »ekstaza«, ali ne u smislu trenutka opijenosti, već prije kao putovanje, kao trajno izlaženje iz vlastitoga »ja«, zatvorenog u samoga sebe, prema svojem oslobađanju kroz sebedarje i upravo tako prema istinskom pronalaženju samoga sebe, štoviše, prema otkrivanju Boga: »Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati « (Lk 17,33), kaže Isus – ta se njegova tvrdnja susreće u evanđeljima u različitim inačicama (usp. Mt 10,39; 16,25; Mk 8,35; Lk 9,24; Iv 12,25). Isus time opisuje svoj osobni put, koji ga preko križa vodi do uskrsnuća: put pšeničnog zrna koje padne na zemlju i umre te tako donese mnogo roda. Polazeći od središta svoje osobne žrtve i ljubavi koja u njoj postiže svoju puninu, on tim riječima opisuje također bit ljubavi i zapravo ljudskoga života općenito.
7. Ova početna, u prvom redu filozofska, razmišljanja o biti ljubavi dovela su nas sada po svojoj nutarnjoj dinamici do praga biblijske vjere. Na početku smo pitali podrazumijevaju li različita, čak suprotna, značenja riječi ljubav neko duboko jedinstvo ili pak moraju ostati nepovezana, jedno pokraj drugoga. Na još istaknutiji način javilo se pitanje ima li poruka ljubavi, koju nam naviještaju Biblija i crkvena predaja, išta zajedničko s općeljudskim iskustvom ljubavi ili se, naprotiv, suprotstavlja tome iskustvu. Tako smo upoznali dvije temeljne riječi: eros kao izraz koji označava »svjetovnu« ljubav i agape kao izraz ljubavi utemeljen na vjeri i njome oblikovan. Ta se dva shvaćanja često stavljaju jedno nasuprot drugome kao »uzlazna« i »silazna« ljubav. Postoje i druge slične podjele, kao što je, primjerice, razlikovanje između posesivne i nesebične ljubavi (amor concupiscentiae – amor benevolentiae), čemu se pokatkad pridodaje također ljubav koja traži vlastitu korist.
U filozofskoj i teološkoj raspravi ta su razlikovanja bila često zaoštravana do te mjere da se među njima postavljala jasna suprotnost: tipično bi kršćanski bila silazna, nesebična ljubav, upravo agape; nekršćansku kulturu, međutim, prije svega grčku, karakterizirala bi uzlazna, požudna i posesivna ljubav, to jest eros. Ako bi se to suprotstavljanje, ta antiteza zaoštrila do krajnjih granica, samoj bi se biti kršćanstva otrgnule temeljne relacije koje su od vitalne važnosti za čovjeka i ona bi postala neki svijet za sebe, kojemu bi se možda divilo, no koji bi definitivno bio odsječen od složene tvorevine ljudskog života. Zapravo eros agape – uzlazna ljubav i silazna ljubav – nikada se ne mogu potpuno odijeliti jedno od drugoga. Što više obje, u svojim različitim aspektima, nalaze prikladno jedinstvo u jednoj stvarnosti ljubavi, to se općenito više ostvaruje prava narav ljubavi. Premda je eros u početku prije svega označen požudom i uzlazan – zbog očaranosti velikim obećanjem sreće – u približavanju drugom sve će manje i manje postavljati pitanje o samome sebi, tražit će sve više sreću drugoga, sve će se više brinuti za njega, darovat će se i željet će »biti ondje za« drugoga. Na taj se način element agape ucjepljuje u njega, u suprotnom eros osiromašuje i propada i gubi također svoju vlastitu narav. S druge strane, čovjek ne može živjeti niti isključivo u nesebičnoj, silaznoj ljubavi. Ne može uvijek samo darivati, mora također primati. Onaj koji hoće darivati ljubav, mora je i sam primati kao dar. Sigurno da čovjek može – kao što nam kaže Gospodin – postati izvor iz kojeg teku rijeke žive vode (usp. Iv 7,37-38). Ali da bi postao takav izvor, on sam mora piti, uvijek iznova, iz onoga prvog, iskonskog izvora koji je Isus Krist, iz čijeg je probodenog srca potekla Božja ljubav (usp. Iv 19,34).
U izvješću o Jakovljevim ljestvama crkveni su oci vidjeli na simboličan način prikazanu tu neraskidivu povezanost između uzlazne i silazne dimenzije ljubavi, između erosa koji traži Boga i agape koja prenosi primljeni dar. U tome biblijskom ulomku čitamo kako je praotac Jakov u snu ugledao iznad stijene koja mu je služila kao jastuk ljestve koje su se pružale do neba i po kojima su se penjali i silazili anđeli Božji (usp. Post 28,12; Iv 1,51). Pogađa osobito način na koji papa Grgur Veliki tumači tu viziju u svojemPastoralnom pravilu. Dobri pastir, kaže on, mora biti ukorijenjen u kontemplaciji. Samo će na taj način, naime, moći u svojoj nutrini posvijestiti potrebe drugih kao da su njegove vlastite: »per pietatis viscera in se infirmitatem caeterorum transferat«. (4) Sveti se Grgur, u tome kontekstu, poziva na svetog Pavla, koji bî ponesen do najvećih Božjih otajstava te je tako, jednom kada je ponovno sišao, bio kadar biti svima sve (usp. Kor 12,2-4; Kor 9,22). Nadalje ukazuje na primjer Mojsija koji uvijek iznova ulazi u sveti šator, gdje se zadržava u razgovoru s Bogom, te je na taj način mogao, kada bi izašao iz šatora, služiti svome narodu: »Ulazi [u šator] da se duhom vine k Bogu, izlazi [iz šatora] kako bi pomagao onima koji trpe: intus in contemplationem rapitur, foris infirmantium negotiis urgetur.« (5)
8. Našli smo tako prvi, na neki način općenit, odgovor na dva prije spomenuta pitanja: u osnovi »ljubav« je jedna stvarnost, ali s različitim dimenzijama; ovisno o prilikama, jedna ili druga dimenzija može doći jasnije do izražaja. Tamo gdje se, međutim, te dvije dimenzije potpuno odjeljuju jedna od druge, dolazi do izobličenja odnosno bar osiromašenja ljubavi. Vidjeli smo također, vrlo sažeto, da biblijska vjera ne gradi neki paralelni svijet ili svijet koji je u suprotnosti s onim iskonskim ljudskim fenomenom koji je ljubav, već prihvaća čitava čovjeka intervenirajući u njegovu traženju ljubavi kako bi je pročistila i otkrila njezine nove dimenzije. Ta novost biblijske vjere pokazuje se osobito u dva elementa koji zavrjeđuju da ih se istakne. To su: slika Boga i slika čovjeka.

Novost biblijske vjere

9. Prvo, svijet Biblije stavlja pred nas novu sliku Boga. U kulturama koje okružuju svijet Biblije, slika Boga i bogova ostaje u osnovi nejasna i u sebi kontradiktorna. U razvoju biblijske vjere postaje sve jasnije i nedvosmislenije izraženo ono što glavna molitva Izraela,Šema Jisrael, u sažetom obliku izražava u riječima: »Čuj Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan« (Pnz 6,4). Postoji samo jedan Bog, koji je Stvoritelj neba i zemlje, pa stoga i Bog svih ljudi. Dvije su činjenice u toj izjavi važne: uistinu svi ostali bogovi nisu Bog i sva stvarnost u kojoj živimo ima svoj izvor u Bogu i on ju je stvorio. Sigurno je da je ideja o stvaranju postojala i drugdje, ali je samo ovdje potpuno jasno rečeno da nije bilo koji bog, već jedini pravi Bog, on sam, tvorac cjelokupne stvarnosti; sav je svijet nastao snagom njegove stvaralačke Riječi. To znači da mu je to stvorenje drago, jer ga je upravo on sam želio, jer ga je on sam »načinio«. I tako sada izbija na površinu drugi važan element: taj Bog ljubi čovjeka. Božanska sila koju je Aristotel, na vrhuncu grčke filozofije, pokušao dokučiti putem svoje misli, doista jest ono što svako biće želi i ljubi – i kao ljubljena stvarnost to božanstvo pokreće svijet,(6)ali ona sama ne treba ništa i ne ljubi, samo je ljubljena. Jedini Bog u kojega, međutim, Izrael vjeruje ljubi osobnom ljubavlju. Njegova je ljubav, uz to, ljubav odabira: između svih naroda on izabire Izraela i ljubi ga – s namjerom da, upravo na taj način, ozdravi čitav ljudski rod. On ljubi i ta se njegova ljubav može bez ustručavanja nazvati eros, ali je također i potpuna agape.(7)
Proroci, prije svega Hošea i Ezekiel, opisivali su tu Božju ljubav prema njegovu narodu smjelim erotskim slikama. Pri opisivanju Božjeg odnosa s Izraelom koriste se metafore zaruka i vjenčanja; idolopoklonstvo je prema tome preljub i bludništvo. Ovdje se konkretno upućuje – kao što smo vidjeli – na obrede plodnosti s njihovim zloporabama
erosa , ali se istodobno opisuje odnos vjernosti između Izraela i njegova Boga. Povijest ljubavi između Boga i Izraela sastoji se, na najdubljoj razini, u činjenici da on izabranom narodu daje Toru, otvara, naime, oči Izraelu da ovaj može vidjeti pravu čovjekovu narav te mu pokazuje put koji vodi pravom čovještvu. Ta povijest sastoji se u činjenici da čovjek, u vjernosti jednome Bogu, doživljava samoga sebe kao onoga koga Bog ljubi te otkriva radost u istini i u pravednosti – radost u Bogu koji postaje njegova osnovna sreća: »Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji… A meni je milina biti u Božjoj blizini« ( Ps 73 [72], 25.28).
10. Vidjeli smo da je Božji eros prema čovjeku ujedno u potpunosti agape. Ne samo zbog toga što se daje potpuno besplatno, bez ikakve prethodne zasluge, već i zbog toga što je ljubav koja oprašta. Nadasve nam Hošea pokazuje tu dimenziju agape u Božjoj ljubavi prema čovjeku, koja uvelike nadilazi vidik besplatnosti. Izrael je počinio »preljub«, raskinuo je Savez; Bog bi ga morao osuditi i odbaciti. Upravo se ovdje Bog objavljuje kao Bog, a ne kao čovjek: »Kako da te dadem, Efrajime, kako da te predam, Izraele!... Srce mi je uznemireno, uzavrela mi sva utroba: neću više gnjevu dati maha, neću opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne čovjek: Svetac posred tebe – neću više gnjevan dolaziti« (Hoš 11,8-9). Strastvena Božja ljubav prema svom narodu – prema ljudskom rodu – istodobno je ljubav koja oprašta. Ona je toliko velika da okreće Boga protiv njega samog, njegovu ljubav protiv njegove pravednosti. Kršćanin u tome već nazire nejasne obrise otajstva križa: Božja je ljubav prema čovjeku tako velika da se utjelovljuje i slijedi čovjeka čak i u smrti te tako pomiruje pravednost i ljubav.
Filozofski vidik koji treba istaknuti u toj biblijskoj viziji i njegova važnost s gledišta povijesti religija leži u činjenici da se, s jedne strane, nalazimo pred usko metafizičkom slikom Boga: Bog je apsolutni i posljednji izvor svih bića; ali to stvaralačko počelo svih stvorenja – Logos, praiskonski razum – istodobno je onaj koji ljubi svim zanosom istinske ljubavi. Na taj je način eros oplemenjen do najviše mjere, ali istodobno tako pročišćen da postaje jedno s agape. Iz toga možemo vidjeti da je uvrštavanje Pjesme nad pjesmama u kanon Svetog pisma bilo vrlo brzo tumačeno u smislu da te ljubavne pjesme, u osnovi, opisuju Božji odnos s čovjekom i čovjekov s Bogom. Na taj je način Pjesma nad pjesmama postala, i u kršćanskoj i u židovskoj literaturi, izvor mistične spoznaje i iskustva, u kojem se izražava sama bit biblijske vjere: da, čovjek doista može postati jedno s Bogom, što je čovjekov san od praiskona, ali to jedinstvo nije neko puko stapanje, neko utonuće u bezimeni božanski ocean; to je jedinstvo koje stvara ljubav, u kojem obje strane – Bog i čovjek – ostaju to što jesu a ipak postaju u punini jedno. Kao što kaže sveti Pavao: »A tko prione uz Gospodina, jedan je duh« (Kor 6,17).
11. Prva novost biblijske vjere sastoji se, kao što smo vidjeli, u slici Boga. Drugu, koja je bitno povezana s ovom, nalazimo u slici čovjeka. Biblijski izvještaj o stvaranju govori o samoći Adama, prvoga čovjeka, i Božjoj odluci da mu pomogne. Od svih stvorenja ne nađe se nijedno koje bi moglo čovjeku biti pomoć koju treba, premda je on svoj stoci i svim pticama nadjenuo ime te ih tako učinio sastavnim dijelom svoga životnog okružja. Tada Bog napravi ženu od čovjekova rebra. Sada Adam ima pomoć koju treba: »Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega!« (Post 2,23). U pozadini toga izvještaja moguće je vidjeti shvaćanja koja se, primjerice, susreću u mitu koji spominje Platon, prema kojem je čovjek u početku bio okrugao, budući da je bio potpun i samodostatan. Ali da ga kazni za njegovu oholost, Zeus ga je podijelio na dva dijela, tako da sada vječno traga za svojom drugom polovicom i teži svim svojim bićem pronaći je i tako ponovno steći svoju cjelovitost.(8) Iako biblijski izvještaj ne govori o kazni, ta ideja da je čovjek na neki način nepotpun, gonjen samom svojom naravi tražiti u drugome dio koji ga može učiniti potpunim, ideja da samo u zajedništvu s drugim spolom može postati »potpun«, sigurno je prisutna. I tako se biblijski izvještaj zaključuje proroštvom o Adamu: »Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo« (Post 2,24).
Ovdje su važna dva vidika: eros je na neki način ukorijenjen u samoj čovjekovoj naravi; Adam je onaj koji traži i »ostavlja oca i majku« da pronađe ženu; samo će zajedno predstavljati čovještvo u njegovoj punini i cjelovitosti i postati »jedno tijelo«. Drugi je vidik jednako važan: s gledišta stvaranja eros usmjerava čovjeka prema braku, prema vezi koja je jedna i konačna; tako, i samo tako, ostvaruje se njegova najdublja svrha. Slici monoteističkog Boga odgovara monogamni brak. Brak utemeljen na isključivoj i konačnoj ljubavi postaje slika odnosa Boga i njegova naroda i obratno: način na koji Bog ljubi postaje mjera ljudske ljubavi. Ta uska povezanost između erosa i braka u Bibliji gotovo da nema paralele u literaturi izvan Biblije.

Isus Krist – utjelovljena Božja ljubav

12. Iako smo dosad govorili uglavnom o Starome zavjetu, duboko međusobno prožimanje dvaju zavjeta kao jednoga Pisma kršćanske vjere već je postalo očito. Prava novost Novoga zavjeta nije u novim idejama, već u samom Kristovu liku, koji tim pojmovima daje tjelesni oblik – realizam je to bez presedana. Već u Starome zavjetu biblijska se novost ne sastoji jednostavno u apstraktnim pojmovima, već u nepredvidljivom i u određenom smislu besprimjernom Božjem djelovanju. To Božje djelovanje poprima sada dramatični oblik u činjenici da se, u Isusu Kristu, sam Bog daje u potragu za »izgubljenom ovcom«, izgubljenim čovječanstvom koje pati. Kada Isus u svojim prispodobama govori o pastiru koji ide za izgubljenom ovcom, ženi koja traži drahmu, ocu koji izlazi u susret i baca se u zagrljaj rasipnom sinu, to nisu samo riječi, već to predstavlja tumačenje samoga njegova bića i djelovanja. Njegova je smrt na križu vrhunac onoga okretanja Boga protiv samoga sebe u kojem se on daje da bi ponovno podigao i spasio palog čovjeka. Ljubav je to u svome najradikalnijem obliku. Promatrajući Kristov probodeni bok, o kojem govori Ivan (usp. 19,37), možemo razumjeti ono što je polazišna točka ove enciklike: »Bog je ljubav« (Iv 4,8). Tu se upravo može razmatrati ta istina. To mora biti polazišna točka u našem definiranju ljubavi. U tome razmatranju kršćanin otkriva put kojim se njegov život i njegova ljubav moraju kretati.
13. Tomu činu prinosa Isus je dao trajnu prisutnost ustanovljenjem euharistije na Posljednjoj večeri. On anticipira svoju smrt i uskrsnuće dajući već u tome času svojim učenicima samoga sebe u prilikama kruha i vina, svoje tijelo i svoju krv kao novu ma nu (usp. Iv 6,31- 33). Ako je antički svijet nejasno osjećao da je istinska čovjekova hrana – ono od čega on kao čovjek živi – Logos, vječna mudrost, sada je taj isti Logos postao doista za nas hrana – kao ljubav. Euharistija nas uvodi u čin Isusove žrtve. Mi ne primamo samo na statički način utjelovljenoga Logosa, već ulazimo u samu dinamiku njegova predanja samoga sebe. Slika braka između Boga i Izraela sada se ostvaruje na način koji je ranije bio nepojmljiv: ono što je prije značilo stajati u Božjoj prisutnosti, postaje sada sjedinjenje s Bogom po dioništvu u Isusovu žrtvenom prinosu, dioništvu u njegovu tijelu i u njegovoj krvi. »Mistika« sakramenta, koja se temelji na Božjem silasku do čovjeka, ima mnogo veću težinu i uzdiže nas mnogo više no bilo koje mistično uzdizanje čovjeka.
14. Ovdje moramo promotriti još i jedan drugi vidik: »mistika« sakramenta ima društveni karakter, jer se u sakramentalnom zajedništvu sjedinjujem s Gospodinom kao i svi pričesnici. Kao što kaže sveti Pavao: »Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha« (Kor 10,17). Postati jedno s Kristom znači istodobno postati jedno sa svima onima kojima se on daruje. Ne mogu imati Krista samo za sebe; mogu mu pripadati samo u jedinstvu sa svima onima koji su postali ili će postati njegovi. Pričest me odvaja od mene sama prema njemu i jednako tako prema jedinstvu sa svim kršćanima. Postajemo »jedno tijelo«, potpuno stopljeni u jedno postojanje. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu sada su doista sjedinjene: utjelovljeni nas Bog sve privlači k sebi. Stoga shvaćamo kako je izraz agape sada postao također naziv za euharistiju: u njoj nam Bog dolazi na tjelesan način da bi nastavio svoje djelo u nama i po nama. Samo polazeći od toga kristološko-sakramentalnog temelja može se ispravno shvatiti Isusov nauk o ljubavi. Prijelaz koji on čini sa Zakona i prorokâ na dvostruku zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu te zasnivanje cijeloga vjerskog života na toj zapovijedi nije samo moralno pitanje, nešto što može postojati kao samostalna stvarnost uz vjeru u Krista i njegovo sakramentalno posadašnjenje. Vjera, bogoslužje i ethos međusobno se prožimaju kao jedna jedina stvarnost koja se oblikuje u susretu s Božjom agape. Uobičajeno suprotstavljanje obreda i etike ovdje jednostavno pada u vodu. Sam »obred«, euharistijsko zajedništvo, uključuje obje dimenzije: biti ljubljen te sam ljubiti druge. Euharistija koja ne prelazi u konkretna djela ljubavi sama je u sebi krhka i nepotpuna. Prema tome – kao što ćemo to detaljnije vidjeti u nastavku – »zapovijed« ljubavi postaje moguća samo zato što je više od pukog zahtjeva: ljubav se može »zapovjediti « zato jer je najprije darovana.
15. To je načelo polazište za shvaćanje Isusovih prispodoba. Bogataš (usp. Lk 16,19-31) moli iz mjesta muka da se njegovu braću obavijesti što bude s onim koji je jednostavno zanemarivao siromaha u potrebi. Isus, tako reći, uzima taj vapaj za pomoć kao upozorenje nama da nam pomogne izvesti nas na pravi put. Prispodoba o milosrdnom Samarijancu (usp. Lk 10,25-37) pruža dva osobito važna objašnjenja. Dok se pojam »bližnji« dotad odnosio u biti na sunarodnjake i strance koji su se trajno nastanili u Izraelu, drugim riječima na zajednice koje su čvrsto vezane s nekom zemljom i narodom, sada se to ograničavanje dokida. Tko god treba moju pomoć i ja mu mogu pomoći, moj je bližnji. Pojam bližnjega sada je poopćen, ali ipak ostaje konkretan. Unatoč tomu što se proteže na sve ljude, ne svodi se na izraz neke općenite i apstraktne ljubavi, koja sama po sebi uključuje slabu zauzetost, već traži od mene praktično zauzimanje ovdje i sada. Crkva ima zadaću uvijek iznova tumačiti tu povezanost između blizine i daljine u odnosu na svakodnevni život svojih članova. Na kraju, potrebno je ovdje posebno spomenuti veliku prispodobu o posljednjem sudu (usp. Mt25,31-46), na kojem ljubav postaje presudni kriterij za vrednovanje ljudskog života. Isus se poistovjećuje s onima koji su u potrebi: gladnima, žednima, strancima, golima, bolesnima, zatvorenicima. »Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!« (Mt 25,40). Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu postaju jedno: u najmanjima susrećemo samog Isusa a u Isusu susrećemo Boga.

Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu

16. Nakon razmišljanja o naravi ljubavi i njezinu značenju u biblijskoj vjeri, ostaje nam suočiti se s dva pitanja koja se tiču našeg stava i vladanja: Je li doista moguće ljubiti Boga premda ga se ne vidi? I može li se ljubavi zapovjediti? Protiv dvostruke zapovijedi ljubavi javljaju se dva prigovora, koja se mogu ovako izraziti: Nitko nikada nije vidio Boga – kako ga možemo ljubiti? I uz to: ljubav se ne može zapovjediti; ona je konačno osjećaj koji može biti i ne mora, ali ne može nipošto biti plod htijenja. Pismo kao da uzvraća na prvi prigovor riječima: »Rekne li tko: ‘Ljubim Boga’, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti« (Iv 4,20). Ali taj tekst nikako ne isključuje ljubav prema Bogu kao nešto što je nemoguće; naprotiv, u čitavom kontekstu upravo citirane Prve Ivanove poslanice ta se ljubav izričito zahtijeva. Ističe se neraskidiva povezanost između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu. Jedno je tako čvrsto povezano s drugim da tvrditi kako se ljubi Boga a zatva rati se prema bližnjemu ili ga čak mrziti znači lagati. Ivanov redak mora se radije tumačiti u smislu da je ljubav prema bližnjemu put koji vodi susretu s Bogom i da kada zatvaramo oči pred bližnjim, postajemo slijepi i za Boga.
17. Doista, nitko nikada nije vidio Boga takvim kakav je on u samom sebi. Ipak Bog za nas nije potpuno nevidljiv, nije nam potpuno nedostupan. Bog je prvo ljubio nas, kaže citirana Prva Ivanova poslanica (usp. 4,10), i ta se Božja ljubav očitovala među nama. Postala je vidljiva jer »Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu« (Iv 4,9). Bog se učinio vidljivim: u Isusu možemo vidjeti Oca (usp. Iv 14,9). Doista, Bog je vidljiv na mnogobrojne načine. U povijesti ljubavi koju nam Biblija prenosi, on nam izlazi ususret, pokušava osvojiti naša srca – sve do Posljednje večere, sve do srca probodena na križu, sve do njegovih ukazanja nakon uskrsnuća i velikih djela kojima je, po djelovanju apostola, vodio prvu Crkvu na njezinu putu. I u kasnijoj povijesti Crkve Gospodin nije bio odsutan: uvijek nam iznova izlazi ususret, po muževima i ženama kojih zrače njegovom prisutnošću, u svojoj riječi, u sakramentima, na osobit način u euharistiji. U liturgiji Crkve, u njezinim molitvama, u živoj zajednici vjernika, doživljavamo Božju ljubav, opažamo njegovu prisutnost i učimo na taj način prepoznati ga u svojoj svakodnevici. On je prvi nas ljubio i nastavlja nas prvi ljubiti; zbog toga i mi možemo odgovoriti s ljubavlju. Bog od nas ne zahtijeva osjećaj koji mi sami nismo kadri pobuditi u sebi. On nas ljubi, daje nam vidjeti i kušati svoju ljubav i, budući da je on nas »prvi ljubio«, na tu ljubav možemo odgovoriti ljubavlju. 
Kako taj susret raste, jasno se otkriva da ljubav nije samo neki osjećaj. Osjećaji dođu i prođu. Osjećaj može biti divna početna pobuda, ali nije punina ljubavi. Ranije smo govorili o procesu čišćenja i sazrijevanja, po kojem eros postaje u punini to što jest, postaje ljubav u punom smislu te riječi. Značajka je zrele ljubavi da obuhvaća sve ljudske potencijale i zahvaća, da tako kažemo, čitava čovjeka. Susret s vidljivim očitovanjima Božje ljubavi može u nama pobuditi osjećaj radosti koji se rađa iz iskustva da smo ljubljeni. Ali taj susret uključuje također našu volju i naš razum. Upoznavanje Božjeg života put je prema ljubavi, a pristanak naše volje uz njegovu sjedinjuje naš razum, volju i osjećaj u sveobuhvatni čin ljubavi. No to nije završen proces; ljubav nije nikada »završen« i gotov čin; tijekom života ona se preobražava, sazrijeva i upravo tako ostaje vjerna samoj sebi. Idem velle atque idem nolle (9) – isto željeti, isto odbacivati – u staro se doba prepoznavalo kao autentični sadržaj ljubavi: jedan postaje sličan drugome, a to vodi  jedinstvu htijenja i misli. Povijest ljubaviizmeđu Boga i čovjeka sastoji se upravo u činjenici da to zajedništvo volje prerasta u zajedništvo misli i osjećaja te se, na taj način, naše htijenje i volja sve više podudaraju s Božjom voljom: Božja volja nije više za mene neka izvanjska volja, koju mi zapovijedi izvana nalažu, već je to sada sama moja volja, što se temelji na spoznaji da je, zapravo, Bog dublje prisutan u meni od mene sama.(10) Tada raste predanje u Boga i Bog postaje naša radost (usp. Ps 73 [72], 23-28).
18. Ljubav prema bližnjemu, kakvu Isus naviješta u Bibliji, pokazuje se tako mogućom. Ona se sastoji upravo u činjenici da ljubim, u Bogu i s Bogom, i osobu koja mi se ne sviđa ili koju uopće ni ne poznajem. To se može ostvariti samo na temelju dubokog susreta s Bogom, susreta koji se pretvorio u zajedništvo volje te zahvatio čak i osjećaje. Tada naučim promatrati drugu osobu ne više samo svojim očima i svojim osjećajima, već iz perspektive Isusa Krista. Njegov prijatelj je i moj prijatelj. Ispod površine vanjskog izgleda uočavam kod drugih duboku želju za znakom ljubavi i pažnje. To im mogu ponuditi ne samo preko organizacija koje imaju tu specifičnu zadaću, prihvaćajuæi ih možda zbog političke nužnosti. Ja ih promatram Kristovim očima i mogu im dati mnogo više od njihovih izvanjskih potreba: mogu im darovati pogled ljubavi koji trebaju. Ovdje se pokazuje nužna interakcija između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu, na kojoj Prva Ivanova poslanica inzistira s tolikom ustrajnošću. Ako u mome životu nedostaje svaki dodir s Bogom, mogu u drugome vidjeti samo drugoga i ne uspijevam u njemu prepoznati božansku sliku. Ako pak u svojem životu ne pridajem nikakvu pažnju drugome i želim biti samo »pobožan« i vršiti svoje »vjerske dužnosti«, i moj odnos s Bogom postat će sve neplodniji. Tada je taj odnos samo »korektan«, ali lišen ljubavi. Samo moja raspoloživost izaći ususret svomu bližnjemu, pokazati mu ljubav, čini me također osjetljivim za Boga. Samo služenje bližnjemu otvara mi oči da mogu vidjeti ono što Bog čini za mene i kako me ljubi. Sveci – uzmimo za primjer blaženu Tereziju iz Calcutte – sposobnost da ljube bližnjega na uvijek nov način crpili su iz svoga susreta s Gospodinom u euharistiji i, obratno, taj je susret zadobio svoj konkretan oblik i svoju dubinu upravo u služenju drugima. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu nerazdvojne su; tvore jednu te istu zapovijed. Ali obje se te stvarnosti napajaju na živom izvoru ljubavi Boga koji nas je prvi ljubio. Tako nije više riječ o izvana nametnutoj »zapovijedi« koja nam nalaže nešto što je izvan naše moći, već radije o iskustvu ljubavi koja se slobodno i iz dubine srca daje, o ljubavi koja se, po svojoj naravi, mora dalje dijeliti s drugima. Ljubav raste po ljubavi. Ljubav je »božanska« jer dolazi od Boga i sjedinjuje nas s Bogom i, po tom postupnom sjedinjenju, preobražava nas u jedno »mi«, koje nadilazi naše podjele i daje da postanemo jedno, sve dok, na kraju, Bog ne bude »sve u svemu« (Kor 15,28).

DRUGI DIO
CARITAS – LJUBAV CRKVE KAO
»ZAJEDNICE LJUBAVI«


Karitativno djelovanje Crkve kao očitovanje trinitarne ljubavi

19. »Ako vidiš ljubav na djelu, vidiš Trojstvo«, pisao je sveti Augustin.(11) U prethodnim smo razmišljanjima imali priliku usmjeriti svoj pogled na Probodenog (usp. Iv 19,37; Zah 12,10), spoznajući naum Oca koji je, iz ljubavi (usp. Iv 3,16), poslao Sina jedinorođenca u svijet da otkupi čovjeka. Umirući na križu Isus – kao što izvješćuje evanđelist – »preda duh« (usp. Iv 19,30), predznak onoga dara Duha Svetoga koji će dati nakon uskrsnuća (usp. Iv 20,22). Ostvarit će se tako obećanje o »rijekama žive vode« koje će se, zahvaljujući izlijevanju Duha, razliti srcima vjernika (usp. Iv 7,38-39). Duh je, naime, ona unutarnja snaga koja  njihovo srce dovodi u sklad s Kristovim srcem i potiče ih da ljube braću kao što ih je on ljubio kada se prignuo oprati noge učenicima (usp. Iv13,1-13) i nadasve kada je dao svoj život za sve (usp. Iv 13,1; 15,13).
Duh je također snaga koja preobražava srce crkvene zajednice kako bi svjedočila u svijetu ljubav Oca, koji želi čovjeèanstvo učiniti jednom obitelji u svome Sinu. Cjelokupno djelovanje Crkve izraz je ljubav koja traži potpuno čovjekovo dobro: traži njegovu evangelizaciju po riječi i sakramentima, što je u povijesti pokatkad predstavljalo pravi herojski pothvat, i traži njegovo promicanje u različitim područjima života i ljudskog djelovanja. Ljubav je prema tome služenje koje Crkva ostvaruje da bi neprestano izlazila ususret čovjeku koji trpi ili je u potrebi, uključujući tu i materijalne potrebe. Na tome vidiku, na tom služenju ljubavi, želim se zadržati u ovom drugom dijelu enciklike.

Karitativni rad kao zadać a Crkve

20. Ljubav prema bližnjemu, ukorijenjena u ljubavi prema Bogu, na prvome je mjestu i nadasve zadaća svakoga pojedinog vjernika, ali je također zadaća cijele crkvene zajednice, i to na svim njezinim razinama: od mjesnih zajednica do partikularne Crkve i sve do opće Crkve u cjelini. Crkva i kao zajednica mora činiti ljubav. To ima za posljedicu da ljubav treba također biti organizirana kako bi predstavljala uređen oblik služenja. Svijest o toj odgovornosti imala je konstitutivnu važnost u Crkvi od samih njezinih početaka: »Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao« (Dj 2,44-45). Tim riječima Luka donosi neku vrstu definicije Crkve, među čije konstitutivne sastavnice ubraja prianjanje uz »apostolski nauk«, »zajedništvo«, »lomljenje kruha« i »molitvu« (usp. Dj 2,42). Element »zajedništva« (koinonia nije na početku definiran, već se predstavlja u njegovu konkretnom obliku u gore navedenim recima: sastoji se upravo u činjenici da vjernici sve dijele i da među njima nema više razlike između bogatih i siromašnih (usp. također Dj 4,32-37). Kako je Crkva rasla, taj radikalni oblik materijalnog zajedništva nije bilo moguće održati. Ali je ipak sačuvana osnovna jezgra: u zajednici vjernika ne smije biti takva siromaštva koje bilo komu uskraćuje dobra potrebna za dostojanstven život.
21. Presudan korak u trnovitom traženju rješenja za provođenje u djelo toga temeljnoga crkvenog načela vidljiv je u izboru sedmorice, koji označava početak đakonske službe (usp. Dj 6,5-6). U prvoj je Crkvi, naime, u svakodnevnom služenju udovicama došlo do nejednakog postupanja prema onima koje su govorile hebrejskim jezikom i onima koje su govorile grčkim jezikom. Apostoli, kojima su u prvom redu povjerene »molitva« (euharistija i liturgija) i »služba riječi«, osjetili su da bi »služenje kod stolova« za njih predstavljalo prevelik teret; odlučiše stoga zadržati za sebe glavnu službu te za drugu zadaću, koja je također nužna u Crkvi, odrediti skupinu od sedam muškaraca. No ni ta skupina, međutim, nije trebala vršiti čisto tehničku službu dijeljenja: morali su biti ljudi »puni Duha i mudrosti« (usp. Dj 6,1-6). Drugim riječima, služenje u zajednici koje su trebali pružiti bilo je vrlo konkretno, ali je to istodobno bez ikakve sumnje bilo duhovno služenje. Bilo je to stoga pravo duhovno služenje, koje u djelo provodi bitnu zadaću Crkve, a to je upravo dobro uređen oblik ljubavi prema bližnjemu. Formiranjem te skupine sastavljene od sedam ljudi, »dijakonija (diaconia)« – služenje ljubavi prema bližnjemu koje se obavlja u zajednici na uređen način – postala je sastavnim dijelom temeljne strukture Crkve.
22. Kako su godine prolazile i Crkva se postupno širila, činjenje djelâ ljubavi potvrdilo se kao jedno od njezinih bitnih područja, zajedno s podjeljivanjem sakramenata i naviještanjem riječi: ljubav prema udovicama i siročadi, prema zatvorenicima, bolesnima i onima koji su u bilo kojoj potrebi za nju je bitna koliko i podjeljivanje sakramenata i navještaj evanđelja. Crkva ne može zanemariti služenje ljubavi jednako kao što ne može zanemariti sakramente i Riječ. Mučenik Justin († oko 155.), dok opisuje kako kršćani slave nedjelje, spominje i njihovo karitativno djelovanje, povezano s euharistijom kao takvom. Imućniji daju svoj prilog u granicama svojih mogućnosti, svatko koliko hoće; biskup zatim ta sredstva koristi za pružanje pomoći siročadi, udovicama i onima koji su se zbog svoje bolesti ili zbog drugih razloga našli u potrebi, poput zatvorenika i stranaca.(12) Veliki kršćanski pisac Tertulijan († nakon 220.) pripovijeda kako je skrb kršćana za sve koji su se nalazili u potrebi pobuđivala divljenje pogana.(13) A kada Ignacije Antiohijski († oko 117.) opisuje Crkvu kao onu koja »prednjači u ljubavi (agape)«,(14) može se reći kako on tom definicijom želi na neki način izraziti i konkretno karitativno djelovanje.
23. Korisno je ovdje spomenuti prve pravne strukture vezane uz služenje ljubavi u Crkvi. Oko sredine 4. stoljeća u Egiptu se počinje razvijati takozvana »diaconia«: riječ je o tijelu koje je postojalo u svim samostanima a bilo je odgovorno za sve aktivnosti vezane upravo uz karitativno služenje. Iz tih se početaka u Egiptu sve do 6. stoljeća razvilo tijelo koje je uživalo puni pravni status i kojem su civilne vlasti čak povjeravale dio žita namijenjenog za javnu raspodjelu. U Egiptu je na kraju vlastitu dijakoniju imao ne samo svaki samostan već i svaka biskupija; to se tijelo razvilo kasnije i na Istoku i na Zapadu. Papa Grgur Veliki († 604.) spominje dijakoniju u Napulju, dok se dijakonija u Rimu prvi put spominje počevši od 7. i 8. stoljeća. Ali pružanje karitativne pomoći siromašnima i onima koji trpe, utemeljeno na načelima kršćanskog života izloženim u Djelima apostolskim, bilo je naravno od samog početka bitni dio Crkve u Rimu. Ono ima svoj živi izraz u primjeru đakona Lovre († 258.). Dramatičan opis njegova mučeništva bio je poznat svetom Ambroziju († 397.) i pruža nam, u osnovi, autentičan lik sveca. Kao jednomu od onih kojima je bila povjerena briga za siromašne u Rimu, bilo mu je dano određeno vrijeme, nakon uhićenja pape i njegove subraće đakona, da sabere crkvena blaga i preda ih civilnim vlastima. Lovro je sva raspoloživa sredstva podijelio siromasima te ih predstavio vlastima kao pravo blago Crkve.(15) Kako god da se vrednovala vjerodostojnost tih pojedinosti, Lovro je ostao prisutan u spomenu Crkve kao veliki predstavnik crkvene karitativne djelatnosti.
24. Podsjećanje na lik cara Julijana Apostate († 363.) može također pokazati koliko je za Crkvu prvih stojeća bio bitan organizirani karitativni rad. Kao šestogodišnji dječak, Julijan bio svjedok umorstva svoga oca, brata i ostalih članova obitelji koje su počinili stražari iz carske palače; on je krivnju za taj okrutni čin – s pravom ili ne – svalio na cara Konstancija,  koji je sebe prikazivao velikim kršćaninom. Time je u njegovim očima kršćanska vjera jednom zauvijek izgubila na svome ugledu. Postavši carem, odlučio je obnoviti poganstvo, staru rimsku religiju, ali je istodobno reformirati u nadi da će doista postati pogonska sila carstva. U tom se projektu uvelike nadahnjivao na kršćanstvu. Uspostavio je hijerarhiju metropolita i svećenika. Svećenici su morali njegovati ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. U jednome od svojih pisama(16) pisao je da je jedini vidik kršćanstva koji ga je zadivio bilo karitativno djelovanje Crkve. Smatrao je stoga da je za njegovu novu pogansku religiju bitno pokrenuti aktivnosti po uzoru na sustav karitativnog rada koji je postojao u Crkvi. Po njegovu mišljenju to je bio razlog popularnosti »Galilejaca«. Njih sada treba oponašati i u tome nadmašiti. Car je, dakle, na taj način potvrdio da je karitativni rad bio bitna oznaka kršćanske zajednice, Crkve.
25. Nakon svega iz naših razmišljanja izlaze na vidjelo dvije temeljne činjenice:
a) Duboka narav Crkve izražava se u trostrukoj zadaći: naviještanju Božje riječi (kerygma- artyria), slavljenju sakramenata (leiturgia), služenju ljubavi (diakonia). Te se zadaće uzajamno pretpostavljaju i ne mogu se razdvajati jedna od druge. Za Crkvu ljubav nije neka vrsta društvenog dobročinstva koje se može mirne duše prepustiti i drugima, već je to dio njezine naravi i nužni izraz samog njezina bića.(17)
b) Crkva je Božja obitelj u svijetu. U toj obitelji nikomu ne smije nedostajati ono što je  nužno za život. Istodobno ipak
caritas-agape nadilazi granice Crkve. Prispodoba o milosrdnom Samarijancu ostaje kao neko mjerilo koje nalaže univerzalnu ljubav prema svakom potrebitom čovjeku kojega »slučajno« susretnemo (usp. Lk 10,31), tko god on bio. Ni na koji način ne osporavajući tu univerzalnu dimenziju ljubavi, Crkva ima također jednu specifičnu odgovornost: u Crkvi, kao obitelji, niti jedan njezin član ne smije trpjeti oskudicu. U tome smislu vrijedi istaknuti učenje iz Poslanice Galaćanima : »Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, ponajpače domaćima u vjeri« (6,10).

Pravednost i ljubav

26. Već tamo od 19. stoljeća upućivan je prigovor na račun karitativnog djelovanja Crkve, koji se kasnije posebno uporno nastavljao ponavljati u marksističkoj misli. Siromašni, ističe se u tome prigovoru, ne bi trebali djela ljubavi, već pravednosti. Djela ljubavi – milostinja – zapravo su izlika za bogate da izbjegnu uspostavu pravednosti i umire  svoju savjest, čuvajući svoje položaje i zakidajući siromašne u njihovim pravima. Namjesto da se pojedinačnim karitativnim djelima pridonosi očuvanju postojećih uvjeta, potrebno je uspostaviti društveni poredak u kojem će svi imati svoj udio u svjetskim dobrima i neće više ovisiti o karitativnim djelima. Treba priznati kako u toj tvrdnji ima istine, ali jednako tako i dosta pogrešnoga. Točno je da temeljna norma države mora biti postizanje pravednosti i da je svrha pravednoga društvenog poretka zajamčiti svakomu, u skladu s načelom supsidijarnosti, njegov udio u općim dobrima. Kršćanski nauk o državi i društveni nauk Crkve to su uvijek isticali. Povijesno gledano, pitanje pravednog uređenja društvene i političke zajednice našlo se u novim okolnostima u doba formiranja industrijskog društva u 19. stoljeću. Pojava moderne industrije dovela je do kolapsa starih društvenih struktura, pa je sve veći porast radnika koji žive od svoje plaće prouzročio radikalne promjene u sastavu društva. Odnos između kapitala i rada postao je presudno pitanje – pitanje koje je u tome obliku dotad bilo potpuno nepoznato. Proizvodne strukture i kapital postali su nova moć koja je, budući da je bila koncentrirana u rukama malog broja pojedinaca, dovela do toga da je radnička klasa bila lišena svojih prava, što je izazvalo njezinu pobunu.
27. Mora se priznati kako su predstavnici Crkve sporo shvaćali da se pitanju pravednog ustroja društva valja pristupiti na nov način. Bilo je začetnika poput biskupa Kettelera iz Mainza († 1877.), a kao odgovor na konkretne potrebe javlja se i sve veći broj skupina, udruga, saveza i nadasve novih redovničkih zajednica osnovanih u 19. stoljeću koje su se išle boriti protiv siromaštva, bolesti i oskudnih uvjeta obrazovanja. Godine 1891. papinsko je učiteljstvo interveniralo enciklikom Rerum novarum Lava XIII. Uslijedila je, 1931. godine, enciklika Pija XI. Quadragesimo anno. Blaženi papa Ivan XXIII. objavio je 1961. godine encikliku Mater et Magistra, dok se Pavao VI., u enciklici Populorum progressio (1967.) i u apostolskom pismu Octogesima adveniens (1971.), uporno hvatao u koštac sa socijalnom problematikom, koja se u međuvremenu posebno zaoštrila u Južnoj Americi. Moj veliki prethodnik Ivan Pavao II. ostavio nam je trilogiju socijalnih enciklika: Laborem exercens (1981.), Sollicitudo rei socialis (1987.) i na kraju Centesimus annus (1991.). Suočen s novim prilikama i uvijek novim pitanjima, katolički socijalni nauk tako se postupno razvijao, a na sveobuhvatan je način predstavljen u Kompendiju socijalnog nauka Crkve, koji je 2004. godine objavilo Papinsko vijeća za pravdu i mir. Marksizam je u svjetskoj revoluciji i u njezinoj pripremi vidio lijek za sve društvene probleme: revolucija i nakon toga kolektivizacija sredstava proizvodnje, isticalo se u tome učenju, trebali su odmah promijeniti stvari na bolje. Taj se san izjalovio. U teškim prilikama u kojima se danas nalazimo, ne samo zbog sve veće globalizacije ekonomije, društveni je nauk Crkve postao temeljni smjerokaz, koji pruža smjernice koje vrijede i izvan granica Crkve: suočeni s nezaustavljivim razvojem, te se smjernice moraju zastupati u dijalogu sa svima onima koji dijele ozbiljnu zabrinutost za čovjeèanstvo i svijet u kojem živimo.
28. Da bismo podrobnije definirali odnos između nužnog zauzimanja za pravednost i službe ljubavi, potrebno je promotriti dvije temeljne situacije:
a) Pravedno uređenje društva i države središnja je zadaća politike. Kao što je jednom rekao Augustin, država kojom se ne upravlja pravedno pretvorit će se na kraju u veliku lopovsku družinu: »Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?«(18) Za kršćanstvo je vrlo bitno razlikovati između onoga što pripada caru i onoga što pripada Bogu (usp. Mt 22,21), to jest razlikovati između države i Crkve ili, kao što kaže Drugi vatikanski koncil, autonomije vremenitih stvarnosti.(19) Država ne može nametati religiju, ali mora jamčiti njezinu slobodu i mir među sljedbenicima različitih religija. Crkva sa svoje strane, kao društveni izraz kršćanske vjere, ima vlastitu neovisnost i svoj ustroj temelji na svojoj vjeri kao zajednica koju država mora poštivati. Ta su dva područja razdvojena, ali uvijek međusobno povezana.
Pravednost je ujedno i svrha i važno mjerilo svake politike. Politika je više od pukog mehanizma za određivanje pravilâ javnog života: njezino podrijetlo i njezin cilj nalaze se upravo u pravednosti, koja je po svojoj naravi duboko etička stvarnost. Zato se država neizbježno susreće s pitanjem: Kako ostvariti pravednost ovdje i sada? Ali to pitanje pretpostavlja još radikalnije pitanje: Što je pravednost? To je problem praktične naravi, ali da bi se moglo djelovati ispravno, valja ga uvijek iznova pročišćivati, jer se nikada neće potpuno ukloniti opasnost određene etičke sljepoće do koje dolazi kada prevagnu interes i moć, koji zaslijepe čovjeka.
Tu se politika i vjera susreću. Nema sumnje da je vjera po svojoj specifičnoj naravi susret sa živim Bogom – susret koji nam otvara nove obzore koji se prostiru daleko izvan granica ljudskog razuma. Ali istodobno ona je sila koja čisti sam razum. S Božje točke gledišta, vjera oslobađa razum od njegovih zaslijepljenosti i stoga mu pomaže da sve više bude to što jest. Vjera omogućuje razumu da još djelotvornije vrši svoju zadaću i da jasnije vidi što je to što mu je vlastito. To je mjesto koje zauzima katolički socijalni nauk: on ne namjerava Crkvi predati vlast koja pripada državi. Još manje želi onima koji ne vjeruju nametati načine razmišljanja i oblike vladanja vlastite vjeri. Želi jednostavno pridonijeti čišćenju razuma i pridonijeti da se, ovdje i sada, spoznaje i ostvaruje ono što je pravedno.
Socijalni nauk Crkve svoje stavove i tvrdnje zasniva na razumu i prirodnom pravu, to jest na onome što je u skladu s naravi svakoga ljudskog bića. I zna da nije zadaća Crkve učiniti da taj nauk prevladava u političkom životu. Crkva radije želi pomoći oblikovati savjesti u političkom životu i pridonijeti sve većem posvješćivanju istinskih zahtjeva pravednosti i, ujedno, raspoloživosti da se djeluje na temelju njih, čak i onda kada se to kosi s osobnim interesom. To znači da je izgrađivanje pravednoga društvenog i državnog poretka, u kojem će svakomu dopasti ono što mu pripada, glavna zadaća s kojom se svaki naraštaj mora uvijek iznova suočavati. Budući da je riječ o političkoj zadaći, to ne može nikako biti neposredna dužnost Crkve. Ali budući da je to istodobno najvažnija ljudska zadaća, Crkva je dužna pružiti, putem čišćenja razuma i putem etičke formacije, svoj speci. čni doprinos za razumijevanje i političko ostvarivanje zahtjeva pravednosti.
Crkva ne može i ne smije preuzeti na sebe političku borbu za uspostavu što pravednijeg društva. Ne može se i ne smije staviti na mjesto države. Ali istodobno ne smije ostati na margini u borbi za pravednost. Mora se u nju uključiti racionalnom argumentacijom i mora ponovno probuditi duhovne snage, bez kojih se pravednost, koja zahtijeva uvijek i odricanja, ne može afirmirati i prosperirati. Pravedno društvo ne može biti djelo Crkve, već to mora ostvariti politika. Ipak zalaganje za pravednost pomoću napora usmjerenih otvaranju uma i volje za zahtjeve općeg dobra nešto je što je itekako zanima.
b) Ljubav – caritas – bit će uvijek nužna, čak i u najpravednijem društvu. Ne postoji nijedno pravedno državno uređenje koje će služenje ljubavi učiniti suvišnim i nepotrebnim. Onaj koji želi ukloniti ljubav sprema se ukloniti čovjeka kao takvog. Uvijek će biti onih koji trpe i koji vape za utjehom i pomoći. Uvijek će biti osamljenosti. Uvijek će biti i situacija materijalnih potreba, gdje je nužna pomoć u obliku konkretne ljubavi prema bližnjemu.(20) Država koja hoće sve odrediti, tako da sve uzima pod svoju vlast, postaje u konačnici čista birokratska ustanova koja nije kadra osigurati onomu koji trpi – svakom čovjeku – ono što mu najviše treba: osobno posvećivanje prožeto ljubavlju. Ne trebamo državu koja će sve uređivati, svime upravljati i sve imati pod svojom vlašću, već državu koja će, u skladu s načelom supsidijarnosti, velikodušno prepoznati i poduprijeti inicijative koje potječu od različitih društvenih snaga i predstavljaju spoj dragovoljnosti i blizine ljudima koji trebaju pomoć. Crkva je jedna od tih živih snaga: nju oživljava ljubav koju pobuđuje Duh Kristov. Ta ljubav ne pruža ljudima samo materijalnu pomoć, već također okrjepu i brigu za dušu, što je često potrebnije od materijalne pomoći. Na kraju, iza tvrdnje da će pravedne strukture učiniti suvišnim i nepotrebnim djela ljubavi, skriva se materijalističko shvaćanje čovjeka: pogrešno shvaćanje prema kojem čovjek može živjeti »samo o kruhu« (Mt4,4; usp. Pnz 8,3) – to uvjerenje ponižava čovjeka i u konačnici ne prepoznaje ono što je speci. čno ljudsko.
29. Možemo sada točnije odrediti, u životu Crkve, odnos između zauzimanja za pravedno uređenje države i društva, s jedne strane, i organiziranoga karitativnog djelovanja, s druge. Vidjeli smo da uspostava pravednih struktura nije neposredna zadaća Crkve, već da spada na politiku, to jest u područje autonomnog i odgovornog korištenja razuma. Crkva ovdje ima neizravnu zadaću, jer je pozvana pridonijeti čišćenju razuma i ponovnom buđenju moralnih snaga, bez kojih se pravedne strukture niti mogu izgraditi niti će se pokazati djelotvornima na duži rok.
Izravna zadaća da rade na uspostavi pravednog poretka u društvu je, međutim, vlastita vjernicima laicima. Kao građani neke države, oni su pozvani osobno sudjelovati u javnom životu. Ne mogu se, prema tome, odreći »mnogostrukog i raznovrsnog gospodarskog, društvenog, zakonodavnog, upravnog i kulturnog djelovanja koje teži suvislom i institucionalnom promicanju općeg dobra«.
(21) Poslanje je vjernika laika, dakle, ispravno oblikovati društveni život, pri čemu će pošti vati njegovu legitimnu autonomiju i surađivati s ostalim građanima sukladno svojim kompetencijama i ispunjavajući vlastite odgovornosti.(22) Premda se specifični izrazi crkvene ljubavi ne smiju nikada pomiješati s djelovanjem države, i nadalje stoji da ljubav mora nadahnjivati cjelokupni život vjernikâ laikâ te stoga i njihovo političko djelovanje, življeno kao »socijalna ljubav«.(23) 
Crkvene karitativne organizacije predstavljaju, međutim, njezin
opus proprium , prirođenu joj zadaću, u kojoj ona ne surađuje usputno, već djeluje kao subjekt s izravnom odgovornošću, čineći ono što odgovara njezinoj naravi. Crkva se nikada ne može osloboditi služenja ljubavi kao organiziranog djelovanje vjernika, a, s druge strane, neće nikada doći do situacije u kojoj neće više biti potrebe za ljubavlju svakoga pojedinog kršćanina, jer čovjek, osim pravednosti, treba i uvijek će trebati ljubav.

Mnogostruke strukture karitativnog služenja u suvremenome društvenom okruženju

30. Prije no što pokušamo definirati specifični profil crkvenih aktivnosti u služenju čovjeku, htio bih sada promotriti opće prilike u naporima i nastojanjima za pravdu i ljubav u današnjem svijetu.
a) Današnja sredstva društvenog priopćavanja učinila su naš planet malenim, naglo približivši različite narode i kulture. Premda to »zajedništvo« katkad izaziva nerazumijevanja i napetosti, ipak činjenica da možemo na neposredniji način doznati za potrebe drugih predstavlja za nas izazov dijeliti s njima prilike u kojima su se našli i njihove teškoće. Usprkos velikim naprecima u znanosti i tehnologiji, svakoga dana vidimo koliko se trpi u svijetu zbog različitih vrsta siromaštva, i materijalnog i duhovnog. Ovo naše vrijeme potiče na novu spremnost i raspoloživost pomoći bližnjemu u potrebi. Već je Drugi vatikanski koncil to istaknuo vrlo jasnim riječima: »Danas kada raspolažemo bržim sredstvima komunikacije, kada su na neki način prevladane udaljenosti među ljudima […] karitativna djelatnost danas može i treba obuhvatiti sve ljude i sve ljudske potrebe.«(24)
S druge strane – a to je istodobno i izazov i pozitivan vidik procesa globalizacije – danas nam stoje na raspolaganju bezbrojna sredstva za pružanje humanitarne pomoći braći u potrebi, među kojima su i suvremeni načini dijeljenja hrane i odjeće, kao i pružanje smještaja i skrbi. Briga za naše bližnje nadilazi tako granice nacionalnih zajednica i sve više širi svoje obzore prema čitavom svijetu. Drugi vatikanski koncil s pravom je primijetio da »između znakova našega vremena treba posebno istaći nesavladivi i stalno rastući osjećaj solidarnosti svih naroda«.(25) Državna tijela i humanitarne organizacije poduzimaju inicijative usmjerene tome cilju, prva putem novčanih potpora i poreznih olakšica, druge tako što znatne izvore pomoći čine dostupnima. Na taj način solidarnost koju pokazuje civilno društvo znatno nadilazi onu koju  pokazuju pojedinci.
b) U tim su prilikama nastali i razvili se mnogi oblici suradnje između državnih i crkvenih organizacija koji su se pokazali plodonosnima. Crkvene organizacije, svojim transparentnim djelovanjem i vjernošću obvezi da svjedoče ljubav, kadre su civilne organizacije nadahnuti kršćanskim duhom, unapređujući uzajamnu koordinaciju koja može samo koristiti učinkovitosti karitativnog služenja.(26) Nastale su također, u tome kontekstu, raznovrsne organizacije koje imaju za cilj karitativni rad i čovjekoljublje te se u skladu s tim zauzimaju za postizanje zadovoljavajućih humanitarnih rješenja za postojeće društvene i političke probleme. Važnu pojavu u našem vremenu predstavlja pojava i širenje različitih oblika dragovoljačkog rada, čija je zadaća pružati mnogovrsne službe.(27) Želim ovdje uputiti posebnu riječ zahvale i poštivanja svima onima koji na razne načine sudjeluju u tim aktivnostima. To široko rasprostranjeno djelovanje predstavlja za mlade životnu školu koja ih odgaja za solidarnost i spremnost da daju ne samo materijalnu pomoć već same sebe. Protukulturi smrti, koja se, primjerice, izražava u drogi, suprotstavlja se tako nesebična ljubav koja se, upravo u spremnosti da se »izgubi život« za drugoga (usp. Lk 17,33 i dr.), pokazuje kao kultura života.
U Katoličkoj crkvi kao i u drugim crkvama i crkvenim zajednicama pojavili su se novi oblici karitativne djelatnosti, dok su neki stari oživjeli novim zanosom i snagom. U tim je novim oblicima često moguće stvoriti plodnu povezanost evangelizacije i djelâ ljubavi. Želim ovdje iznova jasno potvrditi ono što je moj veliki prethodnik Ivan Pavao II. napisao u svojoj enciklici
Sollicitudo rei socialis (28) , kada je izrazio spremnost Katoličke crkve da surađuje s karitativnim organizacijama tih crkava i zajednica, budući da nas sve pokreće ista temeljna pobuda i svi imamo pred očima isti cilj: istinski humanizam, koji prepoznaje u čovjeku sliku Božju i želi mu pomoći da živi u skladu s tim dostojanstvom. Njegova enciklika Ut unum sint  još je jednom istaknulada izgradnja boljeg svijeta zahtijeva od kršćana da složno istupaju i zauzimaju se za »poštivanje prava i potreba sviju, posebno siromašnih, poniženih i nezaštićenih«.(29) Želim ovdje izraziti svoju radost zbog činjenice da je ta želja naišla na velik odjek u mnogobrojnim inicijativama diljem svijeta.

Posebna obilježja karitativne djelatnosti Crkve

31. Sve veći broj različitih organizacija koje izlaze ususret čovjeku u njegovim najrazličitijim potrebama, može se u konačnici zahvaliti činjenici da je zapovijed ljubavi prema bližnjemu Stvoritelj upisao u samu ljudsku narav. To je također rezultat prisutnosti kršćanstva u svijetu, koje neprestano oživljava i provodi u djelo tu zapovijed, koja je tijekom povijesti bila često duboko potamnjivana. Obnova poganstva, koju je pokušao car Julijan Apostata, samo je prvi primjer takvog učinka. Tu vidimo kako se snaga kršćanstva širi daleko izvan kršćanskih granica. Zbog toga je vrlo važno da karitativna djelatnost Crkve sačuva sav svoj sjaj i ne postane tek jedan od oblika pružanja socijalne pomoći. Koji su, dakle, bitni elementi kršćanske i crkvene karitativne djelatnosti?
a) Slijedeći primjer koji nam pruža prispodoba o milosrdnom Samarijancu, kršćanski je karitativni rad u prvom redu jednostavno odgovor na ono što, u određenoj situaciji, predstavlja neposrednu potrebu: gladne nahraniti, gole odjenuti, skrbiti za bolesne i liječiti ih da ozdrave, zatvorenike pohoditi, i tako dalje. Crkvene karitativne organizacije, počevši od organizacija koje potpadaju pod Caritas(dijecezanski, nacionalni, međunarodni), moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da osiguraju sredstva a nadasve da pronađu muškarce i žene potrebne za taj rad. Osobe koje skrbe za one koji su u potrebi moraju biti stručno osposobljene: moraju biti primjereno osposobljene da znaju što trebaju učiniti i kako to učiniti te preuzeti na sebe zadaću nastavljanja te skrbi. Stručna je osposobljenost vrlo važna, ali sama nije dovoljna. Riječ je, naime, o ljudskim bićima, a ljudska bića trebaju uvijek nešto više od tehnički ispravne skrbi. Trebaju srdačnu pažnju. Oni koji rade u crkvenim karitativnim ustanovama moraju se isticati po tome da se ne ograničavaju samo na to da izađu ususret trenutačnoj potrebi, već da se posvećuju drugima s iskrenom pažnjom koja izvire iz srca, tako da oni osjete bogatstvo njihova čovještva. Zbog toga je, osim stručne osposobljenosti, tim karitativnim djelatnicima nužna i »izobrazba srca«. Trebaju biti dovedeni do onog iskustva susreta s Bogom u Kristu koje će u njima pobuditi ljubav i njihovo srce otvoriti za drugoga. Tako zapovijed ljubavi prema bližnjemu za njih neće više biti zapovijed koja im je naložena, da tako kažemo, izvana, već će biti posljedica njihove vjere koja se odjelotvoruje kroz ljubav (usp. Gal 5,6).
b) Kršćansko karitativno djelovanje mora biti neovisno o strankama i ideologijama. Ono nije sredstvo za postizanje ideoloških promjena u svijetu i nije u službi svjetskih strategija, već je uprisutnjenje ovdje i sada ljubavi koju čovjek uvijek treba. Modernim vremenom, osobito počevši od 19. stoljeća, dominiraju različite inačice filozofije napretka čiji je najradikalniji oblik marksizam. Dio je marksističke strategije teorija osiromašenja: tko u okolnostima nepravedne vlasti, kaže ta teorija, karitativnim radom pomaže čovjeku, zapravo je u službi toga nepravednog sustava jer ga čini, bar naizgled, podnošljivim. Na taj način koči revolucionarni duh i samim tim onemogućuje borbu za bolji svijet. Promatrano na taj način, karitativno se djelovanje odbacuje i napada kao sredstvo očuvanja postojećeg stanja. Ali to je zapravo nehumana filozofija. Ljude sadašnjosti žrtvuje se Molohu budućnosti – budućnosti čija je stvarna realizacija u najboljem slučaju dvojbena. Ne može se svijet učiniti čovjeènijim tako da se odbija humano djelovati ovdje i sada. Pridonosimo izgradnji boljega svijeta samo kada činimo dobro sada i osobno, s punom zauzetošću i ljubavlju ondje gdje za tim postoji potreba, neovisno o strategijama i programima političkih stranaka. Kršćaninov program – program milosrdnog Samarijanca, Isusov program – jest »srce koje vidi«. To srce vidi gdje je potrebna ljubav i djeluje u skladu s time. Kada karitativno djelovanje Crkva ostvaruje kao zajedničku inicijativu, jasno je da dragovoljnost pojedinaca mora biti povezana s planiranjem, predviđanjem i suradnjom s drugim sličnim ustanovama.
c) Karitativni se rad, nadalje, ne smije koristiti kao sredstvo u službi onoga što se danas označuje kao prozelitizam. Ljubav je besplatna; djela ljubavi ne čine se radi postizanja drugih ciljeva.(30) Ali to ne znači da karitativna djelatnost mora, da tako kažemo, ostaviti Boga i Krista po strani. U igri je cijeli čovjek. Često je najdublji uzrok čovjekova trpljenja upravo odsutnost Boga. Tko ostvaruje ljubav u ime Crkve, neće nikada pokušati nametnuti drugima vjeru Crkve. On je svjestan da je ljubav u svojoj čistoći i u svojoj besplatnosti najbolje svjedočanstvo Boga u kojeg vjerujemo i koji nas potiče ljubiti. Kršćanin zna kada je vrijeme za govor o Bogu i kada je bolje šutjeti o njemu i prepustiti samoj ljubavi da govori. On zna da je Bog ljubav (usp. Iv 4,8) i da se njegova prisutnost osjeća upravo u trenucima u kojima ne činimo ništa drugo već ljubimo. On zna – da se vratimo na prethodno pitanje – da prezirati ljubav znači prezirati Boga i čovjeka; to je napast djelovati bez Boga. Prema tome, najbolja obrana Boga i čovjeka upravo je u ljubavi. Zadaća je crkvenih karitativnih organizacija osnažiti tu svijest kod svojih članova, tako da oni svojim djelovanjem – kao i svojim govorom, šutnjom i primjerom – mogu biti vjerodostojni  Kristovi svjedoci.

Odgovorni za karitativnu djelatnost Crkve

32. Na kraju, moramo još jednom obratiti svoju pozornost na one koji su odgovorni za provedbu karitativne djelatnosti Crkve. Kao što se jasno vidi iz naših prethodnih razmišljanja, istinski je subjekt različitih katoličkih organizacija koje vrše službu ljubavi sama Crkva – i to na svim razinama, počevši od župa, preko partikularnih crkava pa sve do sveopće Crkve. Zbog toga je bilo više nego primjereno da moj časni prethodnik Pavao VI. ustanovi Papinsko vijeće Cor unum kao tijelo Svete Stolice koje je odgovorno za usmjeravanje i koordiniranje organizacija i karitativnih aktivnosti koje promiče Katolička crkva. U skladu s biskupskim ustrojem Crkve, biskupi, kao nasljednici apostola, odgovorni su za ostvarenje programa zacrtanog u Djelima apostolskim (usp. 2,42-44): Crkva kao Božja obitelj, danas kao i u prošlosti, mora biti mjesto gdje se pomoć daje i prima, i istodobno mjesto gdje su ljudi spremni služiti i onima koji su izvan nje a nalaze se u potrebi. U obredu biskupskog ređenja, istinskom i pravom činu posvećenja, kandidat mora odgovoriti na nekoliko pitanja u kojima su izražene bitne sastavnice i istaknute dužnosti njegove buduće službe. On izrijekom obećava da će biti, u Gospodinovo ime, gostoljubiv i milosrdan prema siromasima i prema svima koji trebaju utjehu i pomoć.(31)Zakonik kanonskog prava, u kanonima koji se tiču biskupske službe, ne spominje izričito ljubav kao posebno područje biskupskog djelovanje, već samo općenito govorio o službi biskupa, koja se sastoji u koordiniranju različitih oblika apostolata s dužnom pozornošću prema vlastitoj naravi.(32) Nedavno je, međutim, u tekstu Direktorija za pastoralnu službu biskupa dublje istražena dužnost ljubavi kao velika odgovornost koja je na čitavoj Crkvi i biskupu u njegovoj biskupiji(33) te je istaknuto kako je vršenje djela ljubavi čin Crkve kao takve i da je, jednako kao i služba riječi i sakramenata, i ona bitni dio njezina poslanja od samog početka.(34)
33. Što se tiče suradnika koji u praksi provode karitativno služenje, osnovno je već rečeno: oni se ne smiju nadahnjivati na ideologijama čiji je cilj poboljšati svijet, već se moraju radije voditi vjerom koja po ljubavi po staje djelotvorna (usp. Gal 5,6). Moraju, dakle, biti osobe koje nadasve pokreće Kristova ljubav, osobe čije je srce Krist osvojio svojom ljubavlju, probudivši u njemu ljubav prema bližnjemu. Kriterij na kojem se nadahnjuje njihovo djelovanje mora biti Pavlova tvrdnja iz Druge poslanice Korinćanima: »ljubav nas Kristova obuzima« (5,14). Svijest da se u Kristu sam Bog darovao za nas sve do smrti, mora nas potaknuti da više ne ži vimo za same sebe, već za njega i, s njim, za druge. Tko ljubi Krista, ljubi Crkvu i želi da ona uvijek bude sve više izraz i oruđe ljubavi koja od njega dolazi. Djelatnici svake katoličke karitativne organizacije žele raditi s Crkvom i samim tim s biskupom, kako bi se Božja ljubav mogla širiti svijetom. Svojim dioništvom u crkvenom djelu ljubavi, oni žele biti svjedoci Boga i Krista i upravo zbog toga žele dragovoljno činiti dobro ljudima.
34. Nutarnja otvorenost katoličkoj dimenziji Crkve nužno će u karitativnim djelatnicima pobuditi spremnost na suradnju s ostalim organizacijama zauzetim u rješavanju različitih potreba; to će se ipak morati činiti u granicama speci. čnog okvira služenja koje Krist traži od svojih učenika. Sveti Pavao u svome himnu ljubavi (usp. Kor 13) uči nas da je ljubav uvijek više od samog djelovanja: »I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo« (r. 3). Taj himan mora biti Magna Carta cjelokupnoga crkvenog služenja; u njemu su sažeta sva razmišljanja o ljubavi koja sam iznio u ovoj enciklici.
Praktično će djelovanje uvijek biti nedovoljno ako ne bude vidljiv izraz ljubavi prema čovjeku, ljubavi koja se hrani susretom s Kristom. Moje duboko dioništvo u potrebama i trpljenjima drugih postaje tako darivanje mene sama drugome: kako moj dar ne bi ponizio drugoga, moram mu dati ne samo nešto što je moje već mu moram dati sama sebe, moram biti osobno prisutan u tome daru.
35. Taj ispravan način služenja čini djelatnika poniznim. On se ne uznosi nad drugim, koliko god da je bijedno stanje u kojem se ovaj nalazio. Krist je uzeo posljednje mjesto na svijetu – križ – i upravo nas je tom krajnjom poniznošću otkupio i trajno nam pritječe u pomoć. Tko pomaže drugima, uviđa da na taj način biva i sam pomognut; to što može pomoći drugome, nije njegova zasluga ili postignuće. Ta je dužnost milost. Što više činimo za druge, to više shvaćamo i usvajamo Kristove riječi: »Sluge smo beskorisne« (Lk17,10). Shvaćamo, naime, da to ne činimo zbog toga što smo bolji ili sposobniji to činiti, već zato što nas je Gospodin svojom milošću osposobio da to možemo činiti. Pokatkad nas prevelike potrebe i naše vlastite ograničenosti mogu obeshrabriti. Ali upravo će nam tada pomoći spoznaja da, u konačnici, nismo ništa drugo već sredstvo u rukama Gospodnjim, a ta nas spoznaja oslobađa preuzetosti da smo mi sami i osobno odgovorni za izgradnju boljega svijeta. U poniznosti ćemo činiti ono što je u našoj moći i u poniznosti se pouzdati u Gospodina. Bog je taj koji upravlja svijetom, ne mi. Mi mu služimo samo toliko koliko možemo i dok nam on za to daje snage. Činiti, ipak, koliko nam je moguće snagama kojima raspolažemo, zadaća je koja uvijek pokreće dobrog slugu Isusa Krista: »Ljubav nas Kristova obuzima« (Kor 5,14).
36. Dok promatramo beskrajne potrebe, možemo, s jedne strane, podleći ideologiji koja teži učiniti sada ono što Bog u svojem upravljanju svijetom naizgled ne čini: riješiti sve probleme u svijetu. S druge strane, to može dovesti do toga da podlegnemo napasti besposlenosti, jer nam se može činiti da se u svakom slučaju ništa ne može učiniti. U toj je situaciji živi susret s Kristom od presudne pomoći da se ostane na pravom putu kako se ne bi podleglo oholom preziru čovjeka – koji ne samo da nije konstruktivan već je destruktivan – niti se predalo ravnodušnosti koja priječi da se prepustimo da nas ljubav vodi i tako služimo čovjeku. Molitva, kao sredstvo za crpljenje uvijek nove snage od Krista, postaje tako urgentna i sasvim konkretna potreba. Tko moli, ne troši svoje vrijeme uzalud, čak i ako je situacija očajna i kao da potiče isključivo na djelovanje. Pobožnost ne slabi borbu protiv siromaštva ili čak bijede našega bližnjega. Blažena Terezija iz Calcutte vrlo je rječit primjer činjenice kako vrijeme posvećeno Bogu u molitvi ne samo da ne šteti učinkovitosti i djelotvornosti ljubavi prema bližnjemu već je, zapravo, neiscrpan izvor te ljubavi. U svome pismu za korizmu 1996., blaženica je pisala svojim suradnicima laicima: »Trebamo tu duboku povezanost s Bogom u svome svakodnevnom životu. Kako to postići? Molitvom.«
37. Došao je trenutak da se ponovno potvrdi važnost molitve nasuprot aktivizmu i rastućem sekularizmu mnogih kršćana koji se posvećuju karitativnom radu. Očito je da kršćanin koji moli ne teži za tim da mijenja Božje naume ili ispravlja ono što je Bog predvidio. On radije traži susret s Ocem Isusa Krista, moleći Boga da bude prisutan utjehom svoga Duha u njemu i u njegovu radu. Prisnost s Bogom i prepuštanje njegovoj volji spašavaju čovjeka od propasti i sprječavaju da postane plijenom fanatičkih ili terorističkih učenja. Istinski vjernik izbjegava postavljati se za suca Bogu, optužujući ga da dopušta bijedu te da nema suosjećanja za svoja stvorenja. Oni koji ustaju protiv Boga kako bi stali u obranu čovjeka, na koga će se osloniti kada se ljudsko djelovanje pokaže nemoćnim?
38. Sigurno je da se Job može žaliti Bogu zbog nerazumljive i naizgled nepravedne patnje prisutne u svijetu. U svojoj boli on ovako vapi: »O, kada bih znao kako ću ga naći, do njegova kako doprijeti prijestolja… Rad bih znati što bi meni odvratio i razumjeti riječ što bi je rekao. Zar mu treba snage velike za raspru?... Zbog toga pred njime sav ustravljen ja sam, i što više mislim, jače strah me hvata. U komade Bog mi je srce smrvio, užasom me svega prožeo Svesilni« (23,3. 5-6. 15-16). Često nam nije dano znati razlog zbog kojeg Bog usteže svoju ruku namjesto da intervenira. Uostalom, on nam ne brani da vapimo, poput Isusa na križu: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?« (Mt 27,46). Moramo stalno ponavljati to pitanje u razgovoru i molitvi pred njegovim licem: »Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti!« (Otk 6,10). Sveti Augustin daje odgovor vjere na to naše trpljenje: »Si comprehendis, non est Deus« – Ako bi ga razumio, tada to ne bi bio Bog.(35) Naš protest nije izazov upućen Bogu, niti znači da smatramo kako je u zabludi, slab ili ravnodušan. Vjernik nipošto ne može misliti da je On nemoćan ili da »spava« (usp. Kr 18,27). Naprotiv, taj je naš vapaj, kao i kod Isusa na križu, najdublji i najradikalniji način potvrđivanja svoje vjere u njegovu najvišu moć. Usprkos tome što ne shvaćaju svijet koji ih okružuje i zbunjenost koju taj svijet u njima pobuđuje, kršćani, naime, nastavljaju vjerovati u »dobrostivost i čovjekoljublje… Boga« (Tit 3,4). Uronjeni kao i svi drugi ljudi u dramatičnu složenost povijesnih zbivanja, oni ostaju nepokolebljivi u sigurnosti da je Bog Otac i da nas ljubi, čak i kada njegova tišina ostaje za nas nerazumljiva.
39. Vjera, nada i ljubav idu zajedno. Nada se odjelotvoruje po kreposti strpljivosti, koja ne jenjava u dobru čak i pred prividnim neuspjehom, i poniznosti, koja prihvaća Božje otajstvo i uzda se u njega i kada tama zavlada posvud. Vjera nam pokazuje da je Bog dao svoga Sina za nas i daje nam pobjedonosnu sigurnost da je zaista istina: Bog je ljubav! Na taj način ona našu nestrpljivost i naše sumnje preobražava u sigurnu nadu da Bog drži svijet u svojim rukama i da usprkos svakoj tami on pobjeđuje, kako se to potresnim slikama jasno ističe na završetku Otkrivenja. Vjera, koja promatra Božju ljubav koja se objavila u probodenom Isusovu srcu na križu, rađa ljubav. Ljubav je svjetlo – u konačnici jedino svjetlo – koje uvijek iznova rasvjetljuje svijet obavijen tamom i daje nam hrabrosti potrebne za život i djelovanje. Ljubav je moguća i mi smo je sposobni prakticirati jer smo stvoreni na sliku Božju. Živjeti ljubav i tako omogućiti da Božje svjetlo uđe u svijet – to je poziv koji želim uputiti ovom enciklikom.


                                                                             ZAKLJUČAK

40. Promotrimo na kraju svece, one koji su primjer djelotvorne ljubavi. Tu mislimo u prvom redu na Martina iz Toursa († 397.), koji je najprije bio vojnik, a onda redovnik i na kraju biskup: on gotovo poput neke ikone pokazuje nezamjenjivu vrijednost osobnog svjedočenja ljubavi. Pred vratima Amiensa Martin je dao pola svoga plašta siromahu: sam mu se Isus te iste noći ukazao u snu odjeven u taj plašt, potvrđujući trajnu vrijednost onoga što kaže evanđelje: »Bijah gol i zaogrnuste me… Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste« (Mt 25,36.40).(36) Ali u povijesti Crkve koliko se samo drugih svjedočanstava ljubavi može navesti! Osobito cjelokupno monaštvo, od samih svojih početaka sa svetim Antunom Opatom († 356.), predstavlja neizmjerno služenje ljubavi prema bližnjemu. U svom susretu »licem u lice« s Bogom koji je ljubav, monah osjeća žurnu potrebu da sav svoj život preobrazi u služenje ne samo Bogu već i bližnjemu. To objašnjava velika zdanja koja su nicala uz samostane a nudila su smještaj, utočište i skrb. To također objašnjava bezbrojne inicijative za humaniju skrb i kršćanski odgoj, namijenjene ponajprije siromašnima, koje su najprije poduzimali monaški i prosjački redovi a zatim različite muške i ženske redovničke ustanove tijekom čitave povijesti Crkve. Likovi svetaca poput Franje Asiškog, Ignacija Lojolskog, Ivana od Boga, Camilla de Lellisa, Vinka Paulskog, Luise de Marillac, Giuseppea B. Cottolenga, Ivana Bosca, Luigija Orionea, Terezije iz Calcutte – da spomenemo samo neka imena – ostaju trajni uzori socijalne ljubavi za sve ljude dobre volje. Sveci su istinski nositelji svjetla u povijest, jer su muževi i žene vjere, nade i ljubavi.
41. Iznad svih svetih uzdiže se Marija, majka Gospodinova i ogledalo svake svetosti. U Lukinu evanđelju nalazimo je zauzetom u služenju ljubavi kod njezine rođakinje Elizabete, kod koje je ostala »oko tri mjeseca« (1,56) kako bi joj pomagala jer se Elizabeti bilo približilo vrijeme da rodi. »Magnificat anima mea Dominum«, reče prigodom tog pohoda – »Veliča duša moja Gospodina « (Lk1,46). Tim je riječima izrazila cijeli program svojega života: ne stavljati samu sebe u središte, već ostaviti prostor za Boga, kojega se susreće i u molitvi i u služenju bližnjemu – samo će tada dobrota ući u svijet. Marija je velika upravo zato što ne želi veličati samu sebe, već Boga. Ona je ponizna: njezina je jedina želja biti službenica Božja (usp. Lk 1,38.48). Ona zna kako je jedini način da pridonese spasenju svijeta taj da se, namjesto da ostvaruje vlastite projekte, stavi potpuno na raspolaganje za Božje inicijative. Ona je žena nade: samo zato što vjeruje u Božja obećanja i čeka spasenje Izraela, anđeo može doći k njoj i pozvati je da se stavi u službu ostvarenja tih obećanje. Ona je žena vjere: »Blažena ti što povjerova«, kaže joj Elizabeta (usp. Lk 1,45). Hvalospjev Veliča – portret, da tako kažemo, njezine duše – potpuno je protkan nitima Svetog pisma, nitima preuzetim iz Božje riječi. Iz toga se vidi kako je ona u Božjoj riječi doista u svom domu, s lakoćom iz njega izlazi i u njega se ponovno vraća. Ona govori i razmišlja s Božjom riječi; Božja riječ postaje njezina riječ i njezina se riječ rađa iz Božje riječi. Ovdje vidimo i kako su njezine misli u skladu s Božjim mislima, kako je njezina volja jedno s Božjom voljom. Potpuno prožeta Božjom riječi, ona može postati majke utjelovljene Riječi. Na kraju, Marija je žena koja ljubi. Zar bi i moglo biti drukčije? Kao vjernica, koja zahvaljujući svojoj vjeri nosi u sebi Božje misli i hoće ono što Bog hoće, ona mora biti žena koja ljubi. Osjećamo to u tihim gestama, koje se spominju u evanđeoskim izvješćima o Isusovu djetinjstvu. Vidimo to u osjetljivosti kojom u Kani uočava potrebu u kojoj su se našli mladenci i priopćava je Isusu. Vidimo to u poniznosti kojom prihvaća da bude u drugom planu tijekom Isusova javnog života, znajući da Sin mora zasnovati novu obitelj i da će Majčin čas kucnuti tek s križem, koji će biti pravi Isusov čas (usp. Iv 2,4; 13,1). Dok su se učenici razbježali, Marija je ostala pod križem (usp. Iv19,25-27); kasnije, na Duhove, oni će se okupiti oko nje u iščekivanju Duha Svetoga (usp. Dj 1,14).
42. Život svetaca ne ograničava se samo na njihov ovozemni životopis, već uključuje i njihov život i djelovanje u Bogu nakon smrti. Kod svetaca je jedno očito: tko ide ususret Bogu, ne udaljava se od ljudi, već im radije postaje istinski blizak. Ni kod koga to ne vidimo bolje nego kod Marije. Riječi koje je Raspeti uputio učeniku – Ivanu i po njemu svim Isusovim učenicima: »Evo ti majke!« (Iv 19,26) – u svakom se novom naraštaju obistinjuju. Marija je, doista, postala Majka svih vjernika. Njezinoj se majčinskoj dobroti, kao i njezinoj čistoći i djevičanskoj ljepoti, obraćaju muškarci i žene svih vremena i svih krajeva svijeta u svojim potrebama i nadama, u svojim radostima i trpljenjima, u svojim samoćama kao i u svojim zajedničkim težnjama. I uvijek kušaju dar njezine dobrote, kušaju neiscrpnu ljubav koju ona izlijeva iz dubine svoga srca. Svjedočanstva zahvalnosti, koja joj se iskazuju na svim kontinentima i u svim kulturama, znak su prepoznavanja te čiste ljubavi koja ne traži samu sebe, već jednostavno želi dobro. Pobožnost vjernikâ, istodobno, pokazuje nepogrešiv osjećaj da je ta ljubav moguća: to postaje zahvaljujući dubokom sjedinjenju s Bogom, po kojem duša biva potpuno prožeta njime – uvjet da onaj koji je pio s izvora Božje ljubavi i sam postane izvorom »iz kojeg teku rijeke žive vode« (usp. Iv 7,38). Marija, Djevica, Majka, pokazuje nam što je ljubav i koji je njezin izvor iz kojega uvijek iznova crpi svoju snagu. Njoj povjeravamo Crkvu, njezino poslanje i služenje ljubavi:
Sveta Marijo, Majko Božja, 

ti si dala svijetu istinsko svjetlo,
Isusa, svoga Sina – Sina Božjega.
Ti si se potpuno prepustila
Božjem pozivu
i tako postala izvor
dobrote koja izvire iz njega.
Pokaži nam Isusa. K njemu nas vodi.
Nauči nas upoznavati ga i ljubiti,
da bismo i mi mogli
postati sposobni za istinsku ljubav
i biti izvori vode žive
usred žednoga svijeta.
Dano u Rimu, pri Svetom Petru, 25. prosinca, na svetkovinu Rođenja Gospodnjega, godine 2005., prve moje papinske službe.
Papa Benedikt XVI.


_______________________________________________________________

(1) Usp. Jenseits von Gut und Böse, IV, 168.
(2) X, 69.
(3) Usp. R. DESCARTES, Œ uvres, priredio V. Cousin, knj. 12, Pariz, 1824., str. 95 sl.
(4) II, 5: SCh 381, 196.
(5) Isto, 198.
(6) Usp. Metafizika, XII, 7.
(7) Usp. Pseudodionizija Areopagita, koji, u svome djelu
O Božjim imenima, IV, 12-14: PG 3, 709-713, naziva Boga u isto vrijeme eros agape.
(8) Usp. Gozba, XIV-XV, 189c-192d.
(9) SALUSTIJE, De coniuratione Catilinae, XX, 4.
(10) Usp. SVETI AUGUSTIN, Ispovijesti, III, 6, 11: CCL 27, 32.
(11) De TrinitateVIII, 8, 12: CCL 50, 287.
(12) Usp. Apologija I, 67: PG 6, 429.
(13) Usp. Apologeticum 39, 7: PL 1, 468.
(14) Poslanica Rimljanima, InscrPG 5, 801.
(15) Usp. SVETI AMBROZIJE, De officiis ministrorum, II, 28, 140: PL 16, 141.
(16) Usp. Pismo 83: J. BIDEZ, LEmpereur Julien. Œ uvres complètes, Pariz, 21960., t. I, 2a, str. 145.
(17) Usp. KONGREGACIJA ZA BISKUPE, Direktorij za pastoralnu službu biskupa Apostolorum Successores (22. veljače 2004.), 194: Vatikan, 2004., 2a, 205-206.
(18) De Civitate Dei, IV, 4: CCL 47, 102.
(19) Usp. Pastoralnu konstituciju o Crkvi u suvremenom svijetu Gaudium et spes, 36.
(20) Usp. KONGREGACIJA ZA BISKUPE, Direktorij za pastoralnu službu biskupa Apostolorum Successores (22. veljače 2004.), 197: Vatikan, 2004., 2a, 209.
(21) IVAN PAVAO II., Posinodalna apostolska pobudnica Christifideles laici (30. prosinca 1988.), 42: AAS 81 (1989.), 472.
(22) Usp. KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Doktrinarna nota o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu (24. studenoga 2002.), 1: L’Osservatore Romano, 17. siječnja 2003., str. 6.
(23) Katekizam Katoličke Crkve, 1939.
(24) Dekret o apostolatu laika Apostolicam actuositatem, 8.
(25) Isto, 14.
(26) Usp. KONGREGACIJA ZA BISKUPE, Direktorij za pastoralnu službu biskupa Apostolorum Successores (22. veljače 2004.), 195: Vatikan, 2004., 2a, 206-208.
(27) IVAN PAVAO II., Posinodalna apostolska pobudnica Christifideles laici (30. prosinca 1988.), 41: AAS 81 (1989.), 470-472.
(28) Usp. br. 32: AAS 80 (1988.), 556.
(29) Br. 43: AAS 87 (1995.), 946.
(30) Usp. KONGREGACIJA ZA BISKUPE, Direktorij za pastoralnu službu biskupa Apostolorum Successores (22. veljače 2004.), 196: Vatikan, 2004., 2a, 208.
(31) Usp. Rimski ponti. kal, De ordinatione episcopi, 43.
(32) Usp. kan. 394; Zakonik kanonskog prava Istočnih crkava, kan. 203.
(33) Usp. 193-198, 204-210.
(34) Usp. isto, 194, 205-206.
(35) Govor 52, 16: PL 38, 360.
(36) Usp. SULPICIJE SEVER, Vita Sancti Martini, 3, 1-3: SCh 133, 256-258.

244 komentara:

 1. Željela bih sa mnom podijeliti javna svjedočenja o tome kako je isti čovjek kojeg sam vidio na ovom forumu nazvao Dr. Agbazar iz AGBAZARSKOG TEMPLE-a, upravo napravljen za mene, ovaj čovjek je upravo svojom magijom donio mog izgubljenog bivšeg muža u roku od 72 sata. Bila sam udana za svog supruga Alana Evansa, dugo smo bili zajedno i voljeli smo se, ali kad ga nisam uspio roditi 4 godine, napustio me i rekao da ne može više nastaviti, sada tražim načine da ga oporavim dok nisam vidio ovu stranicu dr. Agbazar na njegovu moć. Također mu se obratite za probleme kroz koje prolazite i provjerite vlastitim očima:

  ( agbazara@gmail. com ) ILI WhatsApp na ( +234 810 410 2662 )

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne mogu dovoljno zahvaliti dr. EKPEN TEMPLE-u što mi je pomogao vratiti radost i duševni mir u mom braku nakon puno problema koji gotovo dovode do razvoda. Danas vam mogu reći da je dr. EKPEN TEMPLE rješenje tog problema u vašem braku / vezi, s ljubavnom čarolijom dr. EKPEN-a TEMPLE sigurno ćete se ponovno nasmiješiti u svojoj vezi. Kontaktirajte ga na (ekpentemple@gmail.com)

   Izbriši
  2. Želim obavijestiti svijet o Dr.ODION-u, velikom čarobnjaku koji je vratio mog muža kad sam mislio da je izgubljena svaka nada. Bila sam trudna kad me suprug ostavio zbog druge žene. Dr ODION je koristio svoju snažnu čaroliju kako bi mi vratio osmijeh na lice vrativši mog čovjeka čarolijom, isprva sam mislila da sanjam kad mi se muž vratio na koljena moleći me da mu oprostim i primim ga natrag i uvijek od tada me voli više nego što sam ikad očekivao, pa sam dao zavjet da ću svijetu dati doktor Dr.ODION jer je on Bog na zemlji. Imate li problema u svojoj vezi? je li vaš partner raskinuo s vama, a vi ga i dalje volite i želite mu povratak? Imate li problema sa svojim financijama? kontaktirajte Dr.ODION danas kako bih vam dao 100% garanciju da će vam pomoći baš kao što je i meni pomogao. možete mu se obratiti (drodion60@yandex.com) krajnjim čarobnjakom putem adrese e-pošte: ili WhatsAPP na njegov broj mobitela +2349060503921

   Izbriši
  3. Želim obavijestiti svijet o Dr.ODION-u, velikom čarobnjaku koji je vratio mog muža kad sam mislio da je izgubljena svaka nada. Bila sam trudna kad me suprug ostavio zbog druge žene. Dr ODION je koristio svoju snažnu čaroliju kako bi mi vratio osmijeh na lice vrativši mog čovjeka čarolijom, isprva sam mislila da sanjam kad mi se muž vratio na koljena moleći me da mu oprostim i primim ga natrag i uvijek od tada me voli više nego što sam ikad očekivao, pa sam dao zavjet da ću svijetu dati doktor Dr.ODION jer je on Bog na zemlji. Imate li problema u svojoj vezi? je li vaš partner raskinuo s vama, a vi ga i dalje volite i želite mu povratak? Imate li problema sa svojim financijama? kontaktirajte Dr.ODION danas kako bih vam dao 100% garanciju da će vam pomoći baš kao što je i meni pomogao. možete mu se obratiti (drodion60@yandex.com) krajnjim čarobnjakom putem adrese e-pošte: ili WhatsAPP na njegov broj mobitela +2349060503921

   Izbriši
 2. Pozdrav svima! Sretna sam što mogu podijeliti moje divno iskustvo o DR ODION-u. On je moćan vračar čarolije iz zapadne Afrike. Pomogao mi je da prebacim ljubavnu čaroliju koja mi je vratila ljubavnika za 48 sati, baš kao što je i obećao da je čovjek njegovih riječi i ja toliko vjerujem u njega i usmjerio sam mnoge svoje prijatelje prema njemu i oni uvijek dobivaju dobar rezultat koji traže ako vam treba njegova pomoć kontaktirajte ovog moćnog kalužera za čaroliju zvanog DR ODION kontaktirajte ga putem svoje e-pošte (drodion60@yandex.com) ili ga možete i pročitati na +2349060503921.

  OdgovoriIzbriši
 3. Želim obavijestiti svijet o DR ODION-u, velikom čarobnjaku koji je vratio mog muža kad sam mislio da je izgubljena svaka nada. DR ODION je koristio svoju moćnu čaroliju da mi vrati osmijeh na lice vrativši mog čovjeka čarolijom, u početku sam mislio da sanjam kad mi se muž vratio na koljena moleći me da mu oprostim i primam ga natrag i uvijek od tada me voli više nego što sam ikad očekivao, pa sam dao zavjet da ću svijetu dati do znanja o DR ODION-u, jer on je Bog na zemlji. Imate li problema u svojoj vezi? vaš partner je raskinuo s vama, a vi ga i dalje volite i želite mu povratak? Imate li problema sa svojim financijama? ili trebate bilo kakvu pomoć, obratite se danas DR ODION-u, dajem vam 100% garanciju da će vam on pomoći baš kao i meni. DR ODION. Kontaktirajte ga odmah putem e-maila: (drodion60@yandex.com) ili nazovite / Whattsapp njegov broj mobitela +2349060503921 kontaktirajte ga odmah i vaši problemi će biti zauvijek riješeni. Hvala vam još jednom DR ODION na vašem izvrsnom radu.

  OdgovoriIzbriši
 4. Sreća je sve što sada vidim. Nikad nisam mislio da smo ja i moj dečko ponovno ujedinjeni. Nakon što sam bio u vezi s njim 5 godina, raskinuo je sa mnom, učinio sam sve što sam mogao da ga vratim, ali sve bezuspješno, želio sam ga toliko se vratio zbog ljubavi koju imam prema njemu, preklinjao sam ga sa svime, obećao sam mu, ali on je to odbio, objasnio sam svoj problem nekome na mreži i ona mi je predložila da se radije obratim kotaču za čaroliju koji bi mi mogao pomoći čarolija da ga vratim, ali ja sam tip koji nikad nije vjerovao u čaroliju, nisam imao izbora nego da ga isprobam, poslao sam e-poštu kotača s čarolijom i rekao mi je da nema problema da će sve biti u redu prije 3 dana kad je bacio čarolija i iznenađujuće 3. dan, bilo je oko 16:00, moj bivši me zvao, bio sam toliko iznenađen, odgovorio sam na poziv i sve što je rekao je bilo tako žao zbog svega što se dogodilo da je želio da se vratim kod njega on me toliko voli, bila sam tako sretna i otišla sam k njemu, tako smo započeli živjeti zajedno opet sretno od tada, obećao sam da ću svima koji znam da imaju problema u vezi biti od pomoći takvoj osobi tako što ću je uputiti u jedinog pravog i snažnog kaluđera čarolije koji mi je pomogao oko mog problema i koji razlikuje se od svih lažnih vani, svih koji trebaju pomoć čarobnjaka, njegovu e-poštu: (drodion60@yandex.com) ili WhatsAPP njegov broj mobitela +2349060503921

  OdgovoriIzbriši
 5. Zdravo zelim da pohvalim vidovitu ruzu koja mi je pomogla u vezi mog deteta koje je imalo urok na sebi jos od malena..niko nije godinama mogao da mi pomogne u vezi toga sa cerkom. Muz me je ostavio samu sa detetom. I onda sam preko preporuke nasla majku Ruzu koja je jedina uspela da skine urok sa mog deteta i uspela je da mi vrati mog muza samo zahvaljujuci njoj imamo sada prelep zivot. Ako imate slicnih problema javite se njoj
  +381 61 10 14 283 VIBER

  OdgovoriIzbriši
 6. Zdravo zelim da pohvalim vidovitu ruzu koja mi je pomogla u vezi mog deteta koje je imalo urok na sebi jos od malena..niko nije godinama mogao da mi pomogne u vezi toga sa cerkom. Muz me je ostavio samu sa detetom. I onda sam preko preporuke nasla majku Ruzu koja je jedina uspela da skine urok sa mog deteta i uspela je da mi vrati mog muza samo zahvaljujuci njoj imamo sada prelep zivot. Ako imate slicnih problema javite se njoj
  +381 61 10 14 283 VIBER

  OdgovoriIzbriši
 7. Tako sam sretna što dijelim ovo svoje fantastično svjedočanstvo. Život mi se u 48 sati potpuno promijenio. Mogu se vidjeti u ogledalu i nasmiješiti se. Imam povjerenja u sebe i svoje sposobnosti prvi put u starosti. Imam svog dečka u životu uz pomoć dr. Isikola. Izvinio je 24 sata nakon što je stvorena čarolija. Rekao je da je shvatio da se zapravo nikada nije želio raskinuti, ne može se nositi s emocionalnom prtljagom koju sam cijelo vrijeme nosio oko sebe. Rekao je da misli da je negativan utjecaj na moj život i da je najbolje da ode. Rekao je da je teško što sam stalno govorio o prošlosti. Oboje smo se oprostili. Imam novac u džepu koji je napokon moj. (Moja provjera naknade za naknadu stigla mi je, rekli su mi da su prošli mjeseci. Ja sam živi dokaz onoga što dr. Isikolo može učiniti. Puno vam zahvaljujem dr. Isikolo na divnoj stvari koju ste učinili u mojoj vezi. Tako sam sretna sada. S vašim pomozite da smo oboje mogli vidjeti i govoriti istinu jedni drugima. Nikad nisam mislio da bi čarolija mogla pomoći par prije nego što sam vrlo zadovoljan kontaktirao s vama i pokrenuo sve ovo da se dogodi. Svatko tko ima problema u vezi može kontaktirati dr. Isikolo putem e-maila isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 8. moja je priča vrlo posebna i jedinstvena jer nije poput brojnih oglasa koje uvijek vidite na mreži, a također želim biti 100% iskrena i istinita za vas da nikada ne može biti nijedan drugi internetski alat za uređivanje čarolija koji će vam pomoći vratiti vaš EX POVRATAK vama osim DR ISIKOLO-u, jer on je 100% učinkovit, dinamičan i vrlo pouzdan, jer 99,9% ostalih kotača za čaroliju nisu stvarni i nikad vam ne mogu pomoći u rješavanju problema, umjesto da će zakomplicirati vaše trenutno stanje. U redu BUDITE MUDRO I PUTEM I KONTAKTUJTE DR ISIKLO DANAS. MOJA VLASTITA ŽIVOTNA PRIČA / Iskustva su ispod: Moje ime je Niko Dominik. Želim podijeliti svoja svjedočanstva sa širom javnošću o onome što je upravo taj čovjek zvan dr. ISIKOLO učinio za mene, taj čovjek mi je svojom velikom čarolijom vratio izgubljeni Ex WIFE. Bila sam udana za ovu ženu Juilet, jer smo bili više od 4 godine i voljeli smo sebe, ali nisam bio u stanju da zatrudnim zbog mene i dajem joj sve što treba. Ostavila me i rekla mi da ne može više. Sada sam tražio načine da je vratim dok mi prijateljica nije rekla o ovom čovjeku i poslala mu e-mail za kontakt: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196. MOŽETE KORISTITI BILO KOJEG OD OVOGA DA KONTAKTIRATE S NJIMA i nećete vjerovati u to. Kad sam kontaktirao ovog čovjeka zbog mojih problema, pripremio je ovu čaroliju i vratio mi se Juilet, a nakon mjesec dana ona je zatrudnila za mene.

  OdgovoriIzbriši
 9. Želim zahvaliti Great DR EDO-u što mi je donio vraćanje moje narušene veze. Nitko me nije mogao natjerati da vjerujem da će Svjedočanstvo ikada postati stvarnost. Bio sam najveći skeptik u svijetu. Nikad nisam vjerovao u čarobne čarolije ili bilo što povezano, ali rekao mi je pouzdan izvor (vrlo blizak suradnik) i isprobao sam ga, to je bila jedna od najboljih stvari koje sam ikada učinio. Moj ljubavni život bio je u neredu; puknuće srca i bio je na rubu završetka. Jednostavno se nisam mogao suočiti s još jednim razvodom i htio sam se potruditi da naš odnos funkcionira, ali moja se žena čini da nije briga za to. a on se opet zaletio sa mnom.Ja sam bio zbunjen i ne radim što opet učiniti, radije ih da stupi u kontakt s DR EDO-om. Izvršio je ljubavnu čaroliju zbog koje mi se supruga vratila za manje od 48 sati. sada smo jako zadovoljni sobom. DR EDO dao joj je do znanja koliko se volimo i trebamo jedni druge. Ovaj čovjek je ZA PRAVO i za dobro. on vam također može pomoći da popravite svoju narušenu vezu. Vratio sam ženu! Bilo je to kao čudo! Odjednom je htjela ići na bračno savjetovanje, a mi radimo vrlo, vrlo dobro, u svom ljubavnom životu. kontaktirajte ga e-poštom: edolovespelltemple@gmail.com, možete ga nazvati ili dodati na WhatsApp: +2348159452497

  OdgovoriIzbriši
 10. Obećao sam da ću reći svoje svjedočenje diljem svijeta jednom kada mi se čovjek vrati i moj muž dođe baš onako kako mi je rekao DR ISIKOLO kad mi je pomagao. Odlučio sam se kontaktirati DR ISIKOLO-a, velikog vratara čarolije koji vam može pomoći u rješavanju vaših problema. Muškarac me ostavio da patim i nikad nisam vjerovao da će mi se on vratiti, ali kad sam kontaktirao DR ISIKOLO, uvjeravao me da će moj čovjek doći opet. dao mi je popis predmeta koje mogu kupiti, ali nisam ih mogao nabaviti u svojoj zemlji i zato sam mu poslao novac, a on je kupio predmete i pripremio savršenu ljubavnu čaroliju. Moj suprug potrčao je sa mnom u roku od 48 sati molivši za oproštaj OVO JE TAKO STVARNO I ŽENE. Bila sam toliko iznenađena da je čarolija djelovala baš onako kako mi je rekao. Ovo je tako nevjerojatno i želim da vjerujete, jer je DR ISIKOLO tako stvaran i molim vas da ga sada kontaktirate na njegov e-mail kako bi i on mogao da vam pomogne na način na koji mi je pomogao. e-adresa je isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 11. Imate li nesporazuma s ljubavnikom što je dovelo do raskida i pokušali ste se pomiriti s njim ili ona, ali on / ona vam ne daje pozitivan odgovor i smatrate da nešto ne ide u vašoj vezi i treba vam brzo rješenje , obratite se dr. Ajayi danas i pobrinite se da se vaš ljubavni život vrati najbolje s bivšim, dr. Ajayi mi je pomogao da vratim mir u svoj dom jer me je suprug napustio 9 mjeseci i živio s drugom ženom i nikad nisam htio vratite se kući, ali uz pomoć vračara dr. Ajayi vratio se kući nakon 3 dana nakon što je dr Ajayi izvršio snažnu obnavljanu čaroliju. Ako vam je potrebno brzo rješenje u vašoj vezi ili braku uz pomoć čarobnjaka, obratite se dr. Ajayi sada na e-mail: drajayi1990@gmail.com ili Whatsapp: +2347084887094

  On također može izvesti sljedeću čaroliju u nastavku
  1. Čarolija lutrije
  2 Sretna čarolija
  3. Spell to win slučaj na sudu
  4. trudnoća čarolija
  itd ..

  OdgovoriIzbriši
 12. Pozdrav, moje ime je Kerris Fraser iz Tajlanda, želim podijeliti nevjerojatno iskustvo koje sam imao sa svemoćnim dr. Ogundeleom kotačem za čaroliju, moj suprug Greg želio se razdvojiti sa mnom i podnio je zahtjev za razvod, a on je bio s drugom ženom, stvarno sam bio devastiran, plakao sam svaki dan i noću, rekao sam prijatelju o mojoj situaciji, a ona mi je pričala o snažnom kotaču za čaroliju zvanom dr. Ogundele, osjećala sam se pomalo skeptično prema njemu, ali samo sam odlučila da ga isprobam. sve što me je dr. Ogundele zamolio da učinim, a obećao mi je rezultat od 24 sata i sljedećeg jutra, kada je završio s čarolijom, na moje najveće iznenađenje to je bio moj suprug Greg na koljenima molivši me da mu oprostim i prihvatim ga natrag i danas zajedno smo, presretna sam zbog svega zahvaljujući dr. Ogundeleu. Ima snagu za bilo koji problem, a može vam pomoći i da ga kontaktirate putem: Email: (ogundeletempleofsolution@gmail.com) WhatsApp ili Viber Chat: (+27638836445).

  OdgovoriIzbriši
 13. uspio sam dobiti svog muža uz pomoć pravopisnog liječnika zvanog dr. Ajayi kad sam otkrio da ga je očarala druga žena, bio sam vrlo sretan što sam stupio u kontakt s vračarom pravopisa jer je on razlog što sam uspio osvojiti svog muža natrag i sada živimo u miru. kontaktirajte dr. Ajayija za sve vaše čarolijske radove. Pomogao mi je da se vratim zauzmu, vjerujem da će vam pomoći u onome što vas muči. E-adresa: drajayi1990@gmail.com ili whatsapp: +2347084887094.

  OdgovoriIzbriši
 14. Pozdrav svima, ovo je nešto najljepše što sam ikada doživio i moram podijeliti ovo veliko svjedočanstvo. Samo želim zahvaliti DR ISIKOLO-u što mi je oduzeo vrijeme da mi pomogne u izbacivanju čarolije koja vraća mog bivšeg ljubavnika koji je iznenada izgubio interes za mene nakon šest mjeseci zaruka, ali danas smo u braku i sretniji nego nikad prije. Bio sam uistinu zadivljen i šokiran kad je učinio posao za mene, a 48 sati nakon toga, Kris se vratio u moju kuću i počeo moliti za oproštaj i za mene da ga primim natrag .. Stvarno mi nedostaje riječi i ne znam koliko da vam prenesem svoju zahvalnost DR ISIKOLO vi ste Bog poslali da obnovite narušeni odnos. Duboko uživa pomažući ljudima da ostvare svoje želje, pronađu pravu ljubav, vrate svoje bivše ljubavnike, prekinu nasilne odnose, pronađu uspjeh, privuku sreću, pronađu srodne duše i još mnogo toga. Kontaktirajte ga danas i dopustite mu da vam pokaže čuda i čuđenje svog sustava ljubavnih čarolija. On daje najbolje rezultate u lijevanju čarolije. Pošaljite e-poštu: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp-u poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 15. Moj suprug i ja smo u braku već oko 7 godina. Sretno smo bili u braku s dvoje djece, dječakom i djevojčicom. Prije 3 mjeseca počeo sam primjećivati ​​od njega neko čudno ponašanje i nekoliko tjedana kasnije otkrio sam da moj muž nekoga viđa. Počeo je dolaziti kući kasno s posla, jedva se brine za mene ili djecu više, Ponekad izlazi, a ne vraća se kući otprilike 2-3 dana. Učinio sam sve što sam mogao da otklonim ovaj problem, ali sve bez uspjeha. Postala sam jako zabrinuta i potrebna mi je pomoć. Dok sam jednog dana pregledavao Internet, naišao sam na web stranicu koja je sugerirala da DR EDO može pomoći u rješavanju bračnih problema, obnovi narušenih odnosa i tako dalje. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on je učinio čaroliju za mene. Dva dana kasnije, moj muž je došao kod mene i ispričao se za učinjene nepravde i obećao da to više nikada neće učiniti. Otada se sve vratilo u normalu. Ja i moja obitelj ponovno sretno živimo zajedno. Sve zahvaljujući DR EDO. Ako vam treba čarobnjak koji može čaroliju koja zaista djeluje, predlažem da se obratite njemu. Neće vas razočarati. Ovo je njegov E-mail: edolovespelltemple@gmail.com, možete ga nazvati ili dodati na WhatsApp: +2348159452497

  OdgovoriIzbriši
 16. LJUBAV SE PRODAVA KOJI RADA SAVRŠENO I OSTAJE TEMELJNI PROVEDBI.
  Dijelim ovo svjedočanstvo s partnerima koji pate u svojim vezama jer postoji trajno rješenje. Suprug je mene i naše dvoje djece napustio drugoj ženi na 2 godine. Pokušao sam biti snažan samo za svoju djecu, ali nisam mogao kontrolirati bolove koji su mi mučili srce. Bila sam povrijeđena i zbunjena. Trebala mi je pomoć, pa sam obavila istraživanje na internetu i naišla na stranicu na kojoj sam vidjela da je DR ISIKOLO kotač s čarolijom, koja može pomoći povratku ljubavnika. Kontaktirao sam ga i on je za mene učinio posebnu molitvu i čarolije. Na moje iznenađenje, suprug se nakon 2 dana vratio kući. Tako smo se ponovno okupili i bilo je puno ljubavi, radosti i mira u obitelji. Možete kontaktirati i DR ISIKOLO-a, moćnog programa za provjeru pravopisa za rješenja na svom kontaktu isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp kontaktirati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 17. .Ovo je web mjesto koje sam čitao o DR ISIKOLO i kontaktirao ga kako bi mi pomogao da se moj bivši dečko vrati u brak sa mnom tijekom mjeseca prosinca ove godine i vratio sam se ovdje da objavim vijesti o njemu. DR ISIKOLO pomoći će vam da riješite svoj problem bez obzira kroz što prolazite. Dopisivanje o uroti za čaroliju vrlo mi je čudno jer nikad nisam vjerovao da ću moći reći da mi je pomogao čarobnjak u vraćanju svog bivšeg dečka nakon 3 godine bez kontakta. Čitao sam o njegovoj vudu čaroliji s drugih web stranica i kontaktirao sam ga da mi pomogne i za manje od 48 sati nazvao me bivši dečko i bio sam sretan što se želi vratiti k meni. Upoznali smo se u petak i on mi je predložio. Bio je to najljepši prsten. Molimo sve ovdje, kontaktirajte doktora da riješi vaš problem za vas i učini vas zadovoljnim vezom koji vas boli. Ljubav je najbolji osjećaj ikad doživljen. Pošaljite mu e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp-u poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 18. MOJE ime je Antonia Kilian. Nakon 12 godina braka, ja i suprug vodili smo jednu ili drugu svađu dok me napokon nije napustio i preselio u Kaliforniju kako bih bio s drugom ženom. Osjetio sam da mi je život gotov i moja djeca su mislila da više nikada neće vidjeti oca. pokušala sam biti snažna samo za djecu, ali nisam mogla kontrolirati bolove koji me muče, srce mi je bilo ispunjeno tugama i bolovima, jer sam zaista bila zaljubljena u svog muža. Svaki dan i noć mislim na njega i uvijek bih volio da mi se vrati, stvarno sam se uznemirio i trebala mi je pomoć, pa sam potražio pomoć na mreži i naišao sam na web stranicu koja je sugerirala da DR ISIKOLO može pomoći da se brzo vratim , Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim, a ja sam to učinio, a on je za mene učinio ljubavnu čaroliju. 28 sati kasnije, suprug me stvarno zvao i rekao mi da mi toliko nedostaju ja i djeca, Tako nevjerojatno !! Tako se vratio istog dana, s puno ljubavi i radosti i ispričao se zbog svoje pogreške i boli koju je nanio meni i djeci. Tada je od tog dana naš Brak sada bio jači nego što je bio prije, Sve zahvaljujući DR ISIKOLO. on je toliko moćan i odlučio sam podijeliti svoju priču na Internetu da je DR ISIKOLO pravi i moćni čarobnjak za čaroliju, koji ću se uvijek moliti dugo živjeti kako bi pomogao svojoj djeci u vrijeme nevolje, ako ste ovdje i trebate svog bivšeg natrag ili se vaš muž preselio kod druge žene, nemojte više plakati, obratite se sada ovom moćnom čarobnjaku. Evo njegovog kontakt poziva / WhatsApp: +2348133261196
  E-adresa: isikolosolutionhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 19. Pozdrav svima, ja se zovem Nannette Hannam, i jako sam sretna što sam objavila na ovom blogu kako mi je veliki čarobnjak za čaroliju pomogao da vratim ljubav svog života. Znam da postoji puno žena poput mene koje su učinile toliko samo da bi vratile muža. Ovdje sam da vam kažem da sve ne tražite dalje, jer odgovor je ovdje. Iskreno vjerujem da ako postoji do pet kotača za čaroliju poput DOCTOR ODION-a, ovaj svijet bi bio bolje mjesto, kontaktirao sam ga i podijelio svoje probleme s njim, a on mi je dao uvjete, kojih sam se pridržavao, trebalo mi je samo 3 dana za moj muž se vratio kući moleći me za oprost. Da skratim dugu priču. Sada sretno živim sa svojim mužem. Zahvaljujući dr. ODION-u. Kontaktirajte ga sada na e-mail: (drodion60@yandex.com). Ili mu se obratite na onoj aplikaciji +2349060503921 ili ga nazovite. Može vam spasiti i brak ili odnose.

  OdgovoriIzbriši
 20. Pozdrav svima, ja se zovem Nannette Hannam, i jako sam sretna što sam objavila na ovom blogu kako mi je veliki čarobnjak za čaroliju pomogao da vratim ljubav svog života. Znam da postoji puno žena poput mene koje su učinile toliko samo da bi vratile muža. Ovdje sam da vam kažem da sve ne tražite dalje, jer odgovor je ovdje. Iskreno vjerujem da ako postoji do pet kotača za čaroliju poput DOCTOR ODION-a, ovaj svijet bi bio bolje mjesto, kontaktirao sam ga i podijelio svoje probleme s njim, a on mi je dao uvjete, kojih sam se pridržavao, trebalo mi je samo 3 dana za moj muž se vratio kući moleći me za oprost. Da skratim dugu priču. Sada sretno živim sa svojim mužem. Zahvaljujući dr. ODION-u. Kontaktirajte ga sada na e-mail: (drodion60@yandex.com). Ili mu se obratite na onoj aplikaciji +2349060503921 ili ga nazovite. Može vam spasiti i brak ili odnose.

  OdgovoriIzbriši
 21. AUTHENTSKA LJUBAV PRODAVA RADOVE U 48 SATI
  Vratio sam bivšu djevojku uz pomoć DR ISIKOLO-a na isikolosolutionhome@gmail.com. Vidio sam ljude kako pišu svjedočanstva o čaroliji kojom su bili blagoslovljeni i od koga, tako da želim reći i svoje. Upravo sam s tim svjedočenjima upoznao dr. Isikola i kontaktirao ga kako bi mi vratio bivšu Katrinu kako bismo zajedno proveli praznike jer smo se rastali gotovo godinu dana i moje srce nije bilo isto. Volim ovu ženu svim srcem. Uz pomoć doktora Isikola, moj bivši se vratio kod mene za 48 sati nakon što sam ispunio zahtjev i učinio ono što je zahtijevao od mene. Vrlo je stvarno. I ja sam bila šokirana i nisam mogla vjerovati da to zapravo djeluje. Rekao bih vam da se obratite ovom muškarcu ako želite da vam se voljena osoba vrati s brzim rezultatima na njegovu adresu: isikolosolutionhome@gmail.com ili WhatsApp +2348133261196. Hvala

  OdgovoriIzbriši
 22. Kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što je ostavio mene i našu djecu ”, predlažem da pročitate moje svjedočenje. Ja sam Lorena Marko, tako sam uzbuđena što se moj muž vratio nakon što me je ostavio zbog druge žene. Moj suprug je imao aferu s kolegicom i toliko volim svog muža, ali on je varao mene sa svojim kolegom i ovom djevojkom, mislim da bih koristio čarobnjaštvo ili crnu magiju na mog muža kako bi ga natjerao da me mrzi. tako kritična i neuslovna, plačem cijeli dan i noć da mi Bog pošalje pomoćnika da vratim muža! Stvarno sam se uzrujala i trebala mi je pomoć, pa sam potražila pomoć na mreži i naišla sam na web stranicu koja je sugerirala da dr. Isikolo može pomoći da se muž brzo vrati. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim i ja sam to učinio, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. 48 sati kasnije suprug me zvao zaista i rekao mi da mi toliko nedostaje, Bože moj! bila sam tako sretna, a danas sam opet sretna sa svojim muškarcem i radosno živimo zajedno i zahvaljujem snažnom kotaču za čarolije DR ISIKOLO, on je tako moćan i odlučio sam ovdje podijeliti svoju priču. ako ste ovdje i vaš ljubavnik vas odbacuje ili se vaš muž preselio kod druge žene, ne plačite više, odmah se obratite DR ISIKOLO za pomoć. Evo ga kontakta, pošaljite mu e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 23. Rastave je teško podnijeti. Stvarno sam bila depresivna i trpjela sam tolike bolove nakon što me ostavila supruga. Naš sin je samo 8 godina bez majke. Tražio sam na mreži kako da je vratim (znam da zvuči pomalo patetično) i naišao sam na sjajan vodič pod nazivom Get your Ex Back Spell by DR EDO .. Sve što želim samo je moja supruga i moj život natrag a ja sam bio odlučan da je brzo vratim! Uvjerio sam sebe da mogu učiniti bilo što da ga vratim na svoj način. Tako da pretraživam pomoć u internetu tražeći pomoć kako vratiti moju ženu jer je i moj sin potreban. Prestanite biti prevareni od lažnih Spell Caster-a. Puno je lažnih čarobnjaka za čaroliju, ali ne sve dok nisam bio upućen u DR EDO čaroliju koja je prava čarobnica. Prije nekoliko dana rekao sam da ću potvrditi je li edolovespelltemple@gmail.com zakonit, a ako nije bio, namjeravao bih ga javno sramotiti u svim medijima, htio sam ga pohvaliti i napokon se vratila kući i hvala do DR EDO čarolije, ponovo ću upotrijebiti čaroliju DR EDO. Toliko mi je pomogao i moj sin je sretan što se vraća i njezinoj mami i želim preporučiti bilo kome da ga kontaktira 24/7 na edolovespelltemple@gmail.com, možete ga nazvati ili dodati na WhatsApp: +2348159452497. Za bilo koji problem s kojim se suočavate .. Nikad nije kasno.

  OdgovoriIzbriši
 24. Moje ime je Natali Lennox. Moj dečko i ja bili smo sretni koliko sam mogao reći i nikada nisam mislio da ćemo se raspustiti. Kad je njegov rođak poginuo u tragičnoj prometnoj nesreći, vratio se u Ujedinjeno Kraljevstvo na tjedan dana kako bi bio s obitelji. Nisam mogao ići jer sam bio usred zabavljanja gradskih klijenata zbog posla. Činilo se da se nije uzrujao što ne mogu otići pa sam ga pustila. Sljedeće što znam jest da se ponovno povezao sa starim prijateljem iz srednje škole da je prije nekoliko godina imao crkvu i započeli su aferu! Nisam imao pojma što se događa sve do mjesec dana nakon što se vratio iz Ujedinjenog Kraljevstva. Pošao je s njom i ja sve dok ga nisam jedne noći testirao. Suočio sam se s njim i on mi je rekao istinu o onome što se dogodilo. Prekinuli smo i krenuli našim zasebnim putovima. Nitko od nas se nije borio za svoju vezu. Bila sam bijesna i odlučila se ne uzrujati zbog toga i samo nastavim dalje. Zatim, nakon otprilike mjesec dana kada nisam razgovarao s njim, postajem tužna. Htjela sam da mi kaže da želi biti sa mnom, a ne s njom. Kontaktirao sam DR EDO zbog ljubavne čarolije i on mi je potpuno pomogao! uspio ga je natjerati da me propusti do mjesta gdje se ponovno želi zajedno. Imao sam puno žaljenja i osjećao se loše zbog toga što se nisam borio da me zadržim i općenito zbog varanja. On mnogo više cijeni naš odnos i sada smo zajedno! Ljubavnika također možete vratiti uz pomoć DR EDO-a, kontaktirati ga putem e-pošte: edolovespelltemple@gmail.com, možete ga nazvati ili dodati na WhatsApp: +2348159452497

  OdgovoriIzbriši
 25. Hvala DR ISIKOLO što mi je spasio brak !!! Zovem se Helena Lukas, u braku sam s mužem 7 godina, imamo 2 djece zajedno i naš brak je bio predivan. Sretno sam svima reći svoje svjedočanstvo. Am sherry iz Sjedinjenih Država, medicinska sestra sam, ova priča mog ljubavnog života. Druga žena je morala odvesti ljubavnika od mene, a moj muž je napustio mene i djecu, a mi smo patili dvije godine dok nisam upoznao post u kojem je ovaj čovjek zvan DR ISIKOLO pomogao mnogim ljudima i odlučio sam mu odgovoriti na njegov odgovor Pošaljite mi e-poštu ako mi može pomoći da vratim svog ljubavnika kući, a on će me pitati neke podatke koje šaljem njemu i svom suprugu, a nakon 48 sati, kako mi je rekao, vidio sam da se automobil uvukao u kuću i gle, to je moj suprug i on su došli k meni i djeci koja plaču i mole za oproštaj i zato sam danas sretna. Također je mog prijatelja oslobodio od HIV-a DR ISIKOLO stvarno učini ženu kakva jesam danas za bilo koga tko traži kako dobiti svog ili njezin bivši službenik ili bilo koji problem koji imate, savjetujem vas DR ISIKOLO je rješenje za sve probleme. Možete ga kontaktirati s ovom e-adresom: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp kontaktirati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 26. Moja bivša i ja raskinule smo prije godinu i dva mjeseca i bila sam trudna šest mjeseci. Oboje se volimo i to je za mene bio šok i stvarno mi je slomilo srce. Pokušao sam ga nazvati i obje njegove linije su prekinute. Pokušao sam ga kontaktirati na društvenim mrežama, ali on me izbrisao s njih. Pokušao sam doći do njegovih roditelja i oni su mi rekli da im je sin rekao da me ne voli i da me ne želi vidjeti i da ne znaju što nije u redu. Svakodnevno sam plakala i plakala jer sam ga jako voljela. Dok nisam rodila i dijete imala godinu dana, nisam mogla vratiti ljubav. Opet sam bio zbunjen. Ne znam što bih i izgubila sam posao i nemam novca da se brinem o djetetu. Bila sam jadna u životu pa sam plakala svojoj sestri i ispričala joj svoj problem i rekla da zna za jedan snažni kotač za čaroliju koji joj je pomogao kad nije mogla zatrudnjeti. Kontaktirao sam ga e-mailom i on je rekao da će mi pomoći i rekao mi da je žena bacila čaroliju na mog muškarca i rekla da će mi pomoći slomiti čaroliju pa će se moj muškarac vratiti k meni i zauvijek će biti moj. Bilo mi je veliko iznenađenje da se dogodilo sve što je rekao. Muškarac mi se odmah vratio rekavši da mu moram oprostiti. Šaljem vam veliku zahvalnost ovom moćnom i pravom čarobnjaku. Molim ga da dugo živi i radi više svog prekrasnog posla. Ako imate bilo kakve probleme koji vas uznemiravaju u životu, morate kontaktirati ovog moćnog kaluđera čarolije! Može vam pomoći. Neće vas razočarati, dajem vam 100% garanciju da će vam pomoći, evo njegovog kontakta: pošaljite mu e-poštu na: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 27. Strašno i čudesno je što je DR ISIKOLO vratio mog muža. Moje ime je Tony Orela, iz Sjedinjenih Država, povratak mog supruga je ono što najmanje očekujem i što nikada ne bih mogao zamisliti. Ja i suprug smo u braku pet godina i živjeli smo sretno, ali odjednom se potpuno promijenio i okrenuo se od mene, ali nikad nisam znao što se događa, pokušao sam ga pitati, ali on mi je odbio reći u čemu je problem i kako je vrijeme odmicalo, tražio je razvod. Bila sam tako zabrinuta i zbunjena. Tijekom moje potrage za izlazom, moja prijateljica koja je imala sličan problem rekla mi je o velikom čarobnjaku zvanom DR ISIKOLO koji joj je pomogao u njenoj situaciji. Nikad ne vjerujem u lijevanje čarolije cijeli svoj život jer nikad nisam mislila da će to uspjeti, ali pokušala sam dati ovom čovjeku šansu i na moje najveće iznenađenje. DR ISIKOLO mi je dao pozitivan rezultat i uspio je vratiti mog supruga u mi. Nakon što je čarobnjak učinio svoje djelo, otkrio sam da se moj muž toliko zaljubio u mene za razliku od prije. Ovo lijevanje čarolije nije pranje mozga, ali otvorio je oči da vidi koliko ga volim i potrebno. Sada sam opet sretna žena i ne znam kako ću se zahvaliti DR ISIKOLO-u, pa koristim ovu priliku da kažem svima koji imaju sličan problem da ga posjete na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp-a poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 28. Kakva divna i ravno naprijed čarobnica koja mi je vratila radost i sreću u moj život! Dajem ovo svjedočanstvo jer sam tako sretan, želim zahvaliti DR ISIKOLO-u na velikoj stvari koju je učinio u mom životu, vratio mi je sreću u život, nikad nisam vjerovao u kotače pravopisa dok se moj život nije raspadao kada je moj ljubavnik od 6 godina godina odlučili su ga nazvati prestajem gotovo kad smo se željeli vjenčati. Bio sam tako emotivan slom do te mjere da opet nisam mogao učiniti ništa razumno, nakon dva mjeseca boli prije nego što me je stari prijatelj uveo u čarobnjak za čaroliju na liniji zvan Dr Iwisa, ovo je bilo nakon što su me prevarili razni lažni kotačići čarolije. , Upoznao me dr. Iwisa pravi Pravacica čarolije. Za manje od 48 sati vidio sam čuda, moj ljubavnik se vratio k meni i moj se život vratio poput dovršene zagonetke, a nakon mjesec dana kasnije vjenčali smo se i to mi je bio poput sna, jer sam mislio da sam ga zauvijek izgubio. , Hvala DR ISIKOLO što ste mi pomogli, ali najviše od svega, Vaša iskrenost i brzi točni rezultati. email: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp-u poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 29. Jako sam zahvalna što sam upoznala ovakvog sjajnog duhovnog vratara poput ove! Moj se muž vratio kući kod mene u 48 sati i svaka se stvar dogodila baš onako kako je to rekao, toliko sam sretan da sam kontaktirao DR ISIKOLO i sada imam muža u svojoj obitelji. Ako ga svi koji ste ovdje niste probali, jednostavno to morate učiniti i ispuniti svoje srčane želje. Prestani biti sumnjiva da sam testirala DR ISIKOLO i ja sam sada ispunjena žena. DR ISIKOLO LJUBAV LJUBAVI JE VELIKO VELIKA I MOĆNA U AKCIJI. HVALA ZA SREĆU NA KOJU SE NALAZITE NA MNU, DR ISIKOLO. Možete ga kontaktirati ako vam treba Njegova pomoć, kontaktirao sam moćnog svećenika putem e-maila: isikolosolutionhome@gmail.com i napokon sam otkrio da je on doista istinit duhovnik čarolije i tako moćan i dao mi je informacije o tome kako raditi za mene što je i učinio nakon što sam se ispoštovala i moj suprug me sada toliko voli i sada je izbacio svoju ljubavnicu na posao. Tako sam sretna što se vratio u našu sedmogodišnju bebu, uvijek ću svjedočiti o vašem velikom imenu DR ISIKOLO. Još jednom e-poštom: isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 30. Impresionirani su dobrim djelima dr. Isikola. To mi se stvarno događa. Vraćam bivšeg muža. Moje ime je Veronica Adrian. Danas sam jako sretna što pišem o svom pomagaču koji se molio za mene zbog moje veze. Bog je doista koristio ovog čovjeka da pomogne mojoj situaciji. Molim vas, uslišajte moje riječi ako tražite čarobnjak koji će vam pomoći, obratite se dr. Isikolo. On je danas najbolji čarobnjak koji vam može pomoći. Prije dvije godine, ja i moj suprug vodili smo veliku svađu koja je dovela do našeg razvoda. Za mene i moje dijete bilo je pakao što smo se morali preseliti u drugi grad. Postao sam samohrani roditelj. Dr Dr Isikola upoznao sam tek prije mjesec dana kada sam mu rekao za svoju situaciju i on mi je rekao da se ne brinem zbog toga. Za dva dana moj bivši suprug se vratio kod mene. Dogodilo se u utorak ujutro kada sam od kuće (roditelja) primio poziv da me traži. Prihvatio sam ga da dođe k meni i ispričao mi se kako klečim pred našim sinom. Odmah sam znao da mi je taj čovjek pomogao. Ja sam vrlo sretna žena sa svime što se dogodilo u mom životu. Ako se želite obratiti zagovorniku čarolije, upoznajte dr. Isikola i iznenadit ćete se čudesnim promjenama u vašem životu. Njegova je e-pošta isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati i na +2348133261196. kontaktirajte ga i on će vam odgovoriti.

  OdgovoriIzbriši
 31. Ovdje sam da podijelim svjedočanstvo o tome kako mi je DR ISIKOLO pomogao. Nakon 1/5 godina veze s mojim dečkom, naglo se promijenio i prestao me redovito kontaktirati, došao je uz izgovore da me ne vidi stalno. Prestao je odgovarati na moje pozive i moje sms-ove i prestao me redovito viđati. Tada sam ga nekoliko puta počeo hvatati za različite djevojke, ali svaki put kad bi rekao da me voli i da mu treba vremena za razmišljanje o našoj vezi. Ali ne mogu prestati razmišljati o njemu pa sam odlučio pristupiti internetu i vidio sam toliko dobrih razgovora o ovom čarobnjaku zvanom DR ISIKOLO i kontaktirao sam s njim i objasnio mu svoje probleme. Uputio mi je ljubavnu čaroliju koju koristim i nakon 48 sati moj se dečko vratio kod mene i počeo me redovito kontaktirati, a zajedno smo se uselili nakon nekoliko mjeseci, a on je bio otvoreniji prema meni nego prije i počeo je trošiti više vremena sa mnom nego sa njegovim prijateljima. Na kraju smo se vjenčali i sada smo se sretno vjenčali 3 godine sa sinom. Otkad mi je DR ISIKOLO pomogao, moj partner je vrlo stabilan, vjeran i bliži mi je nego prije. Također se možete obratiti ovom čarobnjaku i popraviti vaš odnos. E-adresa: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 32. Moj dečko raskinuo se sa mnom prije 2 mjeseca, jer je osjećao da ga varam s mojim muškim prijateljem, pokušao sam sve što sam mogao da mu objasnim, ali on je platio gluhe uši, bio sam emotivno devastiran jer sam ga zaista volio dok Na internetu sam vidio post o DR ISIKOLO-u, koji pomaže ljudima da povrate svog izgubljenog ljubavnika, u početku sam sumnjao je li to stvarno jer nikad nisam vjerovao u takve stvari, ali odlučio sam ga pokusati, kontaktirao sam s njim i on je rekao ja što da radim i učinio sam to onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene Postupak čarolije za ponovno ujedinjenje ljubavnika je vrlo jednostavan i on nesebično djeluje na ljude na isti način na koji je obnovio moj odnos u roku od 48 sati, a moj dečko je zvao i molio nadoknadite se sa mnom, ako vam treba pomoć za popravljanje vašeg odnosa ili problema u braku. Evo njegovog kontakta, WhatsApp / Viber ga na: +2348133261196, pošaljite mu e-poštu (isikolosolutionhome@gmail.com).

  OdgovoriIzbriši
 33. Jako sam iznenađen čudesnim iskustvom i čudima dr. Isikola koje su se proširile internetom i širom svijeta. Kako je on čudesno pomogao ljudima širom svijeta da povrate svoje izgubljene ljubavnike, kontaktirao sam s njim nakon što sam prošao kroz toliko svjedočenja različitih ljudi kako on mi pomaže da vratim bivšeg ljubavnika, rekao sam mu o svom mužu koji me je napustio prije otprilike 8 mjeseci, i otišao od kuće sa svime što sam imao, bio sam zbunjen kad mi je rekao samo da se nasmiješim i budem spokojan uvjeravajući me da on će se nositi sa svime za samo 48 sati. Nakon drugog dana kada me je suprug nazvao, bio sam samo toliko šokiran, odabrao sam poziv i nisam mogao vjerovati svojim ušima, stvarno me molio da mu oprostim i dajem obećanja na telefon, Vratio se kući i također mi je dao vrlo lijepe poklone samo da bih dokazao svoju ljubav prema meni, bio sam toliko sretan da sam morao nazvati dr. Isikola i zahvalio mu, rekao mi je samo da podijelim dobre vijesti širom svijeta , Pa, ako vam treba učinkovit i pravi čarobnjak za pravopis problem u vašem životu možete kontaktirati dr. Ofemo na njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili njegov WhatsApp / Viber na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 34. Na forumu sam vidio čudesno svjedočanstvo ovog moćnog i velikog čarobnjaka zvanog DR ISIKOLO. Nikad nisam vjerovala, jer nikad ranije nisam čula niti naučila o ljubavnim čarolijama. Niti jedna duša ne bi mogla utjecati na mene o urokama, sve dok DR ISIKOLO to nije učinio umjesto mene i vratio mi brak od 8 godina i vratio mi supružnika u tih 48 sati, baš kao što sam pročitao u Internet. Bila sam istinski zaprepaštena i šokirana kad je moj muž kleknuo moleći za oprost i za mene da ga prihvatim natrag. Stvarno mi nedostaje izraza i ne znam koliko da vam izrazim zahvalnost DR ISIKOLO, vi ste Bog poslali meni i cijeloj mojoj obitelji. Evo ga Njegova e-pošta: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili njegov WhatsApp / Viber ga na: +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 35. Kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što je ostavio mene i našu djecu ”, predlažem da pročitate moje svjedočenje. Ja sam Dora Matteo, tako sam uzbuđena što se moj suprug vratio nakon što me je ostavio zbog druge žene. Moj suprug je imao aferu s kolegicom i toliko volim svog muža, ali on je varao mene sa svojim kolegom i ovom djevojkom, mislim da bih koristio čarobnjaštvo ili crnu magiju na mog muža kako bi ga natjerao da me mrzi. tako kritična i neuslovna, plačem cijeli dan i noć da mi Bog pošalje pomoćnika da vratim muža! Stvarno sam se uznemirio i trebala mi je pomoć, pa sam potražio pomoć na mreži i naišao sam na web stranicu koja je sugerirala da DR ISIKOLO može pomoći da se bivši dečko brzo vrati. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim i ja sam to učinio, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. 48 sati kasnije suprug me zvao zaista i rekao mi da mi toliko nedostaje, Bože moj! bio sam tako sretan, a danas sam opet sretan sa svojim muškarcem i radosno živimo zajedno i zahvaljujem snažnom kotaču za čaroliju DR ISIKOLO, on je tako moćan i odlučio sam ovdje podijeliti svoju priču. ako ste ovdje i vaš ljubavnik vas odbacuje ili je vaš muž preselio drugu ženu, ne plačite više, kontaktirajte DR ISIKOLO za pomoć odmah. Evo njegovog kontakta, pošaljite mu e-mail na: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili njegov WhatsApp na: +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 36. Ovo je web mjesto koje sam čitao o DR ISIKOLO i kontaktirao ga kako bi mi pomogao da se moj bivši dečko vrati u brak sa mnom tijekom mjeseca lipnja ove godine i vratio sam se ovdje da objavim o njemu. DR ISIKOLO pomoći će vam da riješite svoj problem bez obzira kroz što prolazite. Moje ime je Alenka Egon iz SAD-a. Objavljivanje o kaluperu za čaroliju vrlo mi je čudno jer nikad nisam vjerovao da ću moći reći da mi je pomogao čarobnjak u vraćanju svog bivšeg dečka nakon 3 godine bez kontakta. Čitao sam o DR ISIKOLO s drugih web stranica i kontaktirao ga kako bi mi pomogao i za manje od 48 sati nazvao me bivši dečko i bio sam sretan što se želi vratiti k meni. Upoznali smo se u petak, a on mi je predložio. Bio je to najljepši prsten. Molimo sve ovdje, kontaktirajte DR ISIKOLO kako biste riješili svoj problem za vas i usrećili vašu vezu koja vas boli. Ljubav je najbolji osjećaj ikad doživljen. Pošaljite mu e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com ili njegov WhatsApp/Viber na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 37. Puno vam hvala DOKTOR ISIKOLO što ste natjerali mog bivšeg dečka da mi se vrati. Pišem ovo prekrasno svjedočanstvo u vezi s tim čovjekom. Ispunio je sve moje želje. Moj dečko i ja izlazili smo više od 3 godine i iako smo imali toliko svađa, ali nikada nismo razmišljali o raskidu. Jednog dana nazvao me telefonom i rekao mi kako je umorna od veze i ne može nigdje vidjeti kamo idemo. Prošli su mjeseci i moj dečko me više nije kontaktirao i više se nisam čuo s njim i mobitel mu je bio isključen. Znao sam da trebam potražiti pomoć zbog tolike ljubavi koju imam prema njemu. Kontaktirao sam ovog sjajnog uroka za čaroliju jer nikad prije nisam kontaktirao ni s kim i kažem vam da me nakon dva dana kontakta moj bivši dečko nazvao i zamolio da me vidi i sljedeće jutro je nosio prsten na mom prstu. Jako sam sretna jer uskoro ću biti udana žena uz pomoć ovog sjajnog uroka za čaroliju zvanog DOKTOR ISIKOLO. Obećao sam da ću svima pokazati svoje radove i molim vas kontaktirajte ovog čovjeka da vam pomogne na isikolosolutionhome@gmail.com ili njegovom WhatsApp-u na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 38. DR ISIKOLO je jednostavno najbolji čarobnjak i pomoćnik. Moje ime je Loreta Emilio. Iz poštovanja prema vama i vašim čarolijama moram ovo svjedočanstvo znati svima. Bio sam u drugim kotačima pravopisa, a da nisam vidio rezultata. Samo sam želio da dođem k tebi ranije, od tebe sam dobio najbolje. Mog bivšeg supruga nije bilo godinu dana, a išao sam posvuda i druge kotače za čaroliju za pomoć, ali nema rezultata dok me prijatelj nije upoznao s dr. Isikolom. Nakon što je ljubavna čarolija obavljena, napokon sam ga nazvao. Njegove su čarolije činile čuda i moj se muž vratio pun ljubavi. To je čudo! Iznenada se vratio s cvijećem govoreći da bih mu trebao oprostiti. Bio sam uistinu zadihan i šokiran kad je moj muž kleknuo moleći za oprost i za mene da ga prihvatim natrag. Doista mi je malo riječi i radostan, ti si Bog koji je poslan meni i cijeloj mojoj obitelji. I sada sam opet radosna žena. Hvala vam tako jako, dr. Isikolo. Svi koji traže pravi čarobnjak za čaroliju trebali bi kontaktirati DR ISIKOLO Na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 39. Moj suprug i ja bili smo zajedno već tri godine, počeli smo s problemima (5. SIJEČNJA) i obojica smo prekinuli ove godine, nakon svađe zbog njegovih navika varanja za koje svi kažu da nisu oni krivi, ali ja sam se zbog toga povrijedio , Bila sam uznemirena zbog čitavog pitanja što sam morala pozvati na razdvajanje, ali osjećala sam se stvarno loše. Razdvajanje je zaista imalo posljedica na moju kćer koja je morala živjeti dalje od oca da sam morao smisliti način kako ću to riješiti i naći rješenje nespretnog ponašanja svog supruga. Na ovoj poveznici (drisikolosolutionhome.webnode.com) saznao sam za urotu pravopisa koji se zove DR ISIKOLO, a koji mi je pomogao da se moj suprug vrati k meni i natjeram ga da prestane varati. Ubrzo, Richi se vratio k meni preklinjući na Siciliju, gdje sam ostao nakon našeg razvoda i rekao sam mu da mi mora pokazati da se promijenio da bih mu vjerovala. Dvaput se vratio nakon toga dana na Siciliju, moleći me da ga vratim. Prošla su već dva mjeseca od kako mi se muž vratio i živimo zajedno od tog dana. Vjerujem da vam ovaj čovjek također može pomoći da vratite svog bivšeg ljubavnika. Njegova adresa e-pošte je isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 40. vrlo sam zahvalan DR ISIKOLO-u na velikom poslu koji je učinio za mene i moju obitelj. Bila sam u braku 19 godina, dok se nije pojavila žena i uništila moj brak i moju obitelj. Posljednjih nekoliko godina bilo je tužno zbog mene bez muža. Vrlo sam zahvalan i zahvalan DR ISIKOLO-u. budući da je učinio posao za mene, moj suprug se vratio k meni i našoj djeci i tražio da mu oprostimo. Prije rada DR ISIKOLO-a suprug me mrzio. Prije nego što se moj muž vratio, bila sam jako umorna, frustrirana i usamljena. Druga je žena uvijek bila na putu. DR ISIKOLO mi je otkrio da je ta žena držala mog muža i da me je čak razboljela. DR ISIKOLO sam pronašao po preporuci prijatelja. u početku nisam bio siguran jer sam sumnjao u lijevanje čarolije. Ta gospođa čarolija o mom mužu bila je da ga zadrži samo za sebe. 2 dana nakon što je DR ISIKOLO dao svoju čaroliju, moj suprug je bio sa mnom. Moj muž mi svakodnevno govori i pokazuje koliko me voli i sve zahvaljujući DR ISIKOLO. Čak imamo i veliki novčani uspjeh. Moj život za koji sam mislila da je gotov sada je sretan život sa suprugom i našom djecom. Ako imate velikih problema poput mene ili čak razvoda, odmah se obratite DR ISIKOLO-u. On će vam zauvijek promijeniti život, a najbolji dio je da njegov rad nikome ne naudi. Obratite mu se odmah putem e-pošte: isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp poslati na +2348133261196. kontaktirajte ga odmah i vaši će problemi biti zauvijek riješeni.

  OdgovoriIzbriši
 41. Da, istina je da je dr. Isikolo najbolji za obnovu slomljenih domova i odnosa.
  Zovem se Barbara Damjam i bila sam klijentica za DR ISIKOLO i moram vam reći da je pravi vrač čarolija. Kada sam kontaktirao ovog uroka za čaroliju, moj dečko me napustio dvije godine i oduvijek sam ga želio da mi vrati. Upoznao sam DR ISIKOLO da mi pomogne prije otprilike mjesec dana i ponovno sam se povezao sa svojim dečkom. Kad me napustio bivši dečko, to je za mene bilo nemirno. Ovo je za mene postalo katastrofa što sam imao fiziološku traumu i moja obitelj je bila vrlo zabrinuta za svoje zdravlje. Nakon dvije godine, upoznao sam i DR ISIKOLO putem svjedočenja i on mi je rekao da se smirim da bez obzira u čemu je problem, on je dobar i spreman pomoći svima koji mu se jave. Samo u dva dana, moj bivši me nazvao i želio upoznati. Pristao sam i pripremio se za susret s njim, a on mi je rekao kako se osjećao krivim za ono što je učinio i da me želi nazad. Pohvalio sam DR ISIKOLO-a za njegov čudesan rad i preporučit ću ga svima kojima treba čarobnjak za čaroliju. Obratite mu se kako bi vam pomogao i brzo pošaljite na njegov e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 42. Nakon 5 godina u braku sa suprugom s dvoje djece, moj se muž počeo čudno ponašati i izlaziti s drugim damama i pokazao mi hladnu ljubav, u nekoliko navrata prijeti da će se razvesti ako se usudim ispitivati ga o njegovoj vezi s drugim damama, ja bio je totalno opustošen i zbunjen sve dok mi stari prijatelj nije rekao o urotu na čaroliji na internetu zvanom DR ISIKOLO koji ljudima s ljubavnim čarolijama pomaže ljudima u vezi i bračnom problemu, u početku sam sumnjao da li tako nešto ikad postoji, ali odlučio sam pokušati. kad ga kontaktiram, pomogao mi je da dam ljubavnu čaroliju i u roku od 48 sati moj muž se vratio k meni i počeo se ispričavati, sada je prestao izlaziti s drugim damama i njegov sa mnom za dobro i stvarno. Obratite se DR ISIKOLO velikoj čarobnjakinji za ljubavnu vezu da biste svoju vezu ili problem u braku riješili danas putem: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 43. HVALA dr. Isikolo ZA OBAVIJEST MOJE SREĆE I MOJU PORODICU ZAJEDNO. WHATSAPP / CALL +2348133261196
  ,
  Pozdrav, ja sam Rosa Antoine. Nakon što sam godinama bio u Uniji zvanoj brak sa mužem, on je bio nasilan i uništio je ljubav koju smo dijelili i napustila me. Učinio sam sve moguće da mu se vratim, ali sve je bilo uzalud, želio sam ga natrag tako loše jer sam ga volio. pa sam objasnio svoj problem svojoj prijateljici, a ona mi je predložila da se obratim čarobnjaku koji joj je pomogao da baci čaroliju na kojoj je zatrudnela i vratila muža. Nisam imao izbora nego isprobati. Spojio sam se čarobnjakom zvanim dr. Isikolo na whatsappu i uvjeravao me da nema problema i da će sve biti u redu. Ispričao mi je sve što se tražilo što sam prezentirao i tako me ostavio čaroliju i iznenađujuće nakon 48 sati, moj suprug nazvao me ispričavajući se za sve što je dolazilo kao ogromna i neodoljiva radost. Bila sam tako iznenađena, odgovorila sam na poziv i sve što je rekao bilo je da mu je jako žao zbog svega što se dogodilo Htio je da mu se vratim. Također je rekao da me toliko voli. Bila sam tako sretna i otišla sam k njemu tako smo ponovno počeli sretno živjeti zajedno. tako da svatko kome je potrebna pomoć u vezi bilo kakvih problema može se obratiti ovom stvarnom i vrlo istinskom čarobnjaku na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp na +2348133261196 kontaktirati ovog sjajnog čovjeka danas i riješiti svoje probleme 100%.

  OdgovoriIzbriši
 44. Pozdrav svima zadovoljstvo mi je podijeliti sjajno svjedočanstvo o DR ISIKOLO za vraćanje sreće u moju obitelj. Stvarno želim reći cijelom svijetu da postoji čarobnjak pod nazivom DR ISIKOLO koji je toliko stvaran i originalan. Nikad nisam vjerovao u bilo koju od ovih stvari, ali kad izgubim ženu na dvije godine, trebam pomoć dok nisam našao sjajnu kaluferu za čaroliju, a on me uvjeravao da ću dobiti svoju ženu za samo 48 sati, ali bio sam u nedoumici, i nakon što je čarolija izvršena, 48 sati kasnije, baš kao što je rekao čarobnjak, telefon mi je zazvonio, i iznenađujuće je da me supruga zadnje dvije godine nije zvala, i ispričala se zbog boli koju je uzrokovala ja i rekla mi je da je spremna da se vrati kući po mene. DR ISIKOLO joj je stvarno dao do znanja koliko je volim i što trebam. A otvorio joj je i oči kako bi zamislio koliko ljubavi moramo dijeliti zajedno. Nastavit ću dijeliti ovo svjedočanstvo po cijelom svijetu. Sve zahvale DR ISIKOLO-u za dobro djelo koje je učinio za mene. Kontaktirajte ga sada jer je vrlo moćan i uvijek će vam pomoći. Vjerujte mu i učinite sve što on od vas traži i nikada u njega ne sumnjajte. njegov Whatsapp +2348133261196 ili e-mail isikolosolutionhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 45. DR ISIKOLO je NAJBOLJI POMOĆ, KOJI MOŽETE NALOŽITI DA POČETI SVOJU DOMOVU POVRATAK ZA VAS.
  Nakon 5 godina u braku sa suprugom s dvoje djece, moj se muž počeo čudno ponašati i izlaziti s drugim damama i pokazao mi hladnu ljubav, u nekoliko navrata prijeti da će se razvesti ako se usudim ispitivati ga o njegovoj vezi s drugim damama, ja bio je totalno opustošen i zbunjen sve dok mi stari prijatelj nije rekao o urotu na čaroliji na internetu zvanom DR ISIKOLO koji pomaže snagama i odnosima u braku snagama ljubavnih čarolija, u početku sam sumnjao postoji li tako nešto, ali odlučio sam pokušajte, kad ga kontaktiram, pomogao mi je da dam ljubavnu čaroliju i u roku od 48 sati moj muž se vratio k meni i počeo se ispričavati, sada je prestao izlaziti s drugim damama i njegovima sa mnom za dobro i stvarno. Obratite se ovom velikom čarobnjaku za ljubavnu čaroliju kako biste svoju vezu ili problem u braku riješili danas putem: isikolosolutionhome@gmail.com ili direktno Whatsapp +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 46. Hvala DR ISIKOLO, najveći od svega za ono što ste učinili za mene, tako sam sjajna što mi se ljubavnik vratio i sada sretno živimo zajedno. DR ISIKOLO Leo ljubavna čarolija je vrlo moćna i učinkovita i nema nikakve nuspojave, jer je obećao da ću pokušati pokusati DR ISIKOLO kad me moj ljubavnik napustio zbog drugog on mi je pomogao da bavim ljubavnu čaroliju na svog ljubavnika koja ga je dovela vratiti se u 48 naših kao što mi je obećao i uvjeravao. ono što me najviše uzbuđuje je da moj ljubavnik nije ni znao da je pod čarolijom ako prolazite kroz problem ljubavnih odnosa. Savjetujem vam da se obratite DR ISIKOLO grest kako biste riješili svoj problem. Teško je izgubiti ljubavnu osobu i znam kako se osjeća pa nemojte dopustiti da vam netko oduzme ljubavnika. Obratite se DR ISIKOLO leo već danas i riješite svoj problem, a ako vam je potrebna njegova pomoć, ovdje je njegova adresa e-pošte. isikolosolutionhome@gmail.com ili izravno Whatsapp +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 47. Pozdrav gledatelji, nikad nisam mislio da ću se ponovo nasmiješiti, Muž me ostavio s dvoje djece na godinu i dva tjedna, Sve napore da ga vratim nije uspjelo Mislio sam da ga više neću vidjeti dok ne sretnem damu koja se zove Christina koja mi je pričala o čarobnjaku zvanom DR ISIKOLO, dala mi je svoju adresu e-pošte i broj mobitela, a ja sam ga kontaktirao i uvjeravao me da će se za 48 sati vratiti moj suprug, za manje od 48 sati, moj muž se vratio započeo moli za oproštaj govoreći kako je to vrago djelo, tako da sam i danas iznenađen ovim čudom, stvarno ne vjerujem u duhovne doktore, nisam mogao začeti pet godina nakon što sam rodila svoje djevojke, pa ja i moj suprug očajnički su imali muško dijete, ali čim je čarolija propala, zatrudnila sam s muškim djetetom i rodila sam svoje treće dijete, ako vam treba pomoć, možete se obratiti njemu:
  DR ISIKOLO će osigurati da dobijete savršen rezultat bez odgađanja. Email adresa. isikolosolutionhome@gmail.com ili izravno Whatsapp +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 48. Moje ime je Ingrid Fulson, iz Sjedinjenih Država, skoro sam sebi oduzela život zbog muža koji me je napustio i prestao birati moje pozive, odgovarao na mailove i moje poruke. Rekao je da mi više ne vjeruje i otišao sam s drugom ženom, pokušao sam ga uvjeriti i moliti, ali neće mi vjerovati ili odgovoriti dok se nismo posvađali i raskinuli 9 mjeseci, nakon toga shvaćam da ne mogu živim bez njega zbog ljubavi koju imam prema njemu. Pokušao sam sve što bih mogao da ga vratim, ali nisu radili za mene, neki lažni urotići za čaroliju prevarili su me i otišli s mojim novcem dok nisam našao muškarca zvanog Dr Ogundele na novinama, pomogao mi je da dam urotu i vidim svog muža vratio se nakon 24 sata, moleći me za oprost, toliko sam se iznenadio da čarobnjak poput dr. Ogundele još uvijek postoji, rekao sam mu da ću svijet obavijestiti na svoj način, zbog čega to i sada radim. Ako bilo kome ovdje treba pomoć, sa svom iskrenošću, danas se obratite dr. Ogundeleu na WhatsApp ili Viber Chat: +27638836445.

  OdgovoriIzbriši
 49. Pozdrav svima!
  Moja bivša i ja raskinule smo prije godinu i dva mjeseca i bila sam trudna šest mjeseci. Oboje se volimo i to je za mene bio šok i stvarno mi je slomilo srce. Pokušao sam ga nazvati i obje njegove linije su prekinute. Pokušao sam ga kontaktirati na društvenim mrežama, ali on me izbrisao s njih. Pokušao sam doći do njegovih roditelja i oni su mi rekli da im je sin rekao da me ne voli i da me ne želi vidjeti i da ne znaju što nije u redu. Svakodnevno sam plakala i plakala jer sam ga jako voljela. Dok nisam rodila i dijete imala godinu dana, nisam mogla vratiti ljubav. Opet sam bio zbunjen. Ne znam što bih i izgubila sam posao i nemam novca da se brinem o djetetu. Bila sam jadna u životu pa sam plakala svojoj sestri i ispričala joj svoj problem i rekla da zna za jedan snažni kotač za čaroliju koji joj je pomogao kad nije mogla zatrudnjeti. Kontaktirao sam ga e-mailom i on je rekao da će mi pomoći i rekao mi da je žena bacila čaroliju na mog muškarca i rekla da će mi pomoći slomiti čaroliju pa će se moj muškarac vratiti k meni i zauvijek će biti moj. Bilo mi je veliko iznenađenje da je sve što je rekao realiziralo u 48 sati. Muškarac mi se odmah vratio rekavši da mu moram oprostiti. Šaljem vam veliku zahvalnost ovom moćnom i pravom čarobnjaku. Molim ga da dugo živi i radi više svog prekrasnog posla. Ako imate bilo kakve probleme koji vas uznemiravaju u životu, morate kontaktirati ovog moćnog kaluđera čarolije! Može vam pomoći. Neće vas razočarati, dajem vam 100% garanciju da će vam pomoći, evo njegovog kontakta: pošaljite mu e-poštu na: isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 50. Učinkovita moćna ljubavna čarolija da biste se vratili bivšem ljubavniku: Provjerite DR ISIKOLO

  Upravo sam doživio čuda ljubavne čarolije Dr.Isikola koja su se proširila internetom i širom svijeta, kako je on čudesno pomogao ljudima širom svijeta da obnove svoj brak i vrate izgubljene ljubavnike, a također pomažu u osvajanju lutrije. Kontaktirao sam ga nakon što sam prošao kroz toliko svjedočenja različitih ljudi kako on pomaže vratiti bivšu ljubavnicu, rekao sam mu o mom mužu koji me je napustio prije otprilike 8 mjeseci i otišao od kuće sa svime što sam imao. DR ISIKOLO mi je rekao samo da se nasmiješim 3 puta i budem sposoban da će se pobrinuti za sve u samo 48 sati, Nakon drugog dana kada me Toni nazvao, bio sam samo toliko šokiran, odabrao sam poziv i nisam mogao vjerovati svojim ušima, stvarno me moli da mu oprostim i dajem obećanja na telefon. Vratio se kući i također mi je kupio novi auto samo da bi dokazao svoju ljubav prema meni. bio sam tako sretan i nazvao DR ISIKOLO i zahvalio mu, rekao mi je samo da dijelim dobre vijesti u cijelom svijetu. Pa, ako vam treba učinkovit i pravi alat za uređivanje čarolije za bilo koji problem u vašem životu, možete se obratiti DR ISIKOLO-u na njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com ili mu možete i Whatsapp na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 51. Zovem se Lora Diederick i želim zahvaliti dr. Isikolu vrlo snažnom kaluđeru za pravopis koji mi pomaže vratiti mog muža prije nekoliko mjeseci imam ozbiljan problem sa svojim mužem, u mjeri u kojoj je napustio kuću, i počeo je izlaziti s drugom ženom i ostao je sa ženom, pokušao sam sve što sam mogao da ga vratim, ali sav moj trud bio je beskoristan sve dok dan kada moj prijatelj nije došao u moju kuću i rekao sam joj sve što se dogodilo između mene i moj muž, a zatim mi je rekla snažnog vratara za čaroliju koji joj pomaže kad je bila u istom problemu. Zatim se obratim dr. Isikolo i svaki put mu kažem, a on mi je rekao da se više ne brinem o sebi da će mi se muž vratiti nakon što je bacio čaroliju, pomislio sam da je riječ o šali, nakon što je završio lijevanje čarolije, rekao mi je da je upravo završio lijevanje čarolije, na moje najveće iznenađenje u ta dva dana, moj se muž stvarno vratio moleći me da mu oprostim, ako vam treba njegova pomoć, možete ga kontaktirati svojim emai-em l isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp na +2348133261196. kontaktirajte ga odmah i vaši će problemi biti zauvijek riješeni.

  OdgovoriIzbriši
 52. LJUBAV SE PRODAVA KOJI RADA SAVRŠENO I OSTAJE TRAJNI VEĆ.
  Dijelim ovo svjedočanstvo s partnerima koji pate u svojim vezama jer postoji trajno rješenje. Suprug je mene i naše dvoje djece napustio drugoj ženi na 2 godine. Pokušao sam biti snažan samo za svoju djecu, ali nisam mogao kontrolirati bolove koji su mi mučili srce. Bila sam povrijeđena i zbunjena. Trebala mi je pomoć, pa sam obavila istraživanje na internetu i naišla na stranicu na kojoj sam vidjela da je DR ISIKOLO kotač s čarolijom, koja može pomoći povratku ljubavnika. Kontaktirao sam ga i on je za mene učinio posebnu molitvu i čarolije. Na moje iznenađenje, suprug se nakon dva dana vratio kući. Tako smo se ponovno okupili i bilo je puno ljubavi, radosti i mira u obitelji. Također možete kontaktirati DR ISIKOLO, snažni program za provjeru pravopisa za rješenja na svom kontaktu isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp kontaktirati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 53. Kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što je ostavio mene i našu djecu ”, predlažem da pročitate moje svjedočenje. Ja sam Lorena Marko, tako sam uzbuđena što se moj muž vratio nakon što me je ostavio zbog druge žene. Moj suprug je imao aferu s kolegicom i toliko volim svog muža, ali on je varao mene sa svojim kolegom i ovom djevojkom, mislim da bih koristio čarobnjaštvo ili crnu magiju na mog muža kako bi ga natjerao da me mrzi. tako kritična i neuslovna, plačem cijeli dan i noć da mi Bog pošalje pomoćnika da vratim muža! Bila sam stvarno uzrujana i trebala mi je pomoć, pa sam potražila pomoć na mreži i naišla sam na web stranicu koja je sugerirala da dr. Isikolo može pomoći da se muž brzo vrati. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim i ja sam to učinio, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. 48 sati kasnije suprug me zvao zaista i rekao mi da mi toliko nedostaje, Bože moj! bio sam tako sretan, a danas sam opet sretan sa svojim muškarcem i radosno živimo zajedno i zahvaljujem snažnom kotaču za čaroliju DR ISIKOLO, on je tako moćan i odlučio sam ovdje podijeliti svoju priču. ako ste ovdje i vaš ljubavnik vas odbacuje ili je vaš muž preselio drugu ženu, ne plačite više, odmah se obratite DR ISIKOLO za pomoć. Evo ga kontakta, pošaljite mu e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 54. Danas se osjećam tako radosno jer sam dio onih koji se raduju zbog pomoći koju mi ​​je pružio doktor Isikolo zbog povratka mog muža. U braku sam 6 godina i bilo je tako strašno jer me suprug varao i tražio razvod. Ali kad sam na internetu naišla na e-mail doktora Isikola (isikolosolutionhome@gmail.com) koju sam objavila jedna gospođa, odlučila sam stupiti u kontakt s njim i objasnila sam mu svoju situaciju, a zatim potražiti njegovu pomoć, ali na moje najveće iznenađenje rekao mi je da će mi pomoći u mom slučaju jer nema problema bez rješenja. rekao mi je što da radim, a radio je za mene, a suprug se vratio k vama nakon dva dana, kako je i obećao. Evo ja slavim jer se moj muž vratio kući i stvarno uživam u svom braku i kakvoj velikoj proslavi. Nastavit ću svjedočiti na internetu, jer je doktor Isikolo zaista pomagač koji je Bog poslao da nam pomogne svima. Zašto sada ne kontaktirate doktora Isikola ako se suočavate sa bilo kakvim izazovima u vašem odnosu. Možete se obratiti na njegovu adresu e-pošte: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili na njegov WhatsApp na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 55. DR ISIKOLO najbolji alat za provjeru čarolija na mreži vraća moju narušenu vezu i toplo preporučujem DR ISIKOLO svima kojima je pomoć potrebna.
  Suprug me napustio zbog druge žene prije 3 mjeseca i otada su moj život ispunili boli tuga i puknuće srca jer je on bio moja prva ljubav s kojom sam proveo cijeli život. Jedan moj prijatelj rekao mi je da je vidio svjedočanstva konjača za čaroliju zvanog DR ISIKOLO da može vratiti ljubavnika u roku od nekoliko dana, nasmijem se i rekao da nisam zainteresiran, ali zbog ljubavi koju je moj prijatelj imao prema meni, ona posavjetovao se s velikim svećenikom u moje ime i na moje najveće iznenađenje nakon dva dana suprug me nazvao prvi put nakon tri mjeseca da mi nedostaje i da mu je žao zbog svega što mi je učinio prošao. Vratio se meni i sada smo sretni zajedno. Još uvijek ne mogu vjerovati, jer je to nevjerojatno. Hvala DR ISIKOLO što ste mi vratili ljubavnika, a također i mom dragom prijatelju koji je zagovorio u moje ime, za svakog kome će trebati pomoć ovog velikog svećenika, e-mail adresa: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati 2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 56. Iz obilja srca usta govore. Moje ime je Valentino Emil. Moj suprug EX suprug koristio je čaroliju moje žene i ona se vratila njemu. Osjetio sam kako mi je slomljeno srce jer nisam znao kako da je vratim. Učinio sam sve što sam mogao da je vratim sa svojim bliskim prijateljima, ali ništa se nije uspjelo. Dakle, na svom radnom mjestu pokušao sam tražiti pomoć putem interneta i našao sam razne svjedoke o tome kako je doktor Isikolo bio vjeran i koristan svojim čarolijama. Pokušao sam ga kontaktirati i objasnio sam mu svoj problem. Doktor Isikolo pomogao mi je u čaroliji koja me vratila suprugu u roku od 48 sati nakon što sam kontaktirao s njim i zaista je bilo čudo. Uvjeravao me da nas ništa više ne može razdvojiti i od ove godine, SIJEČNJA do ovog trenutka, bio sam pun radosti sa svojom ženom. Kontaktirajte ga danas za bilo koju vrstu pomoći, spreman je pomoći .. putem e-maila: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili njegovog WhatsApp / Viber ga na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 57. Nevjerojatno što se dogodilo u mom životu, vraća mi se suprug koji je ostavio mene i moje 2 godine dijete za drugu ženu. Stvari su bile teške jer nemam posao i molim se da se hranim pa mi je mama došla u pomoć da me odvede i moje dijete od dvije godine kući, iako problemi nisu riješeni, ali bilo mi je malo bolje što sam tražila posao dok mi mama pomaže kod bebe kod kuće, ona ne radi moj brat, ona se brine za nju, stvari mi ne rade baš zato što ja nemam posao. Dok još uvijek tražim posao, došao sam u kontakt sa ženom koja mi je rekla kako se oslobodila sličnog problema kroz pomoć DR ISIKOLO-a. Dala mi je podatke, a ja sam ga kontaktirao i nakon sastanka s DR ISIKOLOM-om dao mi je relevantne informacije o tome kako će mi pomoći što sam ispunio i na moje iznenađenje, moj suprug se vratio kod mene nakon dva dana i to je dobio tako sam zadivljen. kad se vratio, oprostio sam mu jer ga želim nazad, vratio se kući i smjestili smo se i stvari su se vratile onakvima kakve jesu ili još bolje. Evo njegovog kontakta ako želite isprobati: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196. Hvala DR ISIKOLO.

  OdgovoriIzbriši
 58. Kako mogu objasniti svijetu da postoji čovjek zvan DR ISIKOLO koji mi je pomogao vratiti mog bivšeg ljubavnika i obnoviti mi maternicu. kad se izgubila sva nada. ja i moj ljubavnik bili smo u braku posljednjih 5 godina, bez djeteta s kojim smo sretno živjeli. Sve dok jednog dana nismo imali nerazumijevanja jer nisam mogla roditi dijete za njega, pa me je odlučio živjeti za drugu ženu, bio sam toliko tužan i frustriran i nisam mogao jesti sve dok jednog dana nisam pretraživao Na Internetu gdje sam vidio damu Sandru kako svjedoči o pozivu iz uroka DR ISIKOLO koja joj je pomogla da vrati svog supruga kući, pa sam odlučila pokušati kontaktirati konjanika DR ISIKOLO pa objasnim svoj problem DR ISIKOLO-u i on rekao mi je da se ne bih trebao brinuti da će mi on pomoći da riješim svoj problem, da će se moj ljubavnik vratiti kući, na moje najveće iznenađenje za samo 48 sati suprug me počeo zvati i moliti za oproštaj, to je zaista čudo, sada smo opet smo kao muž i žena, tjedan dana nakon što mi je maternica obnovljena i upravo sada napunim mjesec dana, sve zahvale ide DR ISIKOLO, ne brinite više jer DR ISIKOLO je ovdje da vam pomognem svima, učinit ću vam uslugu moja spuštajući svoju adresu e-pošte: isikolosolutionhome@gmail.com Whatsapp mu možete i na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 59. Nevjerojatna ljubavna čarolija da se vratite s partnerom i popravite svoju narušenu vezu
  Moj suprug je raskinuo sa mnom prije 3 mjeseca, i prisilio me da potpišem papire za razvod, i to mi je potpuno smetalo. I nisam se mogao emocionalno vratiti u bilo koji oblik. Zahvaljujem Bogu na ovom čudesnom i sjajnom čarobnjaku koji mi je pomogao. Wow! Ova čarobnica za čaroliju toliko mi je pomogla. Dr Isikolo mi je zajamčio hitno lijevanje čarolije u trajanju od 48 sati, od čega sam i prihvatio. Šokantno! ovog mjeseca, 23. veljače 2020., muž me je nazvao s puno isprika nakon 48 sati, što me uvjeravao, i učinio sve što je bilo moguće kako bi povukao papire za razvod koji su prethodno u tijeku snagom ovog čuda koji djeluje na čaroliju. ljudi su svjedočili da je doveo svog bivšeg ljubavnika, neki su svjedočili da obnavlja maternicu, liječi rak, virus herpes simpleksa i druge bolesti, hvala vam toliko Gospodine na vašim snažnim čarolijama. izrazi nisu dovoljni da kažem hvala. Dr Isikolo e-poštom Sada za hitnu ljubav Čarolija isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 60. Nisam željela razvod jer jako volim svog muža i ne želim da se moja obitelj raspada. Sumnjao sam da žena koristi crnu čarobnu čaroliju na mom mužu kako se ne bi mogao vratiti svojoj obitelji. Tražio sam savjete kako vratiti mog muža i naišao sam na komentar koji kaže da joj je DR ISIKOLO pomogao da povrati muža natrag nakon višemjesečne raspadljivosti i uzeo sam e-poštu DR ISIKOLO koja je bila prisutna na komentaru i poslao sam e-poštu njega o mom problemu, a on mi je odgovorio da mi pomogne vratiti mog muža u roku od 48 sati i upravo je sada moj muž opet sa mnom i još je draži nego prije. ako želite obnoviti svoju vezu posjetite ovu web stranicu (web stranica: drisikolosolutionhome.webnode.com) na internetu i uvjerite se sami što je učinio za ljude, vrlo rado svjedočim o njegovom dobrom radu. svi zaslužuju biti sretni! isprobajte ga, e-poštom: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 61. Kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što je ostavio mene i našu djecu ”, predlažem da pročitate moje svjedočenje. Ja sam Lorena Marko, tako sam uzbuđena što se moj muž vratio nakon što me je ostavio zbog druge žene. Moj suprug je imao aferu sa kolegicom i toliko volim svog muža, ali on je varao mene sa svojim kolegom i ovom djevojkom, mislim da bih koristio čarobnjaštvo ili crnu magiju na mog muža kako bi ga natjerao da me mrzi. tako kritična i neuslovna, plačem cijeli dan i noć da mi Bog pošalje pomoćnika da vratim muža! Stvarno sam se uzrujala i trebala mi je pomoć, pa sam potražila pomoć na mreži i naišla sam na web stranicu koja je sugerirala da dr. Isikolo može pomoći da se muž brzo vrati. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim i ja sam to učinio, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. 48 sati kasnije suprug me zvao zaista i rekao mi da mi toliko nedostaje, Bože moj! bio sam tako sretan, a danas sam opet sretan sa svojim muškarcem i radosno živimo zajedno i zahvaljujem snažnom kotaču za čaroliju DR ISIKOLO, on je tako moćan i odlučio sam ovdje podijeliti svoju priču. ako ste ovdje i vaš ljubavnik vas odbacuje ili se vaš muž preselio kod druge žene, ne plačite više, odmah se obratite DR ISIKOLO za pomoć. Evo ga kontakta, pošaljite mu e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 62. Želiš li vratiti svog bivšeg? Učinio sam to s dr. Isikolom i moj bivši se vratio kod mene za 3 dana nakon što mi je rekao da je čarolija puštena. Želim da svi pročitaju moje svjedočanstvo i vjeruju u čarobnjaka poput dr. Isikola. Ja sam Allesio Jese. Moja bivša djevojka prekinula je sa mnom jer pijem i pušim, a nije voljela dečke koji su to radili. Jedne večeri dok sam bio s prijateljima na nekim putovanjima u zraku s alkoholnim pićima, moja se djevojka kupala u sobi i ne samo da me vidjela kako pušim, već sam bila i s drugom djevojkom, i to ju je jako naljutilo, a ona je otišla i od tog dana nikad nisam ponovno sam je vidio dok nisam kontaktirao dr. Isikola nakon otprilike 3 mjeseca, a ona se više nije javljala ni na moje telefonske pozive. Sada sam jako sretan što ju je dr. Isikolo vratio k meni. Kad sam stupio u kontakt s ovim urokom za čaroliju, malo sam vjerovao da će se moj bivši vratiti nakon onoga što sam učinio, ali dr. Isikolo mi je dao povjerenje i sada sam sretan što mi se moja djevojka vratila. Želim da svi vjeruju u ovu čaroliju i obratite se e-mailovima za pomoć na isikolosolutionhome@gmail.com ili na Whatsapp-u na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 63. Jako sam iznenađen čudesnim iskustvom i čudima dr. Isikola koje su se proširile internetom i širom svijeta. Kako je on čudesno pomogao ljudima širom svijeta da povrate svoje izgubljene ljubavnike, kontaktirao sam s njim nakon što sam prošao kroz toliko svjedočenja različitih ljudi kako on mi pomaže da vratim bivšeg ljubavnika, rekao sam mu o svom mužu koji me je napustio prije otprilike 8 mjeseci, i otišao od kuće sa svime što sam imao, bio sam zbunjen kad mi je rekao samo da se nasmiješim i budem spokojan uvjeravajući me da on će se nositi sa svime za samo 48 sati. Nakon drugog dana kada me je suprug nazvao, bio sam samo toliko šokiran, odabrao sam poziv i nisam mogao vjerovati svojim ušima, stvarno me molio da mu oprostim i dajem obećanja na telefon, Vratio se kući i također mi je dao vrlo lijepe poklone samo za njega kako bi dokazao svoju ljubav prema meni. bio sam toliko sretan da sam morao nazvati dr. Isikolo i zahvalio mu. Rekao mi je samo da podijelim dobre vijesti u cijelom svijetu. Pa, ako vam treba učinkovit i pravi čarobnjak za čaroliju za bilo koji problem u vašem životu, možete kontaktirati dr. Isikolo na njegov e-mail isikolosolutionhome@gmail.com ili mu možete i Whatsapp/Viber na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 64. Jeste li čuli za velikog čovjeka zvanog Dr Ajayi, on je vrač čarolije, problem koji sam imao u braku doveo me do njega. Imam 51 godinu, moj je brak jednom bio u sumornom stanju jer sam bio u braku 15 godina, a da nisam mogao začeti svog muža, a onda mi je jedne večeri rekao da želi razvod, čak se i odselio iz kuće te večeri nakon odabirom nekih njegovih stvari, izjasnio sam se s njim, ali sve mi je priznanje palo na gluvo uho i to mi je slomilo srce jer sam potražio pomoć iz različitih izvora, ali ništa mi nije radilo. Prolazio sam preko Facebook stranice kada sam vidio ženu svjedočanstvo kako mu čarobnjak pod nazivom dr. Ajayi pomaže da se vrati svom muškarcu nakon 5 godina razdvojenosti, gospođa je prekinula njegove kontakte, uzela sam ih i kontaktirala kotača čarolije. , nije odmah odgovorio, ali kad je konačno to učinio, objasnio sam mu ga, a također mi je postavio nekoliko pitanja na koja sam dao odgovore nakon odjeljka, rekao mi je što treba učiniti i obećati mi da će se moj muž vratiti kući u roku od 72 sata nakon što učinim potrebne stvari, udovoljila sam svemu kako mi je rečeno, vjerujte, iznenadila sam se kad se moj muž vratio kući nakon višemjesečnog odvajanja i sve to zatvorio. Dr Ajayi mi je učinio biljni lijek, rodila sam dječaci blizanci ovo stvarno cementiraju mene i mog supruga i sva hvala ide dr. Ajayi za njegove velike čarolijske moći, a također sam saznao da je pomogao mnogim drugim ljudima, tako da ako prolazite kroz bilo kakvo teško razdoblje u vašoj vezi i želite dugotrajan rješenje kontaktirajte dr. Ajay ja sjajan čarobnjak putem WhatsAppa: +2347084887094 ili e-maila: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 65. Puno ti hvala DR ISIKOLO što si natjerao mog bivšeg dečka da mi se vrati. Pišem ovo prekrasno svjedočanstvo u vezi s tim čovjekom. Ispunio je sve moje želje. Moj dečko i ja izlazili smo više od 3 godine i iako smo imali toliko svađa, ali nikada nismo razmišljali o raskidu. Jednog dana nazvao me telefonom i rekao mi kako je umorna od veze i ne može nigdje vidjeti kamo idemo. Prošli su mjeseci i moj dečko me više nije kontaktirao i više se nisam čuo s njim i mobitel mu je bio isključen. Znao sam da trebam potražiti pomoć zbog toliko ljubavi koju imam prema njemu. Kontaktirao sam ovog sjajnog uroka za čaroliju jer nikad prije nisam kontaktirao ni s kim i kažem vam da me nakon tjedan dana kontakta nazvao moj bivši dečko i zamolio da me vidi nakon 48 sati da je učinio posao da se pomirim sa svojim muškarcem, nosila je prsten na mom prstu. Jako sam sretna jer ću uskoro postati udana djevojka uz pomoć ovog sjajnog čarobnjaka za čaroliju. Obećao sam svima prijaviti svoja djela i molim vas kontaktirajte ovog čovjeka da vam pomogne na isikolosolutionhome@gmail.com ili ga možete i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 66. Svakodnevno se probudim s osmijehom na licu i pjevam pohvale ovom moćnom kaluđeru za čaroliju zvanom dr. Isikolo koji mi je učinio veliku uslugu spasivši moju vezu od raspada. Mislio sam da imam savršenu vezu do trenutka kad se moj ljubavnik kasno i svakodnevno počne vraćati kući, a onda mi daje različite izgovore, a zatim sam ga odlučio pomno pratiti i tada otkrivam da je imao aferu s drugom djevojkom. Slomljeno mi je srce jer sam mu toliko vjerovala i znajući da ima tajnu vezu, jako me boli i duže je obraćao pažnju na mene ili mi pokazao ljubav. Prije no što sam ga znao, ostavio me zbog djevojke i bio sam u dubokoj zbrci izgubivši ga drugoj ženi. Ali zahvaljujem svima koji su kontaktne podatke dr. Isikola postavili na Internet, jer sam kroz to uspio kontaktirati dr. Isikola, a on mi je pomogao da ga vratim za 48 sati i danas je moj odnos obnovljen ljubavlju i više romantike nego ikad prije. Ako ste u bilo kakvoj vezi ili bračnom stresu, učinit ću vam uslugu tako što ćete odbaciti kontaktne podatke doktora Bena koji su putem e-maila: isikolosolutionhome@gmail.com ili ga možete i Whatsapp/Viber na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 67. Kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što me je napustio i kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što je mene i našu djecu napustio. "
  Predlažem da pročitate moje svjedočenje. Ja sam Tracy Mattingly iz ujedinjene države, toliko sam uzbuđena što se moj muž vratio nakon što me je ostavio zbog druge žene. Moj suprug je imao aferu s kolegicom i toliko volim svog muža, ali on je varao mene sa svojim kolegom i ovom djevojkom, mislim da bih koristio čarobnjaštvo ili crnu magiju na mog muža kako bi ga natjerao da me mrzi. tako kritična i neuslovna, plačem cijeli dan i noć da mi Bog pošalje pomoćnika da vratim muža! Stvarno sam se uznemirio i trebala mi je pomoć, pa sam potražio pomoć na mreži i naišao sam na web stranicu koja je sugerirala da DR ISIKOLO može pomoći da se bivši dečko brzo vrati. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim i ja sam to učinio, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. Nakon dva sata, suprug me zvao i rekao mi da mi toliko nedostaje. O, Bože! bio sam tako sretan, a danas sam opet sretan sa svojim muškarcem i radosno živimo zajedno i zahvaljujem snažnom kotaču za čaroliju DR ISIKOLO, on je tako moćan i odlučio sam ovdje podijeliti svoju priču. ako ste ovdje i vaš ljubavnik vas odbacuje ili se vaš muž preselio kod druge žene, ne plačite više, kontaktirajte DR ISIKOLO za pomoć odmah. Evo kontakta e-poštom mu isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp na + 2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 68. Kakva divna i ravno naprijed čarobnica koja mi je vratila radost i sreću u moj život! Dajem ovo svjedočanstvo jer sam tako sretan, želim zahvaliti DR ISIKOLO-u na velikoj stvari koju je učinio u mom životu, vratio mi je sreću u život, nikad nisam vjerovao u kotače pravopisa sve dok se moj život nije raspao kad je moj ljubavnik od 6 godina godina odlučili su ga nazvati prestajem gotovo kad smo se željeli vjenčati. Bio sam tako emotivan slom do te mjere da opet nisam mogao učiniti ništa razumno, nakon dva mjeseca boli prije nego što me je stari prijatelj uveo u čarobnjak za čaroliju na liniji zvan Dr Iwisa, ovo je bilo nakon što su me prevarili razni lažni kotačići čarolije. , Uveli su me u DR ISIKOLO pravi Caster Caster. Za manje od 48 sati vidio sam čuda, moj ljubavnik se vratio k meni i moj se život vratio poput dovršene zagonetke, a nakon mjesec dana kasnije vjenčali smo se i to mi je bio poput sna, jer sam mislio da sam ga zauvijek izgubio. , Hvala DR ISIKOLO što ste mi pomogli, ali najviše od svega, Vaša iskrenost i brzi točni rezultati. e-pošta: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 69. Dečko me ostavio zbog druge djevojke. Trebala sam ga vratiti očajnički jer sam ga toliko voljela. Postala sam jako zabrinuta i potrebna mi je pomoć. dok sam pretraživao internet, naišao sam na posebno svjedočanstvo o ovoj dobroj pomoći DR ISIKOLO da se brzo vrati i zaustavi razvod ili raskid i tako dalje, tako da sam osjećao da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim, a ja sam to učinio, tada je za mene učinio (čaroliju pomirenja). 48 sati kasnije, moj dečko se vratio k meni plačući i molio sam za oprost. Danas sam tako sretna i želim preporučiti ovu sjajnu urotu svakome kome zaista treba hitno rješenje za njegove narušene veze i brak, a pošaljite ga na e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. Jednostavno se obratite sjajnom "DR ISIKOLO" Ako imate bilo kakav problem, kontaktirajte ga i garantiram vam da će vam on pomoći. Nemojte više plakati, kontaktirajte sada ovaj moćni čarobnjak. Hvala DR ISIKOLO što ste mi spasili narušene veze i vratili mog dečka k meni! " pošaljite mu e-poštu na: isikolosolutionhome@gmail.com ili mu možete i Whatsapp na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 70. Da li vam je potrebna ljubavna čarolija da biste vratili bivšeg ljubavnika ili ponovno ujedinili svoj brak? Dr Isikolo pošaljite e-poštu za brza rješenja od 48 sati. Imao sam problem sa suprugom prije godinu i šest mjeseci, što nas je razdvojilo. Kad je raskinuo sa mnom, bio sam zbunjen i nisam znao što da mu vratim, unutra sam se osjećao tako prazno. Sve dok na internetu nisam naišao na dr. Isikola o tome kako je on pomagao mnogim ljudima da riješe razne probleme. Poslao sam mu e-poštu i rekao sam mu svoj problem i učinio sam ono što je tražio da učinim za njega da mi pomogne, da na kratko ukratko opišem dugačku priču, Prije nego što sam to znao, za manje od 48 sati, moj muž me nazvao i vratio se k meni i rekao mi da mu je žao zbog onoga što se događa između nas oboje. Napokon pišem ovo svjedočanstvo da bih vam zahvalio i duboku zahvalnost dr. Isikolo što ste se držali vaših riječi i vaših obećanja da ćete mi ga vratiti u samo 48 sati vašeg moćnog čarolijskog liječenja te za korištenje vaših nadarenih i velikih moći da vrati ga. Ako trebate njegovu pomoć, možete mu poslati e-poštu na: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp/Viber poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 71. Ja sam Aisha Balek iz Londona. Kada sam na kraju pronašla svjedočanstva o ovom vračaju dr. Ilekhojieu, kako je pomagao mnogim ljudima da vrate svoje ljubavnike i razorene domove, kontaktirao sam i njega jer sam bio apsolutno očajan vratiti svog ljubavnika. Život bez ljubavnika bio je pravi nered za mene i moju djecu. Htio sam dramatičnu promjenu i mislio sam da bi ljubavna čarolija mogla biti rješenje. Nakon razgovora o rezoluciji s dr. Ilekhojieom, dao mi je nadu da će obnoviti moj odnos. Osjećao sam se pouzdano da će on zapravo natjerati mog ljubavnika da se vrati kući i to je učinio! Fantastično je što je ovaj sjajni čarobnjak učinio za mene, njegova pomoć je neprocjenjiva! Ne znam što bih učinio bez dr. Ilekhojiea, on tako dobro radi svoj posao, organiziran je i visoko funkcionalan, vjerujem da je najbolji čarobnjak za čaroliju na koji mogu računati kada su u pitanju sve vrste čarolija, ja sam tako sretan da se moj ljubavnik vratio kući. Ako vam treba pomoć, kontaktirajte ga odmah putem ovih podataka u nastavku: E-pošta: gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259

  OdgovoriIzbriši
 72. Zovem se Lara Otis i želim zahvaliti doktoru Isikolo vrlo moćnom kaluđiru čarolije koji mi pomaže da se vratim kod mene, prije nekoliko mjeseci imam ozbiljan problem sa suprugom, u mjeri u kojoj je napustio kuću, i počeo je izlaziti s drugom ženom i ostao je sa ženom, pokušao sam sve što sam mogao da ga vratim, ali sav moj trud bio je beskoristan sve dok dan kada moj prijatelj nije došao u moju kuću i rekao sam joj sve što se dogodilo između mene i moj muž, a zatim mi je rekla snažnog vratara za čaroliju koji joj pomaže kad je bila u istom problemu. Zatim se obratim doktoru Isikolo i govorila mu svaki put, a on mi je rekao da više ne brinem o sebi da će mi se muž vratiti nakon što je bacio čaroliju, pomislio sam da je riječ o šali, nakon što je završio lijevanje čarolije, rekao mi je da je upravo završio lijevanje čarolije, na moje najveće iznenađenje u ta dva dana, moj se muž stvarno vratio moli me da mu oprostim, ako trebaš njegovu pomoć možeš ga kontaktirati s njegovim e mail adresaisikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196. spreman je pomoći bilo kojem tijelu koje mu treba pomoć.

  OdgovoriIzbriši
 73. DR ISIKOLO najbolji alat za provjeru čarolija na mreži vraća moju narušenu vezu i toplo preporučujem DR ISIKOLO svima kojima je pomoć potrebna.
  Suprug me napustio zbog druge žene prije 3 mjeseca i otada su moj život ispunili boli tuga i puknuće srca, jer je on bio moja prva ljubav s kojom sam proveo cijeli život. Jedan moj prijatelj rekao mi je da je vidio svjedočanstva konjača za čaroliju zvanog DR ISIKOLO da može vratiti ljubavnika u roku od nekoliko dana, nasmijem se i rekao da nisam zainteresiran, ali zbog ljubavi koju je moj prijatelj imao prema meni, ona posavjetovao se s velikim svećenikom u moje ime i na moje najveće iznenađenje nakon dva dana suprug me nazvao prvi put nakon tri mjeseca da mi nedostaje i da mu je žao zbog svega što mi je učinio prošao. Vratio se meni i sada smo sretni zajedno. Još uvijek ne mogu vjerovati, jer je to nevjerojatno. Hvala DR ISIKOLO što ste mi vratili ljubavnika, a također i mom dragom prijatelju koji je zagovorio u moje ime, za svakog kome će možda trebati pomoć ovog velikog svećenika, e-mail adresa: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati 2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 74. Hvala gospodine na istinskim čarolijama. Ja sam Filip Bardan po imenu iz Njemačke Ovo je stvarno nevjerojatno, a nikad u životu nisam doživio nešto takvo. Prije nego što sam vas upoznao, gospodine, pokušao sam na sve moguće načine da mogu dobiti svoju ženu, ali zapravo sam shvatio da mi ništa ne uspijeva i da je moja supruga razvila puno mržnje prema meni. Mislila sam da se nema nade ponovno okupiti s bivšom suprugom. Ali kad sam pročitao dobre kritike o tome kako DR Dobro pomaže drugima, odlučio sam mu poslati e-poštu na isikolosolutionhome@gmail.com. da ga isprobam i učinio sam sve što mi je uputio i ja sam imao povjerenja u njega i slijedio sam njegove upute onako kako mi je zajamčio za 48 sati, i to je bilo točno u trenutku kad me moj bivši pozvao .. Gospodine, sad smo zadovoljniji nego ikad. Sve izgleda savršeno i tako prirodno! Puno hvala gospodine na autentičnim i neospornim čarolijama. ovdje ponovo njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati i na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 75. Na forumu sam vidio čudesno svjedočanstvo ovog moćnog i sjajnog čarobnjaka zvanog DOCTOR ISIKOLO. Nikad nisam vjerovao, jer nikad ranije nisam čuo niti naučio ništa o magiji. Nijedna duša ne bi mogla utjecati na mene o magičnim čarolijama, sve dok DOKTOR ISIKOLO to nije učinio za mene i vratio mi brak od 8 godina i vratio mi supružnika u te 48 sati, baš kao što sam čitao internet. Bila sam istinski zaprepaštena i šokirana kad je moj muž kleknuo moleći za oprost i za mene da ga prihvatim natrag. Stvarno mi nedostaje izraza i ne znam koliko da vam izrazim zahvalnost DOKTOR ISIKOLO, vi ste Bog poslali meni i cijeloj mojoj obitelji. Evo njegove web stranice: drisikolosolutionhome.webnode.com i njegove e-pošte : isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 76. Nisam željela razvod jer jako volim svog muža i ne želim da se moja obitelj raspada. Sumnjao sam da žena koristi crnu čarobnu čaroliju na mom mužu kako se ne bi mogao vratiti svojoj obitelji. Tražio sam savjete kako vratiti mog muža i naišao sam na komentar u kojem se kaže da joj je doktor Isikolo pomogao da oporavi muža natrag nakon višemjesečne raspadljivosti i uzeo sam e-mail doktora Isikola koji je bio prisutan na komentaru i poslao sam e-poštom njega o mom problemu, a on mi je odgovorio da mi pomogne vratiti mog muža u roku od 48 sati i trenutno mi je muž opet sa mnom i on je još ljubavniji nego prije. ako želite obnoviti svoju vezu, posjetite ovu poruku e-pošte na internetu i uvjerite se sami što je učinio za ljude, vrlo ću rado svjedočiti o njegovom dobrom radu. svi zaslužuju biti sretni! pokušajte, e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 77. Obećao sam da ću reći svoje svjedočenje diljem svijeta jednom kada mi se čovjek vrati i moj muž dođe baš onako kako mi je rekao liječnik Isikolo kad mi je pomagao. Ispravno sam odlučio kontaktirati doktora Isikola, velikog vratara čarolije koji vam može pomoći u rješavanju vaših problema. Muškarac me ostavio da patim i nikada nisam vjerovao da će mi se on vratiti, ali kad sam kontaktirao doktora Isikola, uvjeravao me da će moj čovjek opet doći. dao mi je popis predmeta koje mogu kupiti, ali nisam ih mogao nabaviti u svojoj zemlji i zato sam mu poslao novac, a on je kupio predmete i pripremio savršenu ljubavnu čaroliju. Moj suprug potrčao je sa mnom u roku od 48 sati molivši za oproštaj OVO JE TAKO STVARNO I ŽENSKO. Bila sam toliko iznenađena da je čarolija djelovala baš onako kako mi je rekao. Ovo je tako nevjerojatno i želim da vjerujete, jer je doktor Isikolo toliko stvaran i molim vas da ga sada kontaktirate na njegov e-mail kako bi i on mogao pomoći vama na način na koji je meni pomogao. e-adresa je isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati i na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 78. Nitko me nije mogao natjerati da vjerujem da će pismo koje ću uskoro napisati zapravo jednoga dana napisati. Bio sam najveći skeptik u svijetu. Nikad nisam vjerovala u čarobne čarolije ili nešto slično, ali pouzdan izvor (vrlo blizak suradnik) rekao mi je da je doktor Isikolo vrlo predana, nadarena i talentirana osoba i nakon dugog "cajolinga", ona ( moj suradnik) natjerao me da kontaktiram njegov e-mail; isikolosolutionhome@gmail.com. Bila je to jedna od najboljih stvari koje sam ikada učinio. Moj ljubavni život bio je u neredu; Prošla sam dva razvoda i bila sam na rubu trećeg. Jednostavno se nisam mogao suočiti s još jednim razvodom i želio sam se potruditi kako bi naša veza funkcionirala, ali izgleda da moj suprug nije bio briga. Dakle, bez ičega osim gubitka ponosa, provjerio sam. Bio sam zeznut. Doktor Isikolo je ZA PRAVO. Učinio je sve što čini magiju, i gle, ne više od dva dana kasnije, vratio sam muža! Bilo je to kao čudo! Odjednom je poželio bračno savjetovanje, i nama je jako, jako dobro, na putu oporavka! Ljubav i mnogo blagoslova natrag! Obratite se doktoru Isikolo putem njegove e-pošte: isikolosolutionhome@gmail.com ili na Whatsapp-u na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 79. Jeste li slomljeni od srca? Ne uznemirujte se, neka vam DR ISiKOLO pomogne da vam vrati svog bivšeg "Bio sam u braku 5 godina s dvoje djece i živio sam sretno sa svojom obitelji dok stvari nisu postale ružne sa mnom i mojim suprugom što nas vodi u svađe i svađa se skoro svaki put ... postajalo je sve gore u trenutku kad je moj suprug podnio zahtjev za razvod. Pokušao sam sve što je bilo moguće da ga natjeram da promijeni mišljenje i ostane sa mnom, jer ga volim svim srcem i nisam želio izgubiti muža, sve se jednostavno nije uspjelo ... Izasao je iz kuće i nastavio podnijeti zahtjev za razvod braka, molio sam i pokušao sve, ali još uvijek ništa nije uspjelo. Do proboja je došlo kada me je netko upoznao s ovom divnom, sjajnom urokom za čaroliju zvanom DR ISiKOLO , Ko mi je na kraju pomogao ... Nikada nisam bio obožavatelj ovakvih stvari, ali jednostavno sam odlučio isprobati jer sam bio očajan i nisam ostao bez izbora ... Učinio je čaroliju za mene i stvari su se zaista odvijale onako kako je obećao i mom mužu promijenite mišljenje i vratite se kući da ostanete sa mnom i djecom. I obećaj da me više nikada neće povrijediti. živimo sretno kao što je to bilo uz pomoć DR ISiKOLO-a. Ako vam je potrebna pomoć, možete kontaktirati DR ISiKOLO putem e-pošte isikolosolutionhome@gmail.com ili ga Whatsapp na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 80. Ja sam Ivanka Fabijan iz Nizozemske, želim podijeliti svjedočanstvo svog života sa svakim. bila sam udana za svog supruga Amosa Fabijana, toliko ga volim da smo u braku posljednjih 8 godina s dvoje djece. kad je otišao na odmor u Francusku, mislio je na damu koja se zvala Marija, rekao mi je da ga više ne zanima brak. Bila sam tako zbunjena i tražila pomoć, ne znam što da radim dok nisam upoznala svoju prijateljicu miss Pašu i rekla joj o svom problemu. rekla mi je da se ne brinem zbog toga što je imala sličan problem i prije, upoznala me s muškarcem zvanim ljubavna čarolija dr. Isikolo koji je uroku bacio na svog bivšeg i vratio ga k sebi nakon dva dana. Gospođica paša zamoli me da se obratim za ljubavnu čaroliju dr. Isikolo za pomoć. Kontaktirao sam ga kako bi mi pomogao vratiti muža i zamolio me da se ne brinem zbog toga što će se bogovi njegovih predaka boriti za mene. Rekao mi je da će dva dana ponovno spojiti mene i mog supruga. Nakon dva dana moj suprug je nazvao i rekao mi da se vraća tražiti stvari sa mnom, bio sam iznenađen kad sam ga ugledao i počeo plakati za oproštajem. Trenutno sam najsretnija žena na zemlji zbog onoga što je ovaj sjajni čarobnjak učinio za mene i mog supruga, možete kontaktirati dr. Isikolo e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp kontaktirati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 81. Tako sam uzbuđena što mi je razbijeni brak vraćen.
  Nedavno smo se sastavili, iako je bilo teško. Prošao je više od mjesec dana i sve se čini kao da se vratilo u normalu. Počeo je bolje da me liječi, i obojica je to bio proces ozdravljenja. Noćna mora koja je trajala gotovo dvije godine prije nego što smo se rastali, napokon je završena. Kao da smo se opet iznova zaljubili! Oboje smo stavili prošlost iza sebe i pokušavamo krenuti naprijed - i prvi put u duže vrijeme budućnost izgleda mnogo svjetlije. Dr Isikolo mi je pomogao i postigao sam rezultat za 48 sati i to je bilo baš poput čarolije i nevjerojatno.
  Ne mogu riječima izraziti koliko sam zahvalan što sam doktor Isikolo! Kao da smo konačno otkrili one stvari jedni o drugima zbog kojih smo se zaljubili u prvom redu. Sva briga i stres jednostavno su nestali.
  Hvala doktore Isikolo što ste spasili moj razbijeni brak i vratili mog muža! "
  Ja i moj suprug ponovno sretno živimo zajedno .. Sve zahvaljujući doktoru Isikolo. Ako imate bilo kakvih problema, obratite se doktoru Isikolo sada i garantiram vam da će vam on pomoći. Pošaljite mu e-poštu na: isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 82. Molimo pročitajte, a također se obratite DR ISIKOLO-u ako vam je potrebna moćna ljubavna čarolija da popravite svoju narušenu vezu.
  Razvela sam se od muža kad sam bila šest mjeseci trudna s drugim djetetom. Neprekidno smo se svađali i svađali od dana začeća našeg prvog djeteta, od njega više nema ljubavi ni povjerenja, pa se razveo od mene. I sve te bičeve, pokušavao sam svim različitim sredstvima da ga vratim, isprobao sam i neke drugačije kotače pravopisa ovdje u Sjedinjenim Državama, ali nijedna od njih nije mogla vratiti Richarda kod mene. Jedino mi je DR ISIKOLO garantirao hitno lijevanje čarolije u trajanju od 48 sati, a on me uvjerava da će moj suprug opet biti sa mnom. Pišem vam da vam se zahvalim i duboko zahvaljujem na održavanju svojih obećanja i korištenju vaših nadarenih i velikih moći da ga vratite kući. Oduševila me saznanje da ste specijalizirani za ponovno ujedinjenje Ljubavnika. Hvala vam gospodine što ste mi pomogli u najgorim vremenima u mom životu, što sam bila tako sjajna uroka za čaroliju i što ste mi pružili ljubavnu čaroliju koja mi je donijela toliko radosti u mom braku. Moj suprug se vratio i obećavam da me više nikada neće napustiti. Ako sumnjate u njegovu sposobnost, vjerujte mi. Trebali biste riskirati. Isplati se na načine koje nikada niste mogli ni zamisliti. Ako ste trenutno u pravu i potrebna vam je snažna i hitna ljubavna čarolija da biste vratili svog bivšeg ljubaznog kontakta s DR ISIKOLO-om, on je jedini odgovor za vraćanje vaše prekinute veze ili braka. isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 83. Ja sam jedan od onih ljudi koji su rekli: "Nikad neću nazvati vidovnjaka ili mađioničarka ili drugo" da mi pomognu u rješavanju svojih problema - najmanje svih mojih ljubavnih problema, ali došao sam do točke kad sam znao da mi trebaju neke smjernice, i drago mi je što sam našao ovog čovjeka zvanog DR ISIKOLO. Kad sam umalo izgubio Davida u jednoj od ouar glupih tučnjava (raskinuo je sa mnom), mislio sam da sam izgubio sve. Plačem cijeli dan i mislim da mi se više nikada neće vratiti. Pročitao sam toliko svjedočenja o dr. ... ajeghe ljubavna čarolija, kako on pomaže vratiti bivšu ljubavnicu. Brzo mu pošaljem e-poštu i također vratim mužu njegovu ljubavnu čaroliju u roku od 48 sati kada sam ga ispoštovao. A kad sam bio u svom očajniku, nije me iskoristio. Vršili ste vrlo dobru uslugu osobi koja je u istinskoj potrebi. Ne znam kako ste to učinili ili kako djeluje ova magija, ali sve što znam je, RADI !! David, moj suprug i ja smo sretni zajedno, i uvijek ću biti zahvalan DR ISIKOLO-u, poslati mu e-poštu za bilo koju vrstu pomoći, vrlo je sposoban i pouzdan za pomoć e-poštom: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i WhatsApp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 84. Djelotvorna moćna ljubavna čarolija da biste se vratili svom bivšem ljubavniku, provjerite dr. Isikolo.
  Upravo sam doživio čuda ljubavne čarolije dr. Isikola koja su se proširila internetom i širom svijeta, kako je on čudesno pomogao ljudima širom svijeta da obnove svoj brak i vrate izgubljene ljubavnike, a također pomažu u osvajanju lutrije. Kontaktirao sam ga nakon što sam prošao kroz toliko svjedočenja različitih ljudi kako on pomaže vratiti bivšu ljubavnicu, rekao sam mu o mom mužu koji me je napustio prije otprilike 8 mjeseci i otišao od kuće sa svime što sam imao. Dr Isikolo mi je rekao samo da se nasmiješim 3 puta i budem sposoban da će se pobrinuti za sve u samo 48 sati. Nakon drugog dana kada me Anthony nazvao, bio sam samo toliko šokiran, odabrao sam poziv i nisam mogao vjerovati svojim ušima, stvarno me moli da mu oprostim i dajem obećanja na telefon. Vratio se kući i također mi je nabavio novi auto samo da bi dokazao svoju ljubav prema meni. bio sam tako sretan i nazvao dr. Isikolo i zahvalio mu, rekao mi je samo da dijelim dobre vijesti po cijelom svijetu. Ako vam je potreban učinkovit i pravi čarobnjak za bilo koji problem u vašem životu, možete kontaktirati dr. Isikolo, njegovu web stranicu:
  isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 85. Pozdrav! Ovdje sam da širim ovu dobru vijest na cijeli svijet o tome kako sam se vratio bivšoj ljubavi. Poludio sam kad me ljubav prošli mjesec ostavila zbog druge djevojke, ali kad sretnem prijatelja koji me upozna s DR ISIKOLO-om veliki glasnik za proročanstvo kojem služi, ispričao sam svoj problem DR ISIKOLO-u o tome kako me napustila moja bivša ljubav, kao i o tome kako mi je potrebno da se zaposlim u vrlo velikoj tvrtki. Rekao mi je samo da sam došao na pravo mjesto da ću ostvariti svoju srčanu želju bez ikakvih nuspojava. Rekao mi je što trebam učiniti, Nakon što je to učinjeno, U sljedeća dva dana, moja me ljubav nazvala telefonom i govorila mi je žao što sam živjela prije, a isto tako i sljedećeg tjedan dana nakon što me ljubav pozvala da molim za oproštenje, bio sam pozvan na razgovor u moju željenu tvrtku, ako sam trebao raditi kao direktor. Toliko sam sretna i preplavljena da moram ovo reći cijelom svijetu da se obratim DR ISIKOLO-u na sljedeću adresu e-pošte isikolosolutionhome@gmail.com i da riješim sav svoj problem. Nijedan problem nije prevelik da bi ga mogao riješiti. Pošaljite mu e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 86. Sad kad sam dobio svog muškarca, bilo bi nepravedno ako ne podijelim svoje iskustvo sa cijelim svijetom o tome kako sam ga vratio. Zbog toga sam danas ovog dana dajem svijetu da znam da postoje stvarne moći u lijevanju čarolije jerDR ISIKOLO mi se dokazao donoseći radost i sreću u moj odnos i moju obitelj u samo dva dana nakon što sam ga kontaktirao. Nikada nisam vjerovao u bilo koju od ovih stvari dok nisam izgubio svog dečka, zatražio sam pomoć dok nisam našao isikolosolutionhome@gmail.com ili sjajnu urotu za čaroliju, koji je dao ljubavnu čaroliju za mene, i uvjeravao me da ću dobiti svog dečka u dva dana nakon što je čarolija izbačena. dva dana kasnije zazvonio mi je telefon, i tako šokantno, moj dečko me nije zvao već 4 mjeseca i ispričao me zbog prekida srca i rekao mi da je spreman da mi bude leđa kost do ostatak života sa mnom.DR ISIKOLO ga je otpustio da zna koliko ga volim i želim. Otvorio je oči i zamislio koliko toga zajedničkog imamo. Dok sada pišem ovo svjedočanstvo, najsretnija sam djevojka na zemlji, a ja i moj dečko živimo sretan život i naša je ljubav sada jača nego što je bila prije rastave. Zato sam obećao da ću podijeliti svoje svjedočanstvo u cijelom svemiru. Sva hvala ide IS ISOLOLU-u na pretjeranom poslu koji je učinio za mene. Slijedi adresa e-pošte u situaciji u kojoj vam prolazi srčani udar i uvjeravam čitav svemir da će, kao što je i učinio moje za mene, sigurno pomoći svima koji trebaju vremena da ga kontaktiraju na njegov e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Vi može i Whatsapp na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 87. Ovo je svjedočanstvo koje želim da svi vide. oženjen sam četiri godine i na petu godinu mog braka, druga je žena imala čaroliju da mi oduzme ljubavnika, a moj muž je napustio mene i djecu, a mi smo patili 2 godine dok nisam mislio na post u kojem je ovaj čovjek Doktor Isikolo je nekome pomogao i odlučila sam ga pokušati pomoći da vratim svoju ljubavnu suprugu kući i vjerujte mi da samo pošaljem svoju sliku njemu i onome mog muža i poštivala sam informacije koje mi je dao za posao učinio i nakon 48 sati, kako mi je rekao, vidio sam automobil kako ulazi u kuću i gle, to je moj muž i on je došao k meni i djeci i zato sam sretan što mogu učiniti svakoga od vas sličnim susreo se s tim čovjekom i obratite se svom ljubavniku. Njegova e-mail adresa: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili njegov WhatsApp na: +2348133261196. hvala liječnice Isikolo. On je najbolje što možete pronaći bilo gdje.

  OdgovoriIzbriši
 88. Moje ime je Margaret karen, želim reći veliku zahvalnost čovjeku koji je danas iza mojih osmijeha ponovnim ujedinjenjem mene i mog muža nakon što se razveo od mene, DR ISIKOLO koji je vrlo moćan pokretač čarolije i vratio mi je muža i natjerao ga da molim da mu oprostim za sve što mi je učinio, stvarno sam mu toliko nedostajao i uvijek sam ga volio. Sretan sam što sam ga vratio u svoj život i sva moja zahvalnost odlazi DR ISIKOLO-u što mi je pomogao i vratio svog supruga u moj život svojim velikim silama. Prije sam kontaktirao s njim i otpustio svoju agoniju, a on mi je rekao što da radim, a za 48 sati moj se dragi muž vratio k meni. Moji prijatelji koji prolaze kroz probleme sa brakom i razvodom braka, uvjeravam vas da svog ljubavnika možete vratiti u svoj život uz pomoć DR ISIKOLO-a. Možete ga kontaktirati na: (isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196. Nastavit ću objavljivati ​​njegovo ime na internetu zbog dobrog posla koji je učinio za mene. Njegova e-pošta opet je isikolosolutionhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 89. Danas se osjećam tako radosno zbog pomoći koju mi ​​je DR ISIKOLO pružio za povratak mog muža. U braku sam 6 godina i bilo je tako strašno jer me suprug varao i tražio razvod. Ali kad sam naišao na e-mail DR ISIKOLO (isikolosolutionhome@gmail.com) na Internetu koju je objavila jedna gospođa, odlučio sam stupiti u kontakt s njim i objasnio mu svoju situaciju, a zatim potražiti njegovu pomoć, ali na moje najveće iznenađenje rekao mi je da će mi pomoći u mom slučaju, jer nema problema bez rješenja koje je učinio kao što sam i ja ispunio. Evo ja slavim jer se moj muž vratio kući i trebalo mu je da se vrati samo za 48 sati i stvarno uživam u svom braku i velikoj proslavi. Nastavit ću svjedočiti na internetu, jer je DR ISIKOLO uistinu pomagač koji je Bog poslao da nam pomogne svima. Zašto sada ne kontaktirate DR ISIKOLO ako se suočavate sa bilo kakvim izazovima u vašem odnosu. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 90. Kako mogu objasniti svijetu da postoji čovjek zvan DR ISIKOLO koji mi je pomogao vratiti mog bivšeg ljubavnika i obnoviti mi maternicu. kad se izgubila sva nada. Ja i moj ljubavnik bili smo u braku posljednjih 5 godina, bez djeteta smo živjeli sretno .. do jednog dana smo imali nesporazuma, jer nisam mogao imati dijete za njega, pa je odlučio da me živi sa drugom ženom , bila sam tako tužna i frustrirana i nisam mogla jesti ni dok jednog dana nisam pretraživala Internet gdje sam vidjela damu Sandru kako svjedoči o pozivu iz uroka DR ISIKOLO koja joj je pomogla da vrati svog supruga kući, pa sam odlučila da pokušam kontaktirati kaluđera pravopisa DR ISIKOLO, pa objasnim svoj problem DR ISIKOLO-u, a on mi je rekao da ne bih trebao brinuti da će mi pomoći riješiti problem, da će se moj ljubavnik vratiti kući, najveće iznenađenje u samo 48 sati, moj suprug me je počeo zvati i moliti za oproštaj, zaista je bilo čudo, sad smo se opet vratili kao muž i žena, tjedan dana nakon što mi je maternica obnovljena i upravo sada prođe mjesec dana, sve zahvaljujem DR-u ISIKOLO, ne brini više jer DR ISIKOLO je tu da pomogne p svima vama, učinit ću vam uslugu moja gušenja njegove Whatsapp +2348133261196 ili e-pošte isikolosolutionhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 91. Nevjerojatna ljubavna čarolija da se vratite s partnerom i popravite svoju narušenu vezu
  Suprug je prije 3 mjeseca raskinuo sa mnom i prisilio me da potpišem papire za razvod i bio sam potpuno slomljen. I nisam se mogao emocionalno vratiti u bilo koji oblik. Zahvaljujem Bogu na ovom čudesnom i sjajnom čarobnjaku koji mi je pomogao. Wow! Ova čarobnica za čaroliju toliko mi je pomogla. Dr Isikolo zajamčio mi je hitno lijevanje čarolije u roku od 24 sata, od čega sam i prihvatio. Šokantno! ovog mjeseca, 5. rujna 2019., moj muž me je nazvao s puno isprika nakon 48 sati, što me uvjeravao, i učinio sve što je bilo moguće kako bi povukao papire za razvod koji su prethodno trajali snagom ovog čudovišta. Neki su svjedočili da je doveo svog bivšeg ljubavnika, neki su svjedočili da obnavlja maternicu, liječi rak, virus herpes simpleksa i druge bolesti, hvala vam toliko Gospodine na vašim snažnim čarolijama. izrazi nisu dovoljni da kažem hvala. Dr Isikolo e-poštom Sada za hitnu ljubav Čarolija isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 92. Što da kažem, pucao sam od riječi da nije za dr. Isikola, ne bih sada bio sretan, on je za mene učinio prekrasnu stvar koju se ne mogu zadržati sam, nisam takva vrsta ljudi kojoj ćete pomagati nakon dobar posao, pobjeći će. Zato svakodnevno ostavljam ljude tamo da znaju da postoji moćan veliki čovjek poput tebe, koji će ikad vjerovati da se moja djevojka Rita još uvijek može vratiti k meni moleći se na koljenima nakon što me proživjela u 7 mjeseci dr. Isikolo učinio posao za mene koji me natjera da vjerujem da postoje pravi moćni čarobnjaci za čaroliju, ali samo je strpljivo imati moćnog poput dr. Isikola, mogu to dokazati svima koji žele kontaktirati ovog velikog čovjeka, neće žaliti jer dr. Isikolo mi je vratio ljubavnika u roku od 48 sati nakon što su me prevarili oni internetski kotačići za čaroliju koji traže novac naroda, ali upravo sada planiram vjenčati se s njom. Drago mi je hvala, dr. Isikolo, jako cijenim i molim se činite isto ljudima koji trebaju pomoć f rom ti. još jednom hvala mojim prijateljima na bilo kojem problemu s kojim ste pokušali kontaktirati dr. Isikolo i razgovarati o njemu i vidjeti što će se dalje događati, evo mu e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp + 2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 93. DR ISIKOLO je to ponovno učinio za mene nakon što sam pomogao ženi da vrati muža. Želim priopćiti svijetu o DR ISIKOLO-u, velikom čarobnjaku koji je vratio moju bivšu suprugu kad sam mislio da je izgubljena svaka nada. DR ISIKOLO koristio je svoju moćnu čaroliju da mi osmjeh na lice vrati moju ženu svojom čarolijom, u početku sam mislio da sanjam kad se moja supruga vratila k meni na koljena moleći me da joj oprostim i prihvatim je natrag pa čak od tada me voli više nego što sam ikad očekivao, pa sam dao zavjet da ću svijetu dati do znanja o DR ISIKOLO-u, jer je on sjajan čovjek. Sve što sam učinio bilo je da se uskladim s njim, a on mi je pomogao i postigao sam rezultat u 48 sati, što me oduševljava do danas. Imate li problema u svojoj vezi? je li vaš partner raskinuo s vama, a vi ga i dalje volite i želite mu leđa? Imate li problema sa svojim financijama? ili vam treba pomoć bilo koje vrste, obratite se danas DR ISIKOLO-u, dajem vam 100% garanciju da će vam on pomoći baš kao i meni. Adresa e-pošte DR ISIKOLO je: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 94. Vratio sam se sa svojim bivšim dečkom uz pomoć dr. Isikola, najboljeg čarobnjaka na mreži, i toplo preporučujem dr. Isikola svima koji trebaju pomoć !. Želim svjedočiti kako sam vratio svog dečka nakon što je raskinuo sa mnom, bili smo zajedno 3 godine, nedavno sam saznao da je moj dečko bio u vezi s drugom djevojkom, kad sam se sukobio s njim, to je dovelo do svađe, a on napokon sam raskinuo sa mnom, pokušao sam sve što sam mogao da ga vratim, ali sve bezuspješno dok nisam na forumu za odnose vidio post o čarobnjaku koji pomaže ljudima da povrate izgubljenu ljubav putem Ljubavne čarolije, u početku sam sumnjao u to ali odlučio sam pokušati, kad sam kontaktirao ovu čaroliju putem svoje e-pošte, a on mi je rekao što da radim i učinio sam to, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. 48 sati kasnije, moj dečko me stvarno zvao i rekao mi da mi toliko nedostaje, Tako nevjerojatno !! Tako se vratio istog dana, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se zbog svoje greške i zbog boli koji mi je nanio. Tada smo od tog dana naša veza bila jača nego što je bila prije, Sve zahvaljujući dr. Isikolo. on je toliko moćan i odlučio sam podijeliti svoju priču na internetu da je dr. Isikolo pravi i snažni kotač za čaroliju kojeg ću se uvijek moliti dugo živjeti kako bi pomogao svojoj djeci u vrijeme nevolje, ako ste ovdje i trebate svog bivšeg natrag ili se vaš muž preselio kod druge žene, nemojte više plakati, obratite se sada ovom moćnom čarobnjaku. Evo njegovog kontakta: Pošaljite mu e-poštu na: pošaljite mu e-poštu isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp-om poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 95. Nisam željela razvod jer jako volim svog muža i ne želim da se moja obitelj raspada. Sumnjao sam da žena koristi crnu čarobnu čaroliju na mom mužu kako se ne bi mogao vratiti svojoj obitelji. Tražio sam savjete kako vratiti mog muža i naišao sam na komentar u kojem se kaže da joj je doktor Isikolo pomogao da oporavi muža natrag nakon višemjesečne raspadljivosti i uzeo sam e-mail doktora Isikola koji je bio prisutan na komentaru i poslao sam e-poštom njega o mom problemu, a on mi je odgovorio da mi pomogne vratiti mog muža u roku od 48 sati i upravo je sada moj muž opet sa mnom i još je draži nego prije. ako želite obnoviti svoju vezu posjetite ovu e-poštu na internetu i uvjerite se sami što je učinio za ljude, vrlo sam sretan što svjedočim o svom dobrom radu. svi zaslužuju biti sretni! pokušajte, e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 96. cŠto bih učinio da vratim svoga muža da nije bilo pomoći dr. Isikola. Bila sam totalno zbunjena kad me suprug razveo i rekao da mi je dosadio. Moj život nije bio ništa bez njega i pokušao sam sve što sam mogao da ga natjeram da otkaže razvod, ali on je rekao da je njegov um sastavljen i da smo išli razdvojenim putevima. Plakala sam od šoka, srama i boli kad mi je prijatelj kada je tražio pomoć i rekao da se javim dr. Isikolo u pomoć stari prijatelj, kad je čuo kroz što prolazim, i žurno sam kontaktirao dr. Isikolo i objasnio mu je sve i rekao mi je da će mi se muž vratiti molivši me da ga prihvatim sve u roku od 48 sati. Kasnije sljedećeg dana, suprug me nazvao na telefon plačući i isprva molio za oprost, mislio sam da sanjam dok nije došao u kuću moliti. Trenutno, obojica živimo kao jedno. Za više upita o tome kako stupiti u kontakt s dr. Isikolom, pošaljite e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 97. Život mi je pun sreće jer me DR ISIKOLO čini sretnom. Moje ime je Roxana Anda, ono što mi se dogodilo nije ono što mogu zadržati samo za sebe, već i reći svijetu kako bi oni koji imaju bilo kakvih problema u vezi ili braku dobili svoje ljubavne i ponovno bili sretni. Ja i moj ljubavnik imali smo ozbiljnih problema zbog kojih smo raskinuli, jer nakon toga moj život nikad nije bio isti, pokušao sam svim metodama da ga vratim. ali bili su samo gubitak napora i gubitak vremena. Ali jednog dana tokom moje pretrage na internetu naišao sam na nekoga svjedočenja o DR ISIKOLO-u. Kontaktiram ga i objasnim mu svoj problem i do danas me iznenađuje kako je mogao vratiti mog ljubavnika u roku od 48 sati. S ovom sjajnom stvari koja mi se dogodila u životu odlučio sam reći cijelom svijetu o ovom velikom čovjeku zvanom DR ISIKOLO. Za one koji trebaju bilo što, rekao mi je da u njegovom hramu nema ničega nemogućeg. Toliko mu vjerujem. Prijatelji ili bilo kome tko čita moje svjedočenje, ako vam je potrebna pomoć da vratite bivšeg ljubavnika / bivšeg muža ili želite imati dijete, molimo vas da ga kontaktirate e-poštom; Pošaljite mu e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com ili njegov WhatsApp na: +2348133261196. I obećavam vam da će se vaš ljubavnik sigurno vratiti k vama

  OdgovoriIzbriši
 98. Bok svima. Nedavno sam na blogu koji sam posjetila svjedočanstvo o dr. ISIKOLO-u zbog problema s vezama i savjetovanjima, jer imao sam ozbiljnih problema sa suprugom i viđali smo se šest mjeseci, a on se naglo promijenio, nije bio kod mene kod kuće a moja djeca kao i uvijek, počeo je varati, povrijedio me na mnogo načina, nikad nisam mislio da je to moguće, a samo sam mislio da bih to trebao pokušati možda iz nekakvog očaja i kontaktirao sam dr. ISIKOLO. U početku se sve činilo sanjivim i nevjerojatnim, njegova savjetovanja i rješenja bila su pomalo laka i čudna, a malo sam se uplašio jer sam čuo čitao i čuo puno priča o lažnim kotačima uroka, prijevara i nikad nisam vjerovao u magiju. Igrao sam se s malo nade i vjere i poslao sam nekoliko sitnica nakon svega i to je djelovalo kao čudo, sve je krenulo u novom smjeru, bilo je i zadivljujuće .. Valjda me je to stvorilo dobronamjerno pročitaj taj poseban post tog vjernog dana .. Nadam se da bi i on mogao pomoći drugim ljudima poput mene .. Učinio sam malo i dobio sam sve što sam želio i poželio za svoga muža i zaista mi se vratio nakon 48 sati kao dr. Isikolo me uvjeravao. moja obitelj i moj život natrag. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 99. Ako mislite da lijevanje pravopisa nije stvar, znajte kome se obratiti što će vam pomoći kako su rekli. Jeste li se upoznali sa svjedočenjem o DR ISIKOLO? Niste vidjeli djela DR ISIKOLO-a i reći ću da je pravi vrač čarolije koji će vratiti vašeg bivšeg u roku od 48 sati na njegovu adresu e-pošte isikolosolutionhome@gmail.com. Ja sam Ivana Bennet ovdje u New Hampshireu. Izgubila sam svog dečka prije 4 godine i izlazila s nekim drugim muškarcima da zaboravim na njega. U različitim sam odnosima otkad sam izgubio svoju istinsku ljubav brojeći do 3. Koliko sam bio emotivan, našao sam svjedočanstva o urotama za čaroliju dok sam čitao o DR ISIKOLO. Ipak sam kontaktirao njegov e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com i u roku od 48 sati moj dečko me nazvao telefonom i rekao mi neke ozbiljne stvari vezane za uši na telefon i htio sam se upoznati. Sreo sam ga sljedeći dan i on je rekao da mu je žao što me je napustio na taj način i znao sam da je to učinio kotač uroka. Molim vas, ne osuđujete knjigu prema njezinoj naslovnici i pronašao sam stvarnog vratara za čaroliju da stupi u kontakt sa vjerovanjem i on mi je pomogao da riješim svoj problem. Preporučujem DR ISIKOLO čarobni hram svima koji žele upoznati pravog vračara čarolije za pomoć na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp ili VIBER na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 100. Moje ime je Nina Mauro. Moj život se vratio !!! Nakon 1 godine raspada braka, suprug me ostavio s dvoje djece. Osjećao sam se kao da se moj život bliži kraju i gotovo sam počinio samoubojstvo, bio sam emocionalno srušen jako dugo. Zahvaljujući čarobnjaku DR ISIKOLO kojeg sam upoznao na mreži. Jednog vjernog dana, dok sam pregledavao internet, naišao sam na mnoštvo svjedočanstava o ovom posebnom kladioničaru. Neki su svjedočili da je doveo svog bivšeg ljubavnika, neki su svjedočili da obnavlja maternicu, liječi rak i druge bolesti, neki su svjedočili da može baciti čaroliju da zaustavi razvod i tako dalje. nailazim i na jedno posebno svjedočenje, radilo se o ženi koja se zvala Ana, svjedočila je o tome kako je on vratio svog bivšeg ljubavnika za manje od dva dana, a na kraju svjedočenja ispustila je adresu e-pošte DR ISIKOLO. Pročitavši sve ovo, odlučio sam to pokusati. Kontaktirao sam ga putem e-maila i objasnio mu svoj problem. U samo 48 sati, muž mi se vratio. Riješili smo svoja pitanja, a još smo sretniji nego prije DR ISIKOLO, stvarno je darovit čovjek i neću ga prestati objavljivati ​​jer je divan čovjek ... Ako imate problem i tražite pravi i pravi čarolija kotača za rješavanje svih problema za vas. kontaktirajte ga e-mailom: isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 101. Sreća je sve što sada vidim. Nikad nisam mislio da ćemo se ja i moj dečko ponovno ujediniti, Nakon što sam bio u vezi s njim 5 godina, prekinuo je sa mnom, učinio sam sve što sam mogao da ga vratim, ali sve bezuspješno, želio sam toliko ga vratio zbog ljubavi koju imam prema njemu, molio sam ga za sve, davao sam mu obećanja, ali on je to odbio, objasnio sam svoj problem nekome na mreži i ona mi je predložila da se radije obratim čarobnjaku koji će mi pomoći baci čaroliju da ga vratim, ali ja sam tip koji nikad nije vjerovao u čaroliju, nisam imao izbora nego da ga isprobam, poslao sam e-poštu kotača čarolije i rekao mi je da nema problema da će sve biti u redu prije 2 dana bacio čaroliju i iznenađujuće drugi dan, bilo je oko 16:00, moj bivši me zvao, bio sam toliko iznenađen, odgovorio sam na poziv i rekao je samo da mu je toliko žao zbog svega što se dogodilo da je želio da se vratim u njega on me toliko voli, bio sam tako sretan i otišao sam k njemu, tako smo stali od tada opet sretno živim zajedno, obećao sam da ću svima, za koje znam da imaju problema u vezi, biti od pomoći takvoj osobi tako što ću je uputiti jedinom stvarnom i moćnom kaluđiru čarolije koji mi je pomogao u mom vlastitom problemu a tko se razlikuje od svih lažnih vani, bilo koga kome treba pomoć čarobnjaka, njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 102. Želim zahvaliti DR ISIKOLO-u na vrlo snažnom urotu za čaroliju koji mi pomaže vratiti mog muža, prije nekoliko mjeseci imam ozbiljan problem sa svojim mužem, do kraja, što je napustio kuću, i počeo je izlaziti s drugom ženom i ostao je kod žene, pokušao sam sve što mogu kako bih ga vratio, ali sav moj trud bio je beskoristan sve do dana kad je moj prijatelj došao u moju kuću i rekao joj sve što se dogodilo između mene i mog muža, a zatim je rekla ja moćni čarobnjak za čaroliju koji joj pomažem kad je bila u istom problemu, tada se obratim DR ISIKOLO-u i svaki put mu kažem, a on mi je rekao da se više ne brinem o sebi da će mi se muž vratiti nakon što je bacio čaroliju. na njemu, mislio sam da je riječ o šali, nakon što je završio s lijevanjem čarolije, rekao mi je da je upravo završio lijevanje čarolije, na moje najveće iznenađenje u roku od 48 sati, suprug se zaista vratio moleći me da mu oprostim, ako vam treba njegova pomoć možete se obratiti njegovom e-adresom isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 103. DR ISIKOLO je jednostavno najbolji čarobnjak i pomoćnik. Moje ime je Loreta Emilio. Iz poštovanja prema vama i vašim čarolijama moram ovo svjedočanstvo znati svima. Bio sam u drugim kotačima pravopisa, a da nisam vidio rezultata. Samo sam želio da dođem k tebi ranije, od tebe sam dobio najbolje. Mog bivšeg supruga nije bilo godinu dana, a išao sam posvuda i druge kotače za čaroliju za pomoć, ali nema rezultata dok me prijatelj nije upoznao s dr. Isikolom. Nakon što je ljubavna čarolija obavljena, napokon sam ga nazvao. Njegove su čarolije činile čuda i moj se muž vratio pun ljubavi. To je čudo! Iznenada se vratio s cvijećem govoreći da bih mu trebao oprostiti. Bio sam uistinu zadihan i šokiran kad je moj muž kleknuo moleći za oprost i za mene da ga prihvatim natrag. Doista mi je malo riječi i radostan, ti si Bog koji je poslan meni i cijeloj mojoj obitelji. I sada sam opet radosna žena. Hvala vam tako jako, dr. Isikolo. Svi koji traže pravi čarobnjak za čaroliju trebali bi kontaktirati DR ISIKOLO Na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 104. Jako sam iznenađen čudesnim iskustvom i čudima dr. Isikola koje su se proširile internetom i širom svijeta. Kako je on čudesno pomogao ljudima širom svijeta da povrate svoje izgubljene ljubavnike, kontaktirao sam s njim nakon što sam prošao kroz toliko svjedočenja različitih ljudi kako on mi pomaže da vratim bivšeg ljubavnika, rekao sam mu o svom mužu koji me je napustio prije otprilike 8 mjeseci, i otišao od kuće sa svime što sam imao, bio sam zbunjen kad mi je rekao samo da se nasmiješim i budem spokojan uvjeravajući me da on će se nositi sa svime za samo 48 sati. Nakon drugog dana kada me je suprug nazvao, bio sam samo toliko šokiran, odabrao sam poziv i nisam mogao vjerovati svojim ušima, stvarno me molio da mu oprostim i dajem obećanja na telefon, Vratio se kući i također mi je dao vrlo lijepe poklone samo da bih dokazao svoju ljubav prema meni, bio sam toliko sretan da sam morao nazvati dr. Isikola i zahvalio mu, rekao mi je samo da podijelim dobre vijesti širom svijeta , Pa, ako vam treba učinkovit i pravi čarobnjak za pravopis problem u vašem životu možete kontaktirati dr. Isikolo na njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili njegov WhatsApp na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 105. Cijeli moj život nikad nisam vidio ništa što bi tako brzo djelovalo kao čarolija Dr.Agbazara. Nakon što sam kontaktirao Dr.Agbazaru, počeo sam vjerovati u izreku da svaki novčić ima dvije strane. Kad me je ljubavnik ostavio, zaklela se da mi se više nikada neće vratiti, ali hvala Bogu što mi je pomoću Dr.Agbazare u roku od 48 sati vratila svog ljubavnika i također želim da drugi ljudi koji su slomljeni srca kontaktiraju Dr. Agbazara kroz ove detalje ispod koje su putem e-pošte: ( agbazara@gmail.com ) ili putem Whatsapp na +2348104102662 onda možete vidjeti čudesa Dr.Agbazara

  OdgovoriIzbriši
 106. Obećavam da ću podijeliti ovo svjedočanstvo u cijelom svijetu nakon što se moj dečko vrati k meni, a danas se sa svim dužnim poštovanjem želim zahvaliti dr. Isikolu što je donio radost i sreću mojoj vezi i mojoj obitelji. Želim vas sve obavijestiti da postoji čarolija pravoga i istinskoga. Nikada nisam vjerovao u bilo koju od ovih stvari dok nisam izgubio svog dečka, zatražio sam pomoć dok nisam našao dr. Isikola, kotača za čaroliju s rešetkama, a on je za mene bacio ljubavnu čaroliju i uvjeravao me da ću dobiti svog dečka za dva dana nakon što je čarolija izbačena. Dva dana kasnije zazvonio mi je telefon, i tako šokantno, moj dečko me nije zvao posljednje 3 godine i ispričao mi se zbog prekida srca i rekao mi da je spreman da mi bude leđa kost do kraja svog života sa mnom. Dr Isikolo ga je otpustio da zna koliko ga volim i želim. Otvorio je oči i zamislio koliko toga zajedničkog imamo. Dok sada pišem ovo svjedočanstvo, ja sam najsretnija djevojka na zemlji i ja i moj zaručnik živim sretan život i naša je ljubav sada jača nego što je bila prije rastave. Zato sam obećao da ću podijeliti svoje svjedočanstvo u cijelom svemiru. Sve zahvale dr. Isikolo za pretjerani rad koji je učinio za mene. Slijedi adresa e-pošte ako se u bilo kojoj situaciji dogodi srčani ispad, i uvjeravam vas da će, kao i moj, sigurno pomoći i vama. E-adresa: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 107. Pročitao sam svjedočanstva o lijepcu čarolije ljubavi dr. Isikola o tome kako je pomagao mnogim ljudima da vrate svoje bivše ljubavnike u roku od 48 sati, iskreno, samo sam razmišljao je li to stvarno i može li ovaj čovjek zaista pomoći vratiti moju ljubavnicu koga toliko volim. Odlučio sam kontaktirati ga jer jako volim svog dečka i bili smo razdvojeni nekoliko mjeseci. Stvarno sam mu toliko nedostajao, pokušao sam sva druga sredstva da ga vratim, ali nisam uspio. Kontaktirao sam dr. Isikola i on rekao mi je da će mi se bivši vratiti u naredna 48 sati, dr Isikolo ga je otpustio da zna koliko ga volim i želim. Otvorio je oči i zamislio koliko toga zajedničkog imamo. Moja bivša osoba sad mi se vraća. Dok ovo pišem ovo svjedočanstvo, ja sam najsretnija djevojka na zemlji, a ja i moj dečko živimo sretan život i naša je ljubav sada jača nego što je bila prije naše prekini.Sve zahvale dr. Isikolotu za pretjerani posao koji je učinio za mene pomažući mi da se vratim sa svojim bivšim dečkom. Želio bih napustiti mail adresu dr. Isikola i nadam se da ćete vidjeti ovo svjedočanstvo i kontaktirati ga ako imate ljubavnika kojeg stvarno želite tako loše vratiti, njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 108. Ja sam Monica Andrea. Pozdrav svima koji ovo svjedočenje pročitaju. Suprug me odbio nakon tri (3) godine braka samo zato što je druga žena imala čaroliju prema njemu i ostavio je mene i dijete da patimo. Jednog dana kad sam je čitao preko weba, vidio sam jedan post o tome kako to spell caster zove DR ISIKOLO, imaju pomoć ženi da se vrati njezin suprug i ja mu dao odgovor na njegovu adresu, a on mi je rekao da je žena imala čarolija na moj muž i on mi je rekao da će mi pomoći i nakon 2 dana da ću imati moj muž leđa. Položio sam svu svoju vjeru u vas i slijedio vaše upute prema pismu. Sretniji smo sada više nego ikad. cijela stvar izgleda divno i tako prirodno! To je najviše nevjerojatna stvar sam iskustvo sa svojim ljubavnim činima. Vjerovao sam mu i danas mi je drago što sam vam svima znao da ovaj čarobnjak može stvoriti ljubav. jer ja sam sada sretna sa svojim mužem. riječi dovoljno da kažem hvala. ali iz najdubljeg dijela mog srca pokazat ću zahvalnost dijeleći ovo svjedočanstvo na sve strane i dajte im do znanja da ste najbolji čarobnjak. hvala vraćaju moj bivši suprug. Njegova e-pošta: isikolosolutionhome@gmail.com ili njegov WhatsApp: +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 109. HVALA dr. Isikolo ZA OBAVIJEST MOJE SREĆE I MOJU OBITELJSKU ZAJEDNICU S REKLIKACIJOM IZNOSA. WHATSAPP / CALL +2348133261196
  Pozdrav, ja sam Rosa Antoine. Nakon što sam godinama bio u Uniji zvanoj brak sa mužem, on je bio nasilan i uništio je ljubav koju smo dijelili i napustila me. Učinio sam sve moguće da mu se vratim, ali sve je bilo uzalud, želio sam ga natrag tako loše jer sam ga volio. pa sam objasnio svoj problem svojoj prijateljici, a ona mi je predložila da se obratim čarobnjaku koji joj je pomogao da baci čaroliju na kojoj je zatrudnela i vratila muža. Nisam imao izbora nego isprobati. Spojio sam se čarobnjakom zvanim dr. Isikolo na whatsappu i uvjeravao me da nema problema i da će sve biti u redu. Ispričao mi je sve što se tražilo što sam prezentirao i tako me ostavio čaroliju i iznenađujuće nakon 48 sati, moj suprug nazvao me ispričavajući se za sve što je dolazilo kao ogromna i neodoljiva radost. Bila sam tako iznenađena, odgovorila sam na poziv i sve što je rekao bilo je da mu je jako žao zbog svega što se dogodilo Htio je da mu se vratim. Također je rekao da me toliko voli. Bila sam tako sretna i otišla sam k njemu tako smo ponovno počeli sretno živjeti zajedno. tako da svatko kome je potrebna pomoć u vezi bilo kakvih problema može se obratiti ovom stvarnom i vrlo istinskom čarobnjaku na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp na +2348133261196 kontaktirati ovog sjajnog čovjeka danas i riješiti svoje probleme 100%.

  OdgovoriIzbriši
 110. Dečko me ostavio zbog druge djevojke. Trebala sam ga vratiti očajnički jer sam ga toliko voljela. Postala sam jako zabrinuta i potrebna mi je pomoć. dok sam pretraživao internet, naišao sam na posebno svjedočanstvo o ovoj dobroj pomoći DR ISIKOLO da se brzo vrati i zaustavi razvod ili raskid i tako dalje, tako da sam osjećao da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim, a ja sam to učinio, a zatim je učinio (vrati ljubavnu čaroliju) za mene. 48 sati kasnije, moj dečko se vratio k meni plačući i molio sam za oprost. Danas sam tako sretna i želim preporučiti ovu sjajnu urotu svakome kome zaista treba hitno rješenje za njegove narušene veze i brak, a pošaljite ga na e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. Jednostavno se obratite sjajnom "DR ISIKOLO" Ako imate bilo kakav problem, kontaktirajte ga i garantiram vam da će vam on pomoći. Nemojte više plakati, kontaktirajte sada ovaj moćni čarobnjak. Hvala DR ISIKOLO što ste spasili moje prekinute veze i vratili mi dečka. pošaljite mu poruku na: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp-u poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 111. Povratak sa bivšom ljubavnicom, hitno s ljubavnom čarolijom zaista je najbolji kulisač čarolije sa 100% garancijom .. moja imena su Barbara Damjam. Nikada nisam vjerovao u ljubavne uroke ili magiju sve dok nisam stupio u kontakt s ovim čarobnjakom zvanim DR ISIKOLO koji su toliko ljudi testirali na mreži, moćan je. Moj partner počeo se loše ponašati i baviti se neznanom damom nakon teških i teških vremena i napustio me. prošli smo zajedno i moj život je bio naopako jer je naša veza već 4 godine i stvarno sam ga voljela. Njegova majka bila je protiv mene i nije imao dobro plaćen posao, pa kad sam se sreo s tim urokom, rekao sam mu što se dogodilo i objasnio sam mu stvari u početku, bio sam neodlučan, skeptičan i sumnjičav, ali jednostavno sam ga pokušao i za dva dana, nakon što se ispoštovao i pružio sve što je bilo potrebno da radi za mene, moj me je čovjek nazvao sam i došao do mene ispričavajući se da je sve bilo riješeno s njegovom mamom i obitelji i dobio je novi razgovor za posao, tako da bismo trebali doći oženjen, nisam vjerovao da to radi ovako i bilo je zaista nevjerojatno i ponosan sam što svjedočim i cijenim DR ISIKOLO-a jer je on jednostavno najbolji što ga ikad možete pronaći. trebate učinkovit i pravi čarobnjak za pravopis za bilo koji problem u vašem životu, možete se obratiti dr. Ofemu na njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili njegovom WhatsApp/Viber na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 112. Koji problem prolazite u životu i trebate brzo rješenje, predložit ću vam da se obratite dr. Ajayi, on je čarobnjak čarolije blagoslovljen od svojih bogova kako bi pomogao ljudima s njihovim različitim životnim problemima. Dijelim ovo kao korisnik njegovog velika snaga jer mi je pomogao da vratim husaband nakon što je mene i djecu ostavio da budem s drugom ženom koja ga je očarala da ostane s njom, stvarno sam sretan što se moj muž vratio kući jer će živjeti u ljubavi i miru , Već danas se obratite sjajnom čarobnjaku i više nećete plakati jer mora pronaći rješenje za vaš problem. kontaktirajte Viber ili WhatsApp: +2347084887094 ili Email: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 113. Moje ime je Jana Lehmann. Moj savjet upućuje svima koji su emocionalno depresivni ili imaju slične probleme u vezi, da kontaktira dr. Ogundelea ultimativnog čarobnjaka putem svog e-maila: (ogundeletempleofsolution@gmail.com). 0r WhatsApp ili Viber Chat on on (+27638836445). Ovaj čovjek je vrlo moćan, vratio mi je muža u roku od 24 sata svojim moćima.

  OdgovoriIzbriši
 114. Život mi je pun sreće jer me DR ISIKOLO čini sretnom. Moje ime je Roxana Anda, ono što mi se dogodilo nije ono što mogu zadržati samo za sebe, već i reći svijetu kako bi oni koji imaju bilo kakvih problema u vezi ili braku dobili svoje ljubavne i ponovno bili sretni. Ja i moj ljubavnik imali smo ozbiljnih problema zbog kojih smo raskinuli, jer nakon toga moj život nikad nije bio isti, pokušao sam svim metodama da ga vratim. ali bili su samo gubitak napora i gubitak vremena. Ali jednog dana tokom moje pretrage na internetu naišao sam na nekoga svjedočenja o DR ISIKOLO-u. Kontaktiram ga i objasnim mu svoj problem i dalje me još uvijek iznenađuje kako je mogao vratiti mog ljubavnika u roku od 48 sati. S ovom sjajnom stvari koja mi se dogodila u životu odlučio sam reći cijelom svijetu o ovom velikom čovjeku zvanom DR ISIKOLO. Za one koji trebaju bilo što, rekao mi je da u njegovom hramu nema ničega nemogućeg. Toliko mu vjerujem. Prijatelji ili bilo kome tko čita moje svjedočenje, ako vam je potrebna pomoć da vratite bivšeg ljubavnika / bivšeg muža ili želite imati dijete, molimo vas da ga kontaktirate e-poštom; Pošaljite mu e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com ili njegov WhatsApp na: +2348133261196 .. I obećavam vam da će se vaš ljubavnik sigurno vratiti k vama.

  OdgovoriIzbriši
 115. Kako mogu ovo objasniti svijetu da postoji čovjek zvan DR ISIKOLO koji mi je pomogao vratiti mog bivšeg ljubavnika i obnoviti mi maternicu. kad se izgubila sva nada. Ja i moj ljubavnik smo bili u braku zadnjih 5 godina, bez djeteta s kojim smo sretno živjeli. do jednog dana da smo imali nesporazuma, jer nisam mogao imati dijete za njega, pa je odlučio da me proživi za drugu ženu, bio sam tako tužan i frustriran i nisam mogao jesti sve dok jednog dana nisam pretraživao Internetom gdje sam vidio damu Sandru kako svjedoči o pozivu iz uroka DR ISIKOLO koja joj je pomogla vratiti muža kući, pa sam odlučila pokušati kontaktirati vrapca pravopisa DR ISIKOLO, pa objasnim svoj problem DR ISIKOLO-u i rekao mi je da se ne bih trebao brinuti da će mi pomoći riješiti problem, da će se moj ljubavnik vratiti kući, na moje najveće iznenađenje za samo 48 sati suprug me počeo zvati i moliti za oproštaj, to je doista čudo sada opet smo se vratili kao muž i žena, tjedan dana nakon što mi je maternica obnovljena i upravo sada napunim mjesec dana, sve zahvaljujem DR ISIKOLO, ne brini više jer DR ISIKOLO je tu da vam pomogne svima, učinit ću vam uslugu moje napuhavanje njegovog Whatsappa +2348133261196 ili e-pošte isikolosolutionhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 116. Jedna od najboljih odluka koju sam ikada napravio je kontaktirati dr. Adeleke da mi pomogne dobiti moj muž natrag, bio sam život ispunjen srećom nakon što sam kontaktirao dr. Adeleke jer on nije samo donijeti moj muž natrag k meni on je također napravio našu ljubav jedni za druge više jedinstven i izvanredan. Ako trebate začiniti svoj odnos s više ljubavi i romantike kontakt Dr. Adeleke na poziv / whatsapp ga na (+27740386124 ) E-mail adresa: aoba5019@gmail. Com

  OdgovoriIzbriši
 117. Ja sam Ella Manuel po imenu. Pozdrav svima koji ovo svjedočenje pročitaju. Muž me je odbio nakon tri (3) godine braka samo zato što je druga žena imala čaroliju prema njemu i ostavio je mene i dijete da patimo. jednog dana kad sam čitao putem interneta ugledao sam post o tome kako se ovaj urok naziva imenom dr. Ahmedom koji je pomogao ženi da dobije svog muža. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao da je žena imala čaroliju prema mom mužu i rekao mi je da će mi pomoći i nakon dva dana da ću muža vratiti. vjerovao sam mu i danas mi je drago što sam vam svima znao da ovaj čarobnjak može stvoriti ljubav. jer sam sada sretna sa svojim mužem. Zahvaljujući dr. Ahmedu. Njegova adresa e-pošte: drogunbanjoahmed@gmail.com ili whatsApp mu +2348168345712

  OdgovoriIzbriši
 118. Jedna od najboljih odluka koju sam napravio je kontaktiranje Dr. Adelekea da mi pomogne da vratim svog muža, bio sam život ispunjen srećom nakon što sam kontaktirao Dr. Adelekea jer mi nije samo vratio mog muža. Ako treba da začinimo vaš odnos sa više ljubavi i ljubavnog kontakta Dr. Adeleke na poziv-šta mu je na adresi (+ 27740386124) imejl adresa: aoba5019@gmail. Com

  OdgovoriIzbriši
 119. Pozdrav gledatelji, nikad nisam mislio da ću se ponovo nasmiješiti, Muž me ostavio s dvoje djece na godinu i dva tjedna, Sve napore da ga vratim nije uspjelo Mislio sam da ga više neću vidjeti dok ne sretnem damu koja se zove Christina koja mi je pričala o čarobnjaku zvanom DR ISIKOLO, dala mi je svoju adresu e-pošte i broj mobitela, a ja sam ga kontaktirao i uvjeravao me da će se za 48 sati moj muž vratiti k meni, za manje od 48 sati moj muž se vratio počeo sam moliti za oproštaj govoreći kako je to vrago djelo, tako da sam i danas iznenađen ovim čudom, stvarno ne vjerujem u duhovne doktore, nisam mogao začeti pet godina nakon što sam rodila svoje djevojke, ja i moj suprug očajnički smo imali muško dijete, ali čim je čarolija propala, zatrudnila sam s muškim djetetom i rodila sam svoje treće dijete, ako vam treba pomoć, možete se obratiti njemu: DR ISIKOLO će osigurati da dobijete savršen rezultat bez odgađanja. Email adresa. isikolosolutionhome@gmail.com ili izravno Whatsapp +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 120. Ovo je web mjesto koje sam čitao o DR ISIKOLO i kontaktirao ga kako bi mi pomogao da se moj bivši dečko vrati u brak sa mnom tijekom mjeseca prosinca ove godine i vratio sam se ovdje kako bih pisao o njemu. DR ISIKOLO pomoći će vam da riješite svoj problem bez obzira kroz što prolazite. Objavljivanje o kaluperu za čaroliju vrlo mi je čudno jer nikad nisam vjerovao da ću moći reći da mi je pomogao čarobnjak u vraćanju svog bivšeg dečka nakon 3 godine bez kontakta. Čitao sam o njegovoj vudu čaroliji s drugih web stranica i kontaktirao sam ga da mi pomogne i za manje od 48 sati nazvao me bivši dečko i bio sam sretan što se želi vratiti k meni. Upoznali smo se u petak i on mi je predložio. Bio je to najljepši prsten. Molimo sve ovdje, kontaktirajte doktora kako biste riješili svoj problem za vas i usrećili vašu vezu koja vas boli. Ljubav je najbolji osjećaj ikad doživljen. Pošaljite mu e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com Također mu možete Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 121. Zauvijek ću se zadužiti velikom DOKTORU ISIKOLU-u za popravak mog raspadanog braka. Nakon što me suprug napustio zbog svoje ljubavnice na 3 mjeseca. Nikad nisam vjerovao u čarolije dok me prijatelj nije upoznao s njim. U početku sam bio sumnjičav prema njemu jer sam čuo puno o lažnim kotačima čarolije, ali sumnje sam stavio iza sebe jer sam bio očajan vratiti muža i postupio sam prema onome što mi je uputio. Sada se moj muž vratio samo u roku od 48 sati od kontakta s njim. Ponovno živim sretno sa suprugom nakon 6 mjeseci razvoda i neću se odmarati dok on ne bude poznat po cijelom svijetu. Specijaliziran je i za zaštitu čarolije, čarolije u lutriji, nadmorske visine E.T.C. Sada se povežite s DOKTOROM ISIKOLO, njegova e-pošta je isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp-om poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 122. Obećao sam da ću reći svoje svjedočenje diljem svijeta jednom kada mi se čovjek vrati i moj muž dođe baš onako kako mi je rekao DR ISIKOLO kad mi je pomagao. Ispravno sam se odlučio obratiti DR ISIKOLO-u, velikom čarobnjaku koji može pomoći da riješite svoje probleme. Muškarac me ostavio da patim i nikada nisam vjerovao da će mi se on vratiti, ali kad sam kontaktirao DR ISIKOLO, uvjeravao me da će moj čovjek doći opet. dao mi je popis predmeta koje mogu kupiti, ali nisam ih mogao nabaviti u svojoj zemlji i zato sam mu poslao novac, a on je kupio predmete i pripremio savršenu ljubavnu čaroliju. Moj suprug potrčao je sa mnom u roku od 48 sati molivši za oproštaj OVO JE TAKO STVARNO I ŽENSKO. Bila sam toliko iznenađena da je čarolija djelovala baš onako kako mi je rekao. Ovo je tako nevjerojatno i želim da vjerujete, jer je DR ISIKOLO tako stvaran i molim vas da ga sada kontaktirate na njegov e-mail kako bi i on mogao pomoći vama na način na koji je meni pomogao. e-adresa je isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati i na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 123. Srdacan pozdrav svima koji su procitali ovu poruku, ja sam Marie Mikus i došla sam da olakšam sve žrtve prijevara o zajmu, a takoder tražim zajam. Bila sam obrubljena zbog svog novca, ali kasnije sam od Boga dobila pravog muškarca. Procitao sam svjedocanstvo i kontaktirao sam ga nazvao sam ovog zajmodavca Božjim covjekom, jer je odgovarao na moje molitve o zajmu. Jako sam sretan što sam upoznao takvog covjeka, ovo je vrlo lak nacin da dobijem kredit od pouzdanog covjeka koji ima kreditnu kompaniju u Sjevernoj Americi, ime je firme (NAJPOVOLJNIJE LAKE FINANCE HOME) svjedocenje u svim društvenim medijima jer sam mu obecao da cu ga podijeliti po cijelom svijetu. Imajte na umu da je ovaj zajam po kamatnoj stopi od 2% Imajte na umu da takoder možete dobiti posao i investirati u posao E adresa: westlakefinancehome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 124. Moje ime je Petra Burger i želim ovdje podijeliti svoju istinsku životnu priču o tome kako sam uz supruga uz pomoć dr. Ogundelea vratio svog čarobnjaka koji je vratio mog muža u roku od 24 sata svojim moćima, a ove čarolije su bezopasan, ovaj čovjek je vrlo moćan čovjek, s njim sam dogovorio da njegovo ime podijelim na internetu i zato to sada radim. Ako vam treba pomoć, možete se obratiti njegovom WhatsApp-u: +27638836445. On je 100% stvaran i moćan.

  OdgovoriIzbriši
 125. Nevjerojatno što se dogodilo u mom životu, vratio mi se suprug koji je ostavio mene i moje 2 godine dijete za drugu ženu. Stvari su bile teške jer nemam posao i molim se da se hranim pa mi je mama došla u pomoć da me odvedu i moje dijete od dvije godine kući, iako problemi nisu riješeni, ali bilo mi je malo bolje što sam tražila posao dok mi mama pomaže kod kuće kod bebe koja nije radila moj brat se brine za nju, stvari mi nisu baš najbolje pale jer ja nemam posao. Dok još uvijek tražim posao, došao sam u kontakt sa ženom koja mi je rekla kako se oslobodila sličnog problema kroz pomoć DR ISIKOLO-a. Dala mi je informacije, a ja sam kontaktirao s njim i nakon sastanka s DR ISIKOLOM-om dao mi je relevantne informacije o tome kako će mi pomoći što sam ispunio i na moje iznenađenje, moj suprug se vratio kod mene nakon dva dana i to je dobio tako sam zadivljen. kad se vratio, oprostio sam mu jer ga želim nazad, vratio se kući i smjestili smo se i stvari su se vratile onakvima kakve jesu ili još bolje. Evo njegovog kontakta ako želite isprobati: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196. Hvala DR ISIKOLO.

  OdgovoriIzbriši
 126. Kako mi je ovaj veliki čovjek zvan dr. Isikolo pomogao da vratim ljubavnika u roku od 48 sati. moj ljubavnik koji je raskinuo sa mnom od prošlog svibnja ove godine i sav moj trud prema njemu natrag pokazao se abortive. toliko ga volim da kad god ga vidim s drugom djevojkom bit ću bijesna. pa sam jednog dana išao putem interneta kad sam vidio svjedočanstvo jedne žene kako joj je taj veliki muškarac DR ISIKOLO pomogao da se vrati sa suprugom, tako da sam za sreću otkazao kontakt muškarcu, pa sam brzo nazvao broj koji nisam odabrao poslao sam mu e-poštu nakon otprilike dva sata kada me nazvao i odgovorio mi je na e-poštu. objasnio sam mu sve i dao mi je potpune informacije o procesu i što da radim. pa je rekao da mu trebaju neke predmete za molitvu za mene što sam i učinio, učinio sam sve što mogu kako bih mogao doći do njega da osiguram moju molitvu i u roku od 48 sati, kako me je već uvjeravao, moj ljubavnik se vratio k meni moleći tražim oprost, sad me voli, njeguje me i obećava da me nikad više neće napustiti. sve zahvaljujući DR ISIKOLO-u, možete mu i poslati e-poštu: isikolosolutionhome@gmail.com ili njegov WhatsApp: +2348133261196 i budite sigurni u rješenje jer je on jednostavno najbolji što možete pronaći bilo gdje.

  OdgovoriIzbriši
 127. Toliko sam uzbuđena što je moj raspušteni brak vraćen, moj bivši suprug se vratio nakon što su me on i moje dvoje djece ostavili zbog druge žene. Bio sam tako sretan što sam upoznao dr. AlAM kako je pomagao mnogim ljudima da vrate svog ljubavnika, tako Icontacted njega da mi pomogne i meni. Ovo je kako mi dr. ALAM pomaže da vratim muža. Veliko hvala vama, ALAM jer nisam mislio da će se moj bivši suprug vratiti tako brzo sa vašom sudbinom. Vi ste najbolji a najveći na svijetu. Ako ste ovdje i trebate da se vaš bivši ljubavnik vrati ili se vaš muž preseli kod druge žene, nemojte više plakati, kontaktirajte ovog moćnog vratara. Kontaktirajte ga na WhatsApp-u dr. ALAM na + 2348115720823 ili dralahalah@gmail.com putem Interneta ..

  OdgovoriIzbriši
 128. Pozdrav svima što sam ovdje da bih dijelio dobrotu ili sjajno (DR ALASHIRA) već dvadeset i jednu godinu prolazim kroz puno .. moje ime je (Tanja makolo) život je bio kuga s višestrukim zdravstvenim stanjem da sam bila potpuno bespomoćna. Trpio je napadaje koji su doveli do niza padova nesreća i rezultirali višestrukim ozljedama, život je bio pun bola i nepodnošljivih .. pokretljivost je bila ograničena uz pomoć invalidskih kolica, a moj život se pogoršavao jer više nisam mogao raditi sve stvari koje sam koristio .na vrijeme sam se gomilala jedno za drugim, tijekom godina, podvrgavala sam se mnogim tretmanima i morala sam uzimati brojne lijekove, ali ništa nije uspjelo potrošila sam puno novca pokušavajući se dobro riješiti .. na njene brojne probleme još uvijek postojala je bolna slabost i neugodnost , fizički kontakt pogoršavao mi je bol .. Bila sam usamljena i nisam bila u mogućnosti da se povežem ili komuniciram s ljudima u njenom životu..Vidjela sam različita svjedočenja on-line o dobrom djelu dr. ALASHIRA-a. Kontaktirala sam ga za pomoć, što je rekao šešir je uradio, a ja sam to učinio .. moj se život promijenio, nestao je sav moj problem, bolesti srca, bolovi u leđima, bolovi u zglobovima i svaki oblik slabosti u mom trajnom trajanju, trajno je nestao, bilo je promjena u mom životu. suočeni su sa životom .. možete vam pomoći..ako vam je potreban vaš bivši povratak ili želite mir u vašem domu, on će vam pomoći .. E-mail dr.alashirao1@gmail.com +2348034395438 ..

  OdgovoriIzbriši

 129. Pozdrav prijatelji, danas želim cijeniti velikog čovjeka, hrabro ga mogu nazvati svojim duhovnim ocem zbog divne stvari koju je učinio za mene i obitelj, ime velikog čovjeka je dr. Ajayi, a ja sam prolazio kroz teško razdoblje u svom bračnom paru kući, moj suprug od 7 godina ostavio me da živim s drugom nakon što je rekao da želi razvod, bio sam u šoku i molio sam ga nekoliko mjeseci da se vrati kući, ali svi moji prigovori nisu radili i čak molim njegovu sestru da mi pomogne, ali neuspješno smo ga vraćali kući, vidio sam svjedočanstvo jedne gospođe dok sam surfao internetom, opisao je kako joj čarobnjak pomaže u spašavanju braka, uzeo sam njegov kontakt i napisao ga na svoj viber broj objašnjavajući moju vlastitu situaciju , obećao je da će stvari biti u redu, pitao me je nekoliko detalja o sebi koje sam mu dao, na moje iznenađenje nakon tri dana čarolije moj suprug me nazvao telefonom rekavši da se vraća kući i da sam sretna sada živimo sretno zajedno. Ako vam je potrebna pomoć čarobnjaka za pravopis za bilo kakav problem, obratite se dr. Ajayi-u na Viber ili WhatsApp: +2347084887094 ili Email: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 130. Toliko sam u srcu ovdje da se izrazim kako je dr. Isikolo spasio moj brak od razvoda. Ja i moj suprug imali smo nekih nesporazuma i razdvajali smo naš brak do kraja koji je moj suprug tražio razvod. Tako da nemam druge mogućnosti nego otići na Internet kako bih mogao potražiti rješenje mog problema, tamo sam naišao na detalje dr. Isikola i kako je toliko ljudi pisalo dobre stvari o njemu i njegovim divnim djelima za njih i o tome kako je pomogao puno ljudi obnavljajući tu vezu. Kontaktiram dr. Isikola i on mi je rekao sve što trebam učiniti što radim i moj muž je za manje od 48 sati otkazao papire za razvod. Sada ja i moj suprug živimo zajedno u miru i harmoniji, zahvaljujući dr. Isikolu što mi je spasio brak od raspada. Podaci za kontakt dr. Isikolo nalaze se putem e-maila: isikolosolutionhome@gmail.com ili ga možete i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 131. Pozdrav svima, ovo je moje svjedočanstvo o dobrom djelu dr. Fasoya koji mi pomaže, ja sam Grace iz Italije. Žao mi je što sam to stavio na mrežu, ali morat ću to učiniti od strane svjetskog prvaka za čaroliju koji je vratio mog muža koji je otišao Posljednje 3 godine, napokon sam upoznala ovog čovjeka na blogovskoj objavi jednog od klijenata za pomoć, muž mi je dao sve znakove da ima veze, ali ja sam odlučila živjeti u poricanju i ignorirati ih. Loše se odnosio prema meni i prestao mi je pokazivati ​​ljubav i naklonost koja me u prvi plan zaljubila u njega

  objasnio sam mu sve, a on mi je pričao o urotu za čaroliju za kojeg je čuo i dao mi je adresu e-pošte da napišem čarobnjaku da mu kažem moje probleme. U samo 2 dana, suprug se vratio kod mene, ja sam želim reći hvala ovom istinitom i iskrenom čarobnjaku, gospodine sve što ste mi rekli da se dogodilo i hvala vam gospodine. Molim vas želim reći svima koji traže bilo kakvo rješenje za svoj problem, savjetujem vam da ljubazno konzultirate ovo pravopisac, on je stvaran, moćan je i što god da nam čarobnjaci kažu da će se dogoditi, jer sve što mi je čarobnjak rekao, dogodilo se s njim. Molimo ga kontaktirajte ga na njegovu adresu: E-adresa je (Fayosasolusionhome@gmail.com) ili izravno na aplikaciji Whats-app +2348151918774

  OdgovoriIzbriši
 132. Hej momci, toliko sam uzbuđena što ću dobiti mog muža nakon što je mene i naše 3 djece napustio zbog druge žene.
  Nakon dvije godine braka, ja i suprug vodili smo jednu ili drugu svađu dok me konačno nije napustio i preselio u Kaliforniju kako bih bio s drugom ženom. Osjećao sam da je moj život završen i moja djeca su mislila da više nikada neće vidjeti oca. pokušala sam biti snažna samo za djecu, ali nisam mogla kontrolirati bolove koji me muče, srce mi je bilo ispunjeno tugama i bolovima, jer sam zaista bila zaljubljena u svog muža. Svaki dan i noć mislim na njega i uvijek bih volio da mi se vrati, stvarno sam se uznemirio i trebala mi je pomoć, pa sam potražio pomoć na mreži i naišao sam na web stranicu koja je sugerirala da DR ISIKOLO može pomoći da se brzo vratim , Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim, a ja sam to učinio, tada je za mene učinio (Ljubavna čarolija). 48 sati kasnije suprug me stvarno zvao i rekao mi da mi toliko nedostaju ja i djeca, Tako nevjerojatno !! Tako se vratio istog dana, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se zbog svoje pogreške i zbog boli koju je nanio meni i djeci. Tada je od tog dana naš Brak sada bio jači nego što je bio prije, Sve zahvaljujući DR ISIKOLO. on je toliko moćan i odlučio sam podijeliti svoju priču na Internetu da je DR ISIKOLO pravi i moćni čarobnjak za čaroliju za koga ću se uvijek moliti dugo živjeti kako bi pomogao svojoj djeci u vrijeme nevolje, ako ste ovdje i trebate svog bivšeg natrag ili se vaš muž preselio kod druge žene, nemojte više plakati, obratite se sada ovom moćnom čarobnjaku. Evo ga kontakta: Pošaljite mu e-poštu na: isikolosolutionhome@gmail.com ili mu možete i Whatsapp/Viber na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 133. Pravi čarobnjak zvao se dr. Isikolo koji ljudima čini čuda
  Bila sam tako depresivna kad me je ljubavnica napustila zbog drugog tipa nakon što smo se izlazili pet godina, pokušao sam je moliti da mi se vrati da je odbila i rekla da više nema osjećaja za mene. postao sam tužan čovjek nakon svega što smo prošli zajedno, nakon sve ljubavi koju smo dijelili u prošlosti, nisam mogao zamisliti svoj život bez nje, jer je moja ljubav prema njoj bila neprocjenjiva da trgujem iz bilo kojeg razloga, jednog dana kad sam išao preko interneta vidio sam komentar o tome da on ima moć vratiti bivšeg ljubavnika i odlučio sam pokušati vidjeti kako ga kontaktiram i odmah sam odgovorio i objasnio što prolazim, a on je rekao da je drugi tip upotrijebite vudu čaroliju zbog čega me je ostavila zbog njega, unatoč mojoj brizi za nju i obećati da će mi pomoći povratiti ljubavnika nazad, a također će mi pomoći da mu stavim mrtvu čaroliju kako me ne može uzvratiti u budućnosti, u manje od tri dana su pucali na nepoznatog muškarca na Floridi i u roku od 48 sati moja je djevojka bila kod mene kući čekajući da se vratim s posla, a kad sam to učinio, počela je moliti govoreći da joj je žao što nikad ne zna što je nad njom došlo. hvala dr. Isikolo sada sam zadovoljan svojom djevojkom i sve sada ide glatko. kontaktirajte Petera za bilo kakvu uroku osvete i ex back čaroliju putem isikolosolutionhome@gmail.com možete ga i razgovarati na whatsapp-u putem +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 134. HVALA dr. Isikolo ZA OBAVIJEST MOJE SREĆE I MOJU PORODICU ZAJEDNO. WHATSAPP / CALL +2348133261196.
  Pozdrav, ja sam Rosa Antoine. Nakon što sam godinama bio u Uniji zvanoj brak sa mužem, on je bio nasilan i uništio je ljubav koju smo dijelili i napustila me. Učinio sam sve moguće da mu se vratim, ali sve je bilo uzalud, želio sam ga natrag tako loše jer sam ga volio. pa sam objasnio svoj problem svojoj prijateljici, a ona mi je predložila da se obratim čarobnjaku koji joj je pomogao da baci čaroliju na kojoj je zatrudnela i vratila muža. Nisam imao izbora nego isprobati. Spojio sam se čarobnjakom zvanim dr. Isikolo na whatsappu i uvjeravao me da nema problema i da će sve biti u redu. Ispričao mi je sve što se tražilo što sam prezentirao i tako me ostavio čaroliju i iznenađujuće nakon 48 sati, moj suprug nazvao me ispričavajući se za sve što je dolazilo kao ogromna i neodoljiva radost. Bila sam tako iznenađena, odgovorila sam na poziv i sve što je rekao bilo je da mu je jako žao zbog svega što se dogodilo Htio je da mu se vratim. Također je rekao da me toliko voli. Bila sam tako sretna i otišla sam k njemu tako smo ponovno počeli sretno živjeti zajedno. tako da svatko kome je potrebna pomoć u vezi bilo kakvih problema može se obratiti ovom stvarnom i vrlo istinskom čarobnjaku na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp na +2348133261196 kontaktirati ovog sjajnog čovjeka danas i riješiti svoje probleme 100%.

  OdgovoriIzbriši
 135. Tako sam sretna što dijelim ovo svoje fantastično svjedočanstvo. Život mi se u 48 sati potpuno promijenio. Mogu se vidjeti u ogledalu i nasmiješiti se. Imam povjerenja u sebe i svoje sposobnosti prvi put u starosti. Imam svog dečka u životu uz pomoć dr. Isikola. Izvinio je 48 sata nakon stvorenja čarolije. Rekao je da je shvatio da se zapravo nikada nije želio raskinuti, ne može se nositi s emocionalnom prtljagom koju sam nosio cijelo vrijeme. Rekao je da misli da je negativan utjecaj na moj život i smatrao je da je najbolje da odem. Rekao je da je teško što sam stalno govorio o prošlosti. Oboje smo se oprostili. Imam novac u džepu koji je konačno moj. (Moja provjera kompenzacije proizašla je, rekli su mi da su prošli mjeseci. Ja sam živi dokaz onoga što dr. Isikolo može učiniti. Puno vam zahvaljujem dr. Isikolo na divnoj stvari koju ste učinili u mojoj vezi. Tako sam sada sretna. S vašim pomozite da smo oboje mogli vidjeti i govoriti istinu jedni drugima. Nikad nisam mislio da bi čarolija mogla pomoći par prije nego što sam vrlo zadovoljan kontaktirao s vama i pokrenuo sve ovo da se dogodi. Svatko tko ima problema u vezi može kontaktirati dr. Isikolo putem e-maila isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 136. Jako sam iznenađen čudesnim iskustvom i čudima dr. Isikola koje su se proširile internetom i širom svijeta. Kako je on čudesno pomogao ljudima širom svijeta da povrate svoje izgubljene ljubavnike, kontaktirao sam s njim nakon što sam prošao kroz toliko svjedočenja različitih ljudi kako on mi pomaže da vratim bivšeg ljubavnika, rekao sam mu o svom mužu koji me je napustio prije otprilike 8 mjeseci, i otišao od kuće sa svime što sam imao, bio sam zbunjen kad mi je rekao samo da se nasmiješim i budem spokojan uvjeravajući me da on će se nositi sa svime za samo 48 sati. Nakon drugog dana kada me je suprug nazvao, bio sam samo toliko šokiran, odabrao sam poziv i nisam mogao vjerovati svojim ušima, stvarno me molio da mu oprostim i dajem obećanja na telefon, Vratio se kući i također mi je dao vrlo lijepe poklone samo da bih dokazao svoju ljubav prema meni, bio sam toliko sretan da sam morao nazvati dr. Isikola i zahvalio mu, rekao mi je samo da podijelim dobre vijesti širom svijeta , Pa, ako vam treba učinkovit i pravi čarobnjak za pravopis problem u vašem životu možete kontaktirati dr. Ofemoa na njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com ili na njegov WhatsApp/Viber na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 137. DR ISIKOLO je jednostavno najbolji čarobnjak i pomoćnik. Moje ime je Loreta Emilio. Iz poštovanja prema vama i vašim čarolijama moram ovo svjedočanstvo znati svima. Bio sam u drugim kotačima pravopisa, a da nisam vidio rezultata. Samo sam želio da dođem k tebi ranije, od tebe sam dobio najbolje. Mog bivšeg supruga nije bilo godinu dana, a išao sam posvuda i druge kotače za čaroliju za pomoć, ali nema rezultata dok me prijatelj nije upoznao s dr. Isikolom. Nakon što je ljubavna čarolija obavljena, napokon sam ga nazvao. Njegove čarolije činile su čuda, a moj se suprug vratio s punom ljubavi tek nakon 48 sati pomaganja. To je čudo! Iznenada se vratio s cvijećem govoreći da bih mu trebao oprostiti. Bio sam istinski ošamućen i šokiran kad je moj muž kleknuo moleći za oproštaj i da ga primim natrag .. Stvarno mi nedostaje riječi i radostan sam, ti si Bog poslana meni i cijeloj mojoj obitelji. I sada sam opet radosna žena. Hvala vam tako jako, dr. Isikolo. Svi koji traže pravi čarobnjak za čaroliju trebali bi kontaktirati DR ISIKOLO Na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 138. Kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što je ostavio mene i našu djecu ”, predlažem da pročitate moje svjedočenje. Ja sam Lorena Marko, tako sam uzbuđena što se moj muž vratio nakon što me je ostavio zbog druge žene. Moj suprug je imao aferu sa suradnikom i ja volim svog supruga toliko, ali da je vara me sa svojim suradnikom i djevojka mislim koristiti vračanje ili crnu magiju na moj muž da ga me mrze, a to je tako kritična i nepozvan, plačem cijeli dan i noć za Boga da mi pošalje pomoćnika vratiti moj muž! Bila sam stvarno uzrujana i trebala mi je pomoć, pa sam potražila pomoć na mreži i naišla sam na web stranicu koja je sugerirala da dr. Isikolo može pomoći da se muž brzo vrati. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim i ja sam to učinio, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. 48 sati kasnije suprug me zvao zaista i rekao mi da mi toliko nedostaje, Bože moj! Bio sam tako sretna, a danas ja sam sretna sa svojim čovjekom i opet smo radosno žive zajedno, a ja zahvaljujem snažan čarolija kotač DR ISIKOLO, on je toliko moćan i ja odlučila podijeliti svoju priču na ovdje. ako ste ovdje i vaš ljubavnik vas odbacuje ili je vaš muž preselio drugu ženu, ne plačite više, odmah se obratite DR ISIKOLO za pomoć. Evo ga kontakta, pošaljite mu e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 139. Život mi je pun sreće jer me DR ISIKOLO čini sretnom. Moje ime je Roxana Anda, ono što mi se dogodilo nije ono što mogu zadržati samo za sebe, već i reći svijetu kako bi oni koji imaju bilo kakvih problema u vezi ili braku dobili svoje ljubavne i ponovno bili sretni. Ja i moj ljubavnik imali smo ozbiljnih problema što je dovelo do našeg raskida, jer nakon toga moj život nikada nije bio isti, pokušao sam svim metodama da ga vratim. ali bili su samo gubitak napora i gubitak vremena. Ali jednog dana tokom moje pretrage na internetu naišao sam na nekoga svjedočenja o DR ISIKOLO-u. Kontaktiram ga i objasnim mu svoj problem i dalje me iznenađuje koliko je uspio vratiti mog ljubavnika u roku od 48 sati. S ovom sjajnom stvari koja mi se dogodila u životu odlučio sam reći cijelom svijetu o ovom velikom čovjeku zvanom DR ISIKOLO. Za one koji trebaju bilo što, rekao mi je da u njegovom hramu nema ničega nemogućeg. Toliko mu vjerujem. Prijatelji ili bilo kome tko čita moje svjedočenje, ako vam je potrebna pomoć da vratite bivšeg ljubavnika / bivšeg muža ili želite imati dijete, molimo vas da ga kontaktirate e-poštom; Pošaljite mu e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com ili njegov WhatsApp/Viber na: +2348133261196 .. I obećavam vam da će se vaš ljubavnik sigurno vratiti k vama.

  OdgovoriIzbriši
 140. Da li ste žena koja traži plod maternice, želite čuti dječje glasove, ali više niste bili u stanju da se trudite, dr. Ajayi će pomoći da imate svoje dijete, bila sam suočena slična situacija kada muškarac svjedoči kako mu je veliki čarobnjak za čaroliju dr. Ajayi pomogao u povratku svoje voljene supruge kući kući nakon 9 mjeseci odvojenosti, ja pružam ruku dr. Ajayi objasnio mi je stanje, rekao mi je da više ne plačem i pripremio biljku piće za mene koje sam uzela i kad sam tri mjeseca ostala trudna sa blizanacima, sada sam ponosna majka. kontaktirajte dr. Ajayija, čarobnjaka za čaroliju u bilo kojoj životnoj situaciji, on je dobar čovjek i vjerujem da će vam pomoći da vratite mir u vaš dom. Viber ili WhatsApp: +2347084887094 ili Email: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 141. Da li ste žena koja traži plod maternice, želite čuti dječje glasove, ali više niste bili u stanju da se trudite, dr. Ajayi će pomoći da imate svoje dijete, bila sam suočena slična situacija kada muškarac svjedoči kako mu je veliki čarobnjak za čaroliju dr. Ajayi pomogao u povratku svoje voljene supruge kući kući nakon 9 mjeseci odvojenosti, ja pružam ruku dr. Ajayi objasnio mi je stanje, rekao mi je da više ne plačem i pripremio biljku piće za mene koje sam uzela i kad sam tri mjeseca ostala trudna sa blizanacima, sada sam ponosna majka. kontaktirajte dr. Ajayija, čarobnjaka za čaroliju u bilo kojoj životnoj situaciji, on je dobar čovjek i vjerujem da će vam pomoći da vratite mir u vaš dom. Viber ili WhatsApp: +2347084887094 ili Email: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 142. Moje ime je Loana, ja sam iz Monaka. Imam dečka s kojim imam veze s dvije godine. Samo se jednog jutra probudio i rekao mi da je veza gotova. Bila sam u suzama gotovo 4 tjedna. bio sam tako zbunjen i srčan. Poslao sam sestru i moju najbolju prijateljicu Susan da ga pozovu, ali on je inzistirao da se veza završi zato što me je umorio. Do vrlo dobrog dana kad sam čuo za dr. Ajayi, pročitao sam neka svjedočanstva na njegovoj stranici, pa sam odlučio pokusati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao stvari koje je trebalo učiniti kako bi on učinio čaroliju, u početku sam razmišljao trebam li to učiniti, i odlučio sam se pokušati. Učinio sam ono što mi je rekao doktor Ajayi, čarobnjak, a ne nula 7 dana, niotkuda, moj dečko koji me je ostavio bez ikakvog razloga došao je jedne večeri u moju kuću i molio me da se vratim, čak je došao sa svojom brate i molio sam se za oprost .. Nakon toliko bola koji sam prošao, moj se dečko i dalje vratio ... tako sam sretan ... sve zahvaljujući dr. Ajayi, možete ga kontaktirati za bilo koju vrstu uroka. Vjerujem da će vas vidjeti kroz vaše ODNOSNE probleme.

  E-adresa: drajayi1990@gmail.com
  Viber / Whatsapp: +2347084887094

  OdgovoriIzbriši
 143. Život može biti težak i vjerujte mi, život je igrao na mene puno trikova, nikad ne vjerujem u vudu ili lijevanje čarolije iako sam pročitao neke knjige o njima. Specijalni čovjek zvan dr. Ajayi dokazuje mi da je vudu / spellcasting stvaran i da postoji. Moje ime je Sophia i imam 45 godina s troje djece i suprugom koji voli. 8 dobrih mjeseci bio sam u depresivnom stanju jer se moj suprug jednog jutra probudio i napustio kuću s nekom odjećom bez ikakvog objašnjenja, čekao sam da se tog dana vrati kući, ali on ga nigdje nije našao, nazvao sam i rekao da ga više ne zanimaju naš brak ili djeca, ovo mi je ohladilo kožu i bio sam u šoku jer se ne mogu sjetiti da smo imali problema, a kasnije sam otkrio da je s drugom ženom, svi su razgovarali i napor da ga natjeram da se vrati kući bio je neuspjeh, ponaša se kao da me nikad prije nije poznavao. Čitao sam članak na web mjestu kad sam vidio svjedočenje žene koja tvrdi da joj je dr. Ajayi pomogao da riješi svoje obiteljske probleme i da je prekinula njegov kontakt. Odabrao sam kontakt i poslao ga je pravopisu dr. Ajayi, objasnio sam mu svoje probleme, rekao je da se ne bih trebao brinuti da će sve biti u redu. Sumnjam u to, ali sam se odlučio predomisliti. Rekli su mi neke stvari koje da radim, znate li da sam 3 dana nakon čarolije ujutro čula kucanje na vratima, vani je bilo moje muž, rekao je da ne zna što radi i ne mogu se sjetiti koliko je dugo bilo van kuće, vrlo sam sretan što sam dobio muža i hvala. Drži Ajayi, čarobnjak, jer kontaktirajte ga, moj život ide bez problema i želim da ljudi odu tamo kroz moj prethodni uvjet da imam brzu pomoć. Zbog toga dijelim svoje svjedočenje. Ako prolazite kroz bilo kakve životne poteškoće, obratite se dr. Ajayiu putem e-maila: drajayi1990@gmail.com ili Viber / Whatsapp: +2347084887094 i bit će vam drago što ste uspjeli.

  OdgovoriIzbriši
 144. Kako mogu ovo objasniti svijetu da postoji čovjek zvan DR ISIKOLO koji mi je pomogao vratiti mog bivšeg ljubavnika i obnoviti mi maternicu. kad se izgubila sva nada. Ja i moj ljubavnik bili smo u braku posljednjih 5 godina, bez djeteta smo živjeli sretno .. do jednog dana smo imali nesporazuma, jer nisam mogao imati dijete za njega, pa je odlučio da me živi sa drugom ženom , bila sam tako tužna i frustrirana i nisam mogla jesti ni dok jednog dana nisam pretraživala Internet gdje sam vidjela damu Sandru kako svjedoči o pozivu iz uroka DR ISIKOLO koja joj je pomogla da vrati svog supruga kući, pa sam odlučila da pokušam kontaktirati kaluđera pravopisa DR ISIKOLO, pa objasnim svoj problem DR ISIKOLO-u, a on mi je rekao da ne bih trebao brinuti da će mi pomoći riješiti problem, da će se moj ljubavnik vratiti kući, najveće iznenađenje u samo 48 sati, moj suprug me je počeo zvati i moliti za oproštaj, zaista je bilo čudo, sad smo se opet vratili kao muž i žena, tjedan dana nakon što mi je maternica obnovljena i upravo sada prođe mjesec dana, sve zahvaljujem DR-u ISIKOLO, ne brini više jer DR ISIKOLO je tu da pomogne p svima vama, učinit ću vam uslugu moja gušenja njegove Whatsapp +2348133261196 ili e-pošte isikolosolutionhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 145. MIRACLE SE STAVLJAO:
  Nakon godinu dana Raskinutog braka, suprug je napustio mene i djecu i otišao da budem s drugom ženom, osjećao sam se kao da počinim samoubojstvo, jer nas je ostavio 3 godine bez ičega, bio sam emotivno dolje i plakao cijelu noć. Zahvaljujući čarobnjaku zvanom Dr Ogundele. Jednog vjernog dana, dok sam pregledavao internet, naišao sam na nekoliko svjedočanstava o dr. Ogundele, ljudi su svjedočili da je on vratio svog bivšeg ljubavnika u roku od 24 sata, neki su svjedočili da obnavlja maternicu, liječi rak i neke liječi od bolovanja itd. Kontaktirao sam ga radi pomoći da vratim muža i on mi je rekao da će se moj posao vratiti nakon 24 sata, na moje najveće iznenađenje, moj suprug se vratio nakon 24 sata, baš kao što je rekao, i tražio oprost , kakvo čudo. Dr Ogundele mi je rekao da svjedočim kako bi ga ljudi više znali. Zbog toga ovdje dijelim svoju istinsku životnu priču, moje ime je Mara Lucas. Dolazim iz Barcelone, Španjolska. Možete kontaktirati dr. Ogundele s njegovim Telefonskim brojem ili poslati poruku na WhatsApp ili Viber Chat: +27638836445.

  OdgovoriIzbriši
 146. Kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što me je napustio i kako sam dobio svog bivšeg muža nakon što je mene i našu djecu napustio ”
  Predlažem da pročitate moje svjedočenje. Ja sam Vanessa Ruphin, tako sam uzbuđena što se moj muž vratio nakon što me je ostavio zbog druge žene. Moj suprug je imao aferu s kolegicom i toliko volim svog muža, ali on je varao mene sa svojim kolegom i ovom djevojkom, mislim da bih koristio čarobnjaštvo ili crnu magiju na mog muža kako bi ga natjerao da me mrzi. tako kritična i neuslovna, plačem cijeli dan i noć da mi Bog pošalje pomoćnika da vratim muža! Stvarno sam se uznemirio i trebala mi je pomoć, pa sam potražio pomoć na mreži i naišao sam na web stranicu koja je sugerirala da DR ISIKOLO može pomoći da se bivši dečko brzo vrati. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim i ja sam to učinio, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. Nakon dva sata, suprug me zvao i rekao mi da mi toliko nedostaje. O, Bože! bio sam tako sretan, a danas sam opet sretan sa svojim muškarcem i radosno živimo zajedno i zahvaljujem snažnom kotaču za čaroliju DR ISIKOLO, on je tako moćan i odlučio sam ovdje podijeliti svoju priču. ako ste ovdje i vaš ljubavnik vas odbacuje ili je vaš muž preselio drugu ženu, ne plačite više, odmah se obratite DR ISIKOLO za pomoć. Evo njegovog kontakta Pošalji mu e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete WhatsApp na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 147. Hvala gospodine na istinskim čarolijama. Ja sam Filip Bardan. Ovo je stvarno nevjerojatno, a takvo što nikada u životu nisam doživio. Prije nego što sam vas upoznao, pokušao sam svako vjerovatno znači da bih mogao vratiti svoju ženu, ali zapravo sam shvatio da mi ništa ne uspijeva i da je moja supruga razvila puno mržnje prema meni. Mislila sam da se nema nade ponovno okupiti s bivšom suprugom. Ali kad sam pročitao dobre kritike o tome kako DR Isikolo pomaže drugima, odlučio sam ga poslati e-poštom na adresu isikolosolutionhome@gmail.com. da ga isprobam i učinio sam sve što mi je uputio i ja sam imao povjerenja u njega i slijedio sam njegove upute onako kako mi je zajamčio za 48 sati, i to je bilo točno u trenutku kada me moj bivši pozvao .. Gospodine, sad smo zadovoljniji nego ikad. Sve izgleda savršeno i tako prirodno! Puno hvala gospodine na autentičnim i neospornim čarolijama. ovdje ponovo njegov e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete Whatsapp poslati i na +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 148. Nisam željela razvod jer jako volim svog muža i ne želim da se moja obitelj raspada. Sumnjao sam da žena koristi crnu čarobnu čaroliju na mom mužu kako se ne bi mogao vratiti svojoj obitelji. Tražio sam savjete kako vratiti mog muža i naišao sam na komentar koji kaže da joj je doktor Isikolo pomogao da oporavi muža nakon nekoliko mjeseci raspada, a uzeo sam e-mail doktora Isikola koji je bio prisutan na komentaru i poslao sam e-poštom njega o mom problemu, a on mi je odgovorio da mi pomogne vratiti mog muža u roku od 48 sati i trenutno mi je muž opet sa mnom i on je još ljubavniji nego prije. ako želite obnoviti svoju vezu, posjetite ovu poruku e-pošte na internetu i uvjerite se sami što je učinio za ljude, vrlo ću rado svjedočiti o njegovom dobrom radu. svi zaslužuju biti sretni! pokušajte, e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i WhatsApp na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 149. Djelotvorna moćna ljubavna čarolija da biste se vratili svom bivšem ljubavniku, provjerite dr. Isikolo
  Upravo sam doživio čuda ljubavne čarolije dr. Isikola koja su se proširila internetom i širom svijeta, kako je on čudesno pomogao ljudima širom svijeta da obnove svoj brak i vrate izgubljene ljubavnike, a također pomažu u osvajanju lutrije. Kontaktirao sam ga nakon što sam prošao kroz toliko svjedočenja različitih ljudi kako on pomaže vratiti bivšu ljubavnicu, rekao sam mu o mom mužu koji me je napustio prije otprilike 8 mjeseci, i otišao od kuće sa svime što sam imao. Dr Isikolo mi je rekao samo da se nasmiješim 3 puta i budem sposoban da će srediti sve u samo 48 sati. Nakon drugog dana kada me Anthony nazvao, bio sam samo šokiran, odabrao sam poziv i nisam mogao vjerovati svojim ušima, stvarno me moli da mu oprostim i dajem obećanja na telefon. Vratio se kući i također mi je kupio novi auto samo da bi dokazao svoju ljubav prema meni. bio sam tako sretan i nazvao dr. Isikolo i zahvalio mu, rekao mi je samo da dijelim dobre vijesti po cijelom svijetu. Ako vam je potreban učinkovit i pravi čarobnjak za bilo koji problem u vašem životu, možete kontaktirati dr. Isikolo njegov e-mail:
  isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 150. Trebam pravi gomilač kaštela da bih spasio moj brak? Kontakt: aoba5019@gmail.com, njegov zasigurno najbolji kotač za čaroliju na internetu koji mi je pomogao spasiti dom, a njegov rezultat je 100% garancija. Tražila sam način da zaustavim razvod i spasim brak, pa sam prošli tjedan zatražila uslugu dr. ADELEKE. Pa, srećom mogu reći da danas živim sretan bračni život i također mi se vraća bračni život. Doktor ADELEKE spasio mi je brak. moj suprug me sada voli kao lud i ja to volim! Sada pokušavamo dovesti neke malene u našu obitelj kako bi pokazali svoju neprestanu ljubav jedni prema drugima. Dr ADELEKE je u mom životu učinila čuda. Vršili ste vrlo dobru uslugu osobi koja je u istinskoj potrebi. Hvala vam dr. ADELEKE što ste spasili moj razbijeni brak i vratili mi muža! ".. Ja i moja obitelj ponovno sretno živimo zajedno. Ako tražite način da obnovite vezu, ili vam treba vaš bivši otac ili vaš suprug preseljen drugoj ženi, nemojte više plakati, obratite se ovom moćnom čarobnjaku sada dr. ADELEKE. Evo njegovog kontakta: Pošaljite mu e-poštu na: aoba5019@gmail.com, možete ga nazvati ili dodati na Whats-app: +27740386124

  OdgovoriIzbriši
 151. Moje ime je Ana Dario, želim reći veliku zahvalnost čovjeku koji je danas iza mojih osmijeha ponovnim ujedinjenjem mene i mog muža nakon što se razveo od mene, DR ISIKOLO koji je vrlo moćan kaluđer za čaroliju i vratio mi je muža i natjerao ga da molim da mu oprostim za sve što mi je učinio, stvarno sam mu toliko nedostajao i uvijek sam ga volio. Sretan sam što sam ga vratio u svoj život i sva moja zahvalnost odlazi DR ISIKOLO-u što mi je pomogao i vratio svog supruga u moj život svojim velikim silama. Prije sam kontaktirao s njim i otpustio svoju agoniju, a on mi je rekao što da radim i za 48 sati muž mi se vratio. Moji prijatelji koji prolaze kroz probleme sa brakom i razvodom braka, uvjeravam vas da svog ljubavnika možete vratiti u svoj život uz pomoć DR ISIKOLO-a. Možete ga kontaktirati na: (isikolosolutionhome@gmail.com) Možete ga i Whatsapp na +2348133261196. Nastavit ću objavljivati ​​njegovo ime na internetu zbog dobrog posla koji je učinio za mene. Njegova e-pošta opet je isikolosolutionhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 152. Ne mogu dovoljno zahvaliti dr. EKPEN TEMPLE-u što mi je pomogao vratiti radost i duševni mir u mom braku nakon puno problema koji gotovo dovode do razvoda. Danas vam mogu reći da je dr. EKPEN TEMPLE rješenje tog problema u vašem braku / vezi, s ljubavnom čarolijom dr. EKPEN-a TEMPLE sigurno ćete se ponovno nasmiješiti u svojoj vezi. Kontaktirajte ga na (ekpentemple@gmail.com)

  OdgovoriIzbriši
 153. Pozdrav prijatelji, nadam se da ste dobrog zdravlja i želim vam sreću u životu jer bez toga će život biti jadan. Želim iskoristiti ovu priliku kako bih zahvalio dr. Ajayi za vraćanje mira u mom bračnom domu. Dr Ajayi je čarobnjak čarolije darovitih svojih velikih predaka. Moj suprug je okrutan prema meni i našoj djeci već otprilike godinu dana, da budem iskren, tada se s njim osjećao kao pakao. Stvarno ne znam što smo učinili da se prema nama postupa onako, prema mom mužu, moj se muž u tren oka pretvara u stranca prema vlastitoj obitelji i prestaje biti nekoć voljan i brižan čovjek kojeg koristi da bi sve ovo započelo kad je otputovao u Španjolsku i od tada je bio u Španjolskoj više od desetak puta u roku od godinu dana, pitam ga u čemu je problem, ali od njega nisam dobio pozitivan odgovor, stvari su za mene bile teške, pa sam otišao tražiti pomoć i savjet što učiniti da spasim svoj nevjerojatan brak i srećom za mene, prolazio sam putem internetskih vijesti i vidio svjedočanstvo jedne gospođe o tome kako joj je dr. Ajayi pomogao u braku koristeći ovu čaroliju koju su mu dali njegovi preci , Bio sam skeptičan u vezi s tim, ali odlučio sam ga isprobati, kontaktirao sam ga i dao mu pojedinosti o sebi i mužu, dok je to radio moj muž je bio u Italiji na njegovim brojnim slučajnim putovanjima tamo. Dr Ajayi mi je rekla da obrišem suze da će se sve uskoro vratiti u normalu i da ću imati razloga da opet budem tužna zbog muža, rečeno mi je da neke određene stvari radim kod kuće. I učinila sam, kako mi je rečeno, najveće iznenađenje nakon otprilike dva dana i suprug se vratio iz Italije, ali ovaj put su primijetili dobre promjene u njemu. Kleknuo je i molio za oproštaj rekavši da ne zna što ga je snašlo i zašto je na okrutan način postupio prema meni i djeci. Bio sam vrlo sretan što sam dobio svog muškarca i od tada živimo sretan život ispunjen ljubavlju. Sve zahvaljujući sjajni izgovor za čaroliju dr. Ajayi, ako imate problema u braku ili vezi i želite da se supruga ili suprug razvede nazad, ne dopustite da vas stidljivost uzdrži kontaktirajte dr. Ajayi na njegov Viber / WhatsApp: +2347084887094 ILI e-pošta: drajayi1990 @ gmail. com

  OdgovoriIzbriši
 154. Pravi čarobnjak pod nazivom DR ISIKOLO
  bila sam tako depresivna kad me je ljubavnica ostavila zbog drugog tipa nakon što smo se izlazili 5 godina, pokušao sam je moliti da mi se vrati, odbila je i rekla da više nema osjećaja za mene. Postala sam tužan čovjek nakon svega što smo bili kroz zajedničku ljubav, nakon sve ljubavi koju smo dijelili u prošlosti, nisam mogao zamisliti svoj život bez nje, jer moja ljubav prema njoj bilo je neprocjenjivo trgovati iz bilo kojeg razloga, jednog dana kad sam išla putem interneta vidjela sam komentar o tome ima moć vratiti bivšeg ljubavnika i odlučio sam pokušati vidjeti sebe kontaktirajući ga i odmah sam odgovorio i objasnio što prolazim, a on je rekao da drugi čovjek koristi vudu čaroliju na nju, zbog čega je i otišla ja za njega, unatoč mojoj brizi za nju i obećavam da će mi pomoći povratiti ljubavnika natrag, a također će mi pomoći da mu stavim mrtvu čaroliju kako me ne bi mogao uzvratiti, za manje od tri dana momka je upucala nepoznata osoba momci na Floridi i u roku od pet dana moja je djevojka bila kod mene kući čekajući da se vratim s posla, a kad to učinim, počela je moliti govoreći da joj je žao što nikad ne zna što je nad njom. hvala DR ISIKOLO sada sam zadovoljan svojom djevojkom i sve sada ide glatko. kontaktirajte Petera za bilo kakvu uroku osvete i bivšu urotu putem isikolosolutionhome@gmail.com Također ga na Whatsapp možete kontaktirati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 155. Tako sam sretna što dijelim ovo svoje fantastično svjedočanstvo. Život mi se u 48 sati potpuno promijenio. Mogu se vidjeti u ogledalu i nasmiješiti se. Imam povjerenja u sebe i svoje sposobnosti prvi put u starosti. Imam svog dečka u životu uz pomoć dr. Isikola. Izvinio je 48 sati nakon što je stvorena čarolija. Rekao je da je shvatio da se zapravo nikada nije želio raskinuti, ne može se nositi s emocionalnom prtljagom koju sam cijelo vrijeme nosio oko sebe. Rekao je da misli da je negativan utjecaj na moj život i da je smatrao da je najbolje da odem. Rekao je da je teško što stalno govorim o prošlosti. Oboje smo se oprostili. Imam novac u džepu koji je konačno moj. (Moja naknada za naknadu stigla je, rekli su mi da su prošli mjeseci. Ja sam živi dokaz onoga što dr. Isikolo može učiniti. Puno vam zahvaljujem dr. Isikolo na divnoj stvari koju ste učinili u mojoj vezi. Tako sam sretna sada. S vašim pomozite da smo oboje mogli vidjeti i govoriti istinu jedni drugima. Nikad nisam mislio da bi čarolija mogla pomoći par prije nego što sam vrlo zadovoljan kontaktirao s vama i pokrenuo sve ovo da se dogodi. Svatko tko ima problema u vezi može kontaktirati dr. Isikolo putem e-maila (isikolosolutionhome@gmail.com) Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 156. Kako sam dobila svog bivšeg muža nakon što me je napustio i Kako sam dobila bivšeg muža nakon što je on i naša djeca ostavila mene ”
  Predlažem da pročitate moje svjedočenje. Ja sam Vanessa Carsten, tako sam uzbuđena što se moj suprug vratio nakon što me je ostavio zbog druge žene. Moj suprug je imao aferu s kolegicom i toliko volim svog muža, ali on je varao mene sa svojim kolegom i ovom djevojkom, mislim da bih koristio čarobnjaštvo ili crnu magiju na muža da ga natjeram da me mrzi. tako kritična i neuslovna, plačem cijeli dan i noć da mi Bog pošalje pomoćnika da vratim muža! Stvarno sam se uznemirio i trebala mi je pomoć, pa sam potražila pomoć na mreži i naišla sam na web stranicu koja je sugerirala da DR ISIKOLO može pomoći da se bivši dečko brzo vrati. Dakle, osjećao sam da bih ga trebao pokušati. Kontaktirao sam ga i on mi je rekao što da radim i ja sam to učinio, a onda je učinio ljubavnu čaroliju za mene. Nakon dva sata, suprug me zvao i rekao mi da mi toliko nedostaje. O, Bože! bila sam tako sretna, a danas sam opet sretna sa svojim muškarcem i radosno živimo zajedno i zahvaljujem snažnom kotaču za čarolije DR ISIKOLO, on je tako moćan i odlučio sam ovdje podijeliti svoju priču. ako ste ovdje i vaš ljubavnik vas odbija, ili se vaš muž preselio kod druge žene, nemojte više plakati, odmah se obratite DR ISIKOLO za pomoć. Evo njegovog kontakta Pošalji mu e-mail (isikolosolutionhome@gmail.com) Također ga možete WhatsApp na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 157. Danas sam tako sretna zbog onoga što je DR ISIKOLO učinio u svom životu. njegova je čarolija tako sjajna i brza, nikad nisam vidio korisnog čovjeka poput njega, riješio je moj problem koji nisam očekivao, naišao sam na njega iz knjige knjiga ljudi koji govore o njegovom velikom čarolijskom radu, prikupio sam njegov kontakt i kontaktirao njega, on je odmah odgovorio i pitao o mom problemu, objašnjavam mu suzama, rekao mi je da ga kontaktiram da se ne bih trebao brinuti da će mi se muž vratiti koliko god ga još volim, bio sam zadivljen. Odmah pitam što ću učiniti da se moj muž vrati, dao mi je upute i tražim njegovo ime i sliku koje odmah poslušam i slijedim, obećava mi dva dana da će me suprug nazvati da vjerujem u njegov rad, Iskreno govoreći moj suprug je nazvao, ali nedostaju mi ​​njegovi pozivi, bila sam tako sretna. Obećao mi je da će se moj muž vratiti kući u roku od 48 sati, a ja bih trebao otvoriti svoje ognjište i raditi s njim što sam i učinio. Danas se moja obitelj ponovno vraća uz pomoć DR ISIKOLO-a, vratila je mog muža nakon što me je ostavio zbog druge žene u drugoj državi. Znate kako se osjeća kada izgubite voljenog muža za drugu ženu, učinite sve da ga pridobite leđa. danas obećavam da ću podijeliti i reći svijetu o svom velikom radu jer sam danas tako sretan. kontaktirajte ga Ako vam je potrebna njegova pomoć, zanemarite ako ne. Hvala DR ISIKOLO, ,, KONTAKT putem e-pošte: (isikolosolutionhome@gmail.com). Također ga možete nazvati ili Whatsapp/Viber ga na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 158. Nakon 5 godina u braku sa suprugom s dvoje djece, moj se muž počeo čudno ponašati i izlaziti s drugim damama i pokazao mi hladnu ljubav, u nekoliko navrata prijeti da će se razvesti ako se usudim ispitivati ga o njegovoj vezi s drugim damama, ja bio je totalno opustošen i zbunjen sve dok mi stari prijatelj nije rekao o urotu na čaroliji na internetu zvanom DR ISIKOLO koji ljudima s ljubavnim čarolijama pomaže ljudima u vezi i bračnom problemu, u početku sam sumnjao da li tako nešto ikad postoji, ali odlučio sam pokušajte, kad ga kontaktiram, pomogao mi je da dam ljubavnu čaroliju i u roku od 48 sati moj muž se vratio k meni i počeo se ispričavati, sada je prestao izlaziti s drugim damama i njegovima sa mnom za dobro i stvarno. Obratite se ovom sjajnom čarobnjaku za ljubavnu vezu kako biste svoju vezu ili problem u braku riješili danas putem: (isikolosolutionhome@gmail.com) ili direktno Whatsapp/Viiber +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 159. Želim obavijestiti svijet o Dr.ODION-u, velikom čarobnjaku koji je vratio mog muža kad sam mislio da je izgubljena svaka nada. Bila sam trudna kad me suprug ostavio zbog druge žene. Dr ODION je koristio svoju snažnu čaroliju kako bi mi vratio osmijeh na lice vrativši mog čovjeka čarolijom, isprva sam mislila da sanjam kad mi se muž vratio na koljena moleći me da mu oprostim i primim ga natrag i uvijek od tada me voli više nego što sam ikad očekivao, pa sam dao zavjet da ću svijetu dati doktor Dr.ODION jer je on Bog na zemlji. Imate li problema u svojoj vezi? je li vaš partner raskinuo s vama, a vi ga i dalje volite i želite mu povratak? Imate li problema sa svojim financijama? kontaktirajte Dr.ODION danas kako bih vam dao 100% garanciju da će vam pomoći baš kao što je i meni pomogao. možete mu se obratiti (drodion60@yandex.com) krajnjim čarobnjakom putem adrese e-pošte: ili WhatsAPP na njegov broj mobitela +2349060503921

  OdgovoriIzbriši
 160. Želim obavijestiti svijet o Dr.ODION-u, velikom čarobnjaku koji je vratio mog muža kad sam mislio da je izgubljena svaka nada. Bila sam trudna kad me suprug ostavio zbog druge žene. Dr ODION je koristio svoju snažnu čaroliju kako bi mi vratio osmijeh na lice vrativši mog čovjeka čarolijom, isprva sam mislila da sanjam kad mi se muž vratio na koljena moleći me da mu oprostim i primim ga natrag i uvijek od tada me voli više nego što sam ikad očekivao, pa sam dao zavjet da ću svijetu dati doktor Dr.ODION jer je on Bog na zemlji. Imate li problema u svojoj vezi? je li vaš partner raskinuo s vama, a vi ga i dalje volite i želite mu povratak? Imate li problema sa svojim financijama? kontaktirajte Dr.ODION danas kako bih vam dao 100% garanciju da će vam pomoći baš kao što je i meni pomogao. možete mu se obratiti (drodion60@yandex.com) krajnjim čarobnjakom putem adrese e-pošte: ili WhatsAPP na njegov broj mobitela +2349060503921

  OdgovoriIzbriši
 161. Puno vam hvala DOKTOR ISIKOLO što ste natjerali mog bivšeg dečka da mi se vrati. Pišem ovo prekrasno svjedočanstvo u vezi s tim čovjekom. Ispunio je sve moje želje. Moj dečko i ja izlazili smo više od 3 godine i iako smo imali toliko svađa, ali nikad nismo razmišljali o raskidu. Jednog dana nazvao me telefonom i rekao mi kako je umorna od veze i ne može nigdje vidjeti kamo idemo. Prošli su mjeseci i moj dečko me više nije kontaktirao i više se nisam čuo s njim i mobitel mu je bio isključen. Znao sam da trebam potražiti pomoć zbog toliko ljubavi koju imam prema njemu. Kontaktirao sam ovog sjajnog uroka za čaroliju jer nikad prije nisam kontaktirao ni s kim i kažem vam da me nakon dva dana kontakta moj bivši dečko nazvao i zamolio da me vidi i sljedeće jutro je nosio prsten na mom prstu. Vrlo sam sretna jer uskoro ću biti udana žena uz pomoć ovog sjajnog uroka za čaroliju zvanog DOKTOR ISIKOLO. Obećao sam da ću svima pokazati svoja djela i molim vas kontaktirajte ovog čovjeka da vam pomogne na (isikolosolutionhome@gmail.com) ili njegovu WhatsApp / Viber na: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 162. Moje ime je Bukky Ross, želim reći svijetu kako sam dobila pomoć od ovog velikog čovjeka koji mi je dao čaroliju da mi se muž vrati u roku od 24 sata, a danas sam sretan što smo sretni, moj muž je napustio 3 godine a on je bio s drugom ženom dok sam trpio usamljenost, koliko bolno. Moja braća i sestre vani, savjetujem vam da popravite svoj životni problem i da imate dobar dom nego da patite, rekao sam ovom dr. Uzoru da ću podijeliti njegov dobar posao na internetu nakon što mi pomogne, i zato to radim sada. vratio je mog muža koji je napustio 3 godine za manje od 24 sata, on je zaista moćan čovjek, pa ako bilo kome od vas treba pomoć bilo koje vrste, vjerujem i znam da vam dr. Uzor može 100% pomoći. Do njega možete doći e-poštom: uzorsolutioncenter@gmail.com. Za izravne pozive i Viber chat: +27843290018.

  OdgovoriIzbriši
 163. Pozdrav svima, ovo je nešto najljepše što sam ikada doživio i moram podijeliti ovo veliko svjedočanstvo. Samo želim zahvaliti DR ISIKOLO-u što mi je oduzeo vrijeme da mi pomogne da riješim čaroliju koja vraća mog bivšeg ljubavnika koji je iznenada izgubio interes za mene nakon šest mjeseci zaruka, ali danas smo u braku i sretniji nego nikad prije. Bio sam istinski ošamućen i šokiran kad je učinio posao za mene, a 48 sati nakon toga, Kris se vratio u moju kuću i počeo moliti za oproštaj i za mene da ga primim natrag .. Stvarno mi nedostaju riječi i ne znam dr. kako bih vam prenio svoju zahvalnost DR ISIKOLO, vi ste Bog poslali da obnovite pokvarenu vezu. Duboko uživa pomažući ljudima da ostvare svoje želje, pronađu pravu ljubav, vrate svoje bivše ljubavnike, prekinu nasilne odnose, pronađu uspjeh, privuku sreću, pronađu srodne duše i još mnogo toga. Kontaktirajte ga danas i dopustite mu da vam pokaže čuda i čuđenje svog sistema ljubavnih čarolija. Daje rezultate u najboljem slučaju u pravljenju pravopisa. Pošaljite e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 164. Dala sam obećanje da ću svoje svjedočenje ispričati širom svijeta kad mi se moj čovjek vrati i suprug dođe baš onako kako mi je rekao dr ISIKOLO kad mi je pomogao. Napravila sam pravi izbor da sam kontaktirala DR ISIKOLO-a, sjajnog bacača uroka koji vam može pomoći u rješavanju vaših problema. Moj čovjek me ostavio da patim i nikada nisam vjerovao da će mi se vratiti, ali kad sam kontaktirao DR ISIKOLO, uvjeravao me da će moj čovjek opet doći. dao mi je spisak predmeta za kupovinu, ali nisam ih mogao dobiti u svojoj zemlji, pa sam mu poslao novac, a on je kupio predmete i pripremio savršenu ljubavnu čaroliju. Suprug mi se vratio za 48 sati moleći za oproštaj. OVO JE TAKO STVARNO I OBIČNO. Bila sam toliko iznenađena da je čarolija djelovala baš onako kako mi je rekao. Ovo je tako nevjerovatno i želim da vjerujete jer je DR ISIKOLO tako stvaran i molim vas da ga odmah kontaktirate na njegov e-mail kako bi vam mogao pomoći na način na koji je pomogao meni. e-mail je (isikolosolutionhome@gmail.com) Možete ga i WhatsApp/Viber poslati na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 165. Nevjerovatno se upravo dogodilo u mom životu, vratio mi se suprug koji je mene i dvogodišnju bebu ostavio za drugu ženu. Stvari su bile teške jer nemam posao i molim hranu, pa mi je mama pomogla odvesti kući i dvogodišnju bebu kući, iako problemi nisu riješeni, ali bilo je malo bolje da izađem u potrazi za poslom dok mi je mama pomagala s djetetom kod kuće, a ona nije radila, moj brat je bio taj koji se brinuo za nju, stvari mi baš i nisu išle jer ja nisam posao. Dok sam još uvijek tražio posao, stupio sam u kontakt sa ženom koja mi je rekla kako se oslobodila sličnog problema uz pomoć DR ISIKOLO-a. Dala mi je informacije i ja sam ga kontaktirao i nakon mog susreta s DR ISIKOLOM, dao mi je relevantne informacije o tome kako će mi pomoći što sam i poštovao i na moje iznenađenje, suprug mi se vratio nakon 2 dana i dobio je tako sam zadivljen. kad se vratio, oprostio sam mu jer želim da se vrati, vratio se kući i smjestili smo se i stvari su se vratile onakve kakve su bile ili još bolje. Evo njegovog kontakta ako želite probati: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp-om poslati na +2348133261196. Hvala DR ISIKOLO.

  OdgovoriIzbriši
 166. Vratila sam se s bivšim dečkom uz pomoć DR ISIKOLO-a, najboljeg bacača uroka na mreži, i toplo preporučujem DR ISIKOLO svima kojima je potrebna pomoć! .. Želim svjedočiti kako sam vratila svog dečka nakon što je prekinuo s ja, zajedno smo već 3 godine, nedavno sam saznala da je moj dečko imao vezu s drugom djevojkom, kad sam se suočila s njim, to je dovelo do svađe i on je napokon prekinuo sa mnom, pokušala sam sve što sam mogla da mu vratim ali sve bezuspješno sve dok na forumu za veze nisam vidio post o bacaču čarolija koji pomaže ljudima da vrate izgubljenu ljubav putem Ljubavne čarolije, isprva sam sumnjao, ali odlučio sam pokušati, kad sam kontaktirao ovog bacača čarolija putem svoj e-mail, i rekao mi je šta da radim i ja sam to učinio, a zatim mi je napravio čaroliju ljubavi. 48 sati kasnije, moj me dečko stvarno nazvao i rekao mi da mu jako nedostajem, tako nevjerovatno !! Dakle, tako se vratio istog dana, s puno ljubavi i radosti, i izvinio se zbog svoje greške i boli koji mi je nanio. Tada je od tog dana naša veza sada bila jača nego prije, i to zahvaljujući DR ISIKOLU. on je toliko moćan i odlučio sam podijeliti svoju priču na Internetu da je DR ISIKOLO pravi i snažni bacač uroka za kojeg ću se uvijek moliti da dugo poživi da pomogne svojoj djeci u vrijeme nevolje, ako ste ovdje i zatrebate svog bivšeg ili se vaš muž preselio u drugu ženu, ne plačite više, kontaktirajte ovog moćnog bacača čarolija odmah. Evo njegovog kontakta: Pošaljite mu e-poruku na: isikolosolutionhome@gmail.com.com ili njegov WhatsApp na: +2348133261196 HVALA DR ISIKOLU.

  OdgovoriIzbriši
 167. MISLITE LI DA DOBIJETE ZAJAM ??
  PRIJAVITE SE DANAS ZA POVOLJNE 100% LEGITIMATNE KUĆE / NEKRETNINE/OSOBNI /POSLOVNI KREDITI E-pošta za trenutni odgovor: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  WA/nazovite(+33) 6057-33479


  TREBA LI KREDIT? Jeste li financijski u kvaru, ne plačite više, zbog financijskog problema nema razloga za plakanjem, to je nešto protiv čega ćemo se morati boriti u jednoj ljubavi, razumijevanju, povjerenju i jedinstvu. Dakle, naša vjera kao legitimnog financijskog savjetnika okončava financijske poteškoće. Mi smo investitori koji pružaju financijske usluge i specijalizirani smo za oba start-up projekta, Home Finance i postojeće tvrtke kojima je potrebno financiranje ili zajam za proširenje. Predani smo pomaganju tvrtkama da se razvijaju i uspiju. Imate li nisku kreditnu ocjenu i teško vam je dobiti kapitalni zajam od lokalnih banaka i drugih financijskih institucija? Trebate li hitan zajam za kupnju kuće? Ako se više ne brinete, jer smo ovdje kako bismo pomogli onima koji nisu financijski privilegirani da dobiju zajam potreban za povratak na noge bez obzira na vašu kreditnu ocjenu, možete se oprostiti od sve svoje financijske krize i poteškoća. Nudimo zajmove po niskoj i pristupačnoj kamatnoj stopi od, bez kolaterala i bez provjere kreditne sposobnosti bez jamca, a također nisu potrebni ni papiri. Iskandar Lenders sadrži sve informacije o tome kako brzo i bezbolno doći do novca (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  WA/nazovite (+33) 6057-33479

  OdgovoriIzbriši
 168. MISLITE LI DA DOBIJETE ZAJAM ??
  PRIJAVITE SE DANAS ZA POVOLJNE 100% LEGITIMATNE KUĆE / NEKRETNINE/OSOBNI /POSLOVNI KREDITI E-pošta za trenutni odgovor: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  WA/nazovite(+33) 6057-33479


  TREBA LI KREDIT? Jeste li financijski u kvaru, ne plačite više, zbog financijskog problema nema razloga za plakanjem, to je nešto protiv čega ćemo se morati boriti u jednoj ljubavi, razumijevanju, povjerenju i jedinstvu. Dakle, naša vjera kao legitimnog financijskog savjetnika okončava financijske poteškoće. Mi smo investitori koji pružaju financijske usluge i specijalizirani smo za oba start-up projekta, Home Finance i postojeće tvrtke kojima je potrebno financiranje ili zajam za proširenje. Predani smo pomaganju tvrtkama da se razvijaju i uspiju. Imate li nisku kreditnu ocjenu i teško vam je dobiti kapitalni zajam od lokalnih banaka i drugih financijskih institucija? Trebate li hitan zajam za kupnju kuće? Ako se više ne brinete, jer smo ovdje kako bismo pomogli onima koji nisu financijski privilegirani da dobiju zajam potreban za povratak na noge bez obzira na vašu kreditnu ocjenu, možete se oprostiti od sve svoje financijske krize i poteškoća. Nudimo zajmove po niskoj i pristupačnoj kamatnoj stopi od, bez kolaterala i bez provjere kreditne sposobnosti bez jamca, a također nisu potrebni ni papiri. Iskandar Lenders sadrži sve informacije o tome kako brzo i bezbolno doći do novca (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)
  WA/nazovite (+33) 6057-33479

  OdgovoriIzbriši
 169. Moje ime je Marian Philip, ja sam iz Poljske, ovo dijelim svjetskoj bazi na svojoj istinskoj životnoj priči, želim da svijet zna o dr. Uzoru, velikom čovjeku koji je moćan i pošten, imao sam problema sa svojim suprug i on su se razveli od mene, samo zato što nisam imala dijete za njega nakon 9 godina braka i tražim pomoć svugdje, znam da bi mi netko mogao pomoći i vidjela sam oglas na internetu koji je podijelila dama, razgovarajući o dr. Uzoru o tome kako je od njega dobio pomoć u roku od 24 sata, brzo sam kontaktirao dr. Uzora i rekao mi je da će mi pomoći u vezi s mojim problemom u roku od 24 sata. Nisam bio siguran u njegove riječi, do sada je vratio mog supruga za manje od 24 sata i od povratka mog muža ja sam najsretnija žena na svijetu, sada sam trudna sa sinčićem, danas svjedočim jer sam rekla dr. Uzoru da ću svijet obavijestiti o njemu, pa čak i za oni koji trebaju rješenje u svojim životnim problemima, obratite mu se već danas i imajte vlastito rješenje putem: WhatsApp Cha t: +27843290018. E-adresa: uzorsolutioncenter@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 170. Pozdrav, ovdje sam da širim cijelu svijet ovu dobru vijest o tome kako sam vratio bivšu ljubav. Poludio sam kad me je ljubav prošlog mjeseca ostavila zbog druge djevojke, ali kad upoznam prijatelja koji me upozna s DR ISIKOLOM, velikim glasnikom orakula kojem služi, ispričao sam DR ISIKOLU o svom problemu o tome kako je moja bivša ljubav otišla ja i takođe kako sam trebao da se zaposlim u vrlo velikoj kompaniji. Rekao mi je samo da sam došao na pravo mjesto kad ću dobiti svoju srčanu želju bez ikakvih nuspojava. Rekao mi je šta trebam učiniti, nakon što je to učinjeno, u sljedeća 2 dana nazvala me je moja ljubav i rekla mi je žao što sam živjela prije toga, a također i u narednih tjedan dana nakon što me ljubav zvala moleći za oproštaj, pozvan sam na razgovor u željenu kompaniju da bih trebao raditi kao generalni direktor. Tako sam sretna i shrvana da moram to reći cijelom svijetu da se obratim DR ISIKOLO-u na sljedeću e-adresu isikolosolutionhome@gmail.com i riješim sve vaše probleme .. Nijedan problem nije prevelik da bi ga on mogao riješiti. Kontaktirajte ga izravno na isikolosolutionhome@gmail.com ili na njegovom WhatsApp/Viber: +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 171. Povrijeđena sam i slomljena srca kad se prije sedam mjeseci u mom braku dogodio vrlo velik problem između mene i mog supruga. toliko strašno da je slučaj odnio na sud radi razvoda. rekao je da više nikada nije želio ostati sa mnom i da me više ne voli. Stoga se spakirao iz kuće i natjerao mene i moju djecu da prođu kroz jaku bol. Pokušao sam svim mogućim sredstvima da ga vratim, nakon mnogo prosjačenja, ali bezuspješno.i on je to potvrdio da je donio odluku i nikad me više nije želio vidjeti. Tako sam jedne večeri, dok sam se vraćao s posla, upoznao svog starog prijatelja koji je tražio od mog supruga. Pa sam mu objasnio sve, pa mi je rekao da je jedini način na koji mogu vratiti svog muža, posjetiti bacača čarolija, jer je i njemu to stvarno uspjelo. Tako da nikada nisam vjerovao u čaroliju, ali nisam imao drugog izbora nego slijediti njegov savjet. Zatim mi je dao e-adresu bacača čarolija kojega je posjetio. dremwanta@gmail.com. Idućeg sam jutra poslao mail na adresu koju mi ​​je dao, a bacač čarolija me uvjeravao da ću vratiti svog muža sljedeća dva dana. Kakva nevjerojatna izjava !! Nikad nisam vjerovao, pa je razgovarao sa mnom i rekao mi sve što moram učiniti. Tada ih radim bez povećanja, tako da su me sljedeća dva dana, iznenađujuće, moj suprug koji me nije zvao zadnjih 7 mjeseci nazvao da me obavijesti da se vraća. Tako nevjerojatna!! Dakle, tako se vratio istog dana, s puno ljubavi i radosti, i ispričao se zbog svoje pogreške i boli koju je nanio meni i mojoj djeci. Tada je od tog dana naša veza bila jača nego prije, uz pomoć velikog bacača uroka. Dakle, savjetovat ću vas ako imate bilo kakvih problema, obratite se dr. Emwanti, dajem vam 100% garanciju da će vam pomoći .. Pošaljite mu e-poruku na: dremwanta@gmail.com ili nazovite +2348160830324 / whatssapp.

  OdgovoriIzbriši
 172. Pozdrav, moje ime je Lauren, ja sam iz SAD-a, želim svjedočiti o velikom i moćnom bacaču čarolija .. moj suprug je ostavio mene i djecu na dva tjedna kada sam ga nazvala, nije se javio kad se vratio kući 3. tjedan dana rekao mi je da želi razvod. Bila sam tako tužna da sam plakala cijelu noć i opet je otišao. Sutradan sam bila tako usamljena i tražila sam nešto preko interneta kad sam pronašla bacača uroka zvanog Dr Uzor koji je pomogao toliko ljudima u njihovim problemima pa sam ga kontaktirao sa svojim problemima, rekao mi je da će trebati 24 sata, a suprug će mi se vratiti, učinila sam sve što mi je rekao, a sljedeći dan se moj suprug vratio klečeći i moleći da otkaže razvod, sada smo sretni zajedno vam i dr. Uzor može pomoći. Pošaljite mu e-poštu putem: uzorsolutioncenter@gmail.com ili za WhatsApp: +27843290018.

  OdgovoriIzbriši
 173. Vratila sam se s bivšim dečkom uz pomoć doktora Isikola, najboljeg bacača čarolija na mreži, i toplo preporučujem dr. Isikolo svima kojima je pomoć potrebna. Želim svjedočiti o tome kako sam vratio svog dečka nakon što je raskinuo sa mnom, zajedno smo već 3 godine, nedavno sam saznala da je moj dečko imao aferu s drugom djevojkom, kad sam se s njim suočila, to je dovelo do svađe i on je napokon raskinuo sa mnom, pokušao sam sve što je bilo moguće da ga vratim, ali sve bezuspješno dok nisam na forumu za vezu vidio objavu o bacaču čarolija koji pomaže ljudima da vrate izgubljenu ljubav kroz Ljubavni urok, isprva sam sumnjao ali odlučio sam da pokušam, kad sam kontaktirao ovog bacača čarolija putem njegove e-pošte, a on mi je rekao šta da radim i ja sam to učinio, a zatim je za mene učinio ljubavnu čaroliju. 48 sati kasnije, moj me dečko stvarno nazvao i rekao mi da mu jako nedostajem, tako nevjerovatno !! Dakle, tako se vratio istog dana, s puno ljubavi i radosti, i izvinio se zbog svoje greške i boli koji mi je nanio. Tada je od tog dana naša veza sada bila jača nego što je bila prije, sve zahvaljujući dr. Isikolu. on je toliko moćan i odlučio sam podijeliti svoju priču na Internetu da je dr. Isikolo stvaran i moćan bacač uroka za kojeg ću se uvijek moliti da dugo poživi da pomogne svojoj djeci u vrijeme nevolje, ako ste ovdje i trebaju vam bivši povratak ili se vaš muž preselio u drugu ženu, ne plačite više, kontaktirajte ovog moćnog bacača čarolija odmah. Evo njegovog kontakta: Pošaljite mu e-poruku na: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete WhatsApp poslati na + 2348133261196, HVALA Dr Isikolo.

  OdgovoriIzbriši
 174. pozdravljajući sve gledatelje na mreži, ovdje sam da podijelim malo svjedočanstva. Moje ime je Melania Macron, imam 40 godina iz Argentine. Udala sam se u 31. godini, imam samo jedno dijete i živjela sam sretno. Nakon jedne godine mog braka, ponašanje mog supruga postalo je tako čudno i zapravo ne razumijem što se događa, spakirao se iz kuće drugoj ženi koju ga toliko volim da nikad ne sanjam da ću ga izgubiti, pokušavam svoje moguće najbolje osigurati da mi se muž javi, ali sve bezuspješno, plačem i plačem tražeći pomoć, razgovarala sam o tome s njegovom obitelji, ali nisam dobila odgovor. pa je moja najbolja prijateljica Anna Johansson obećala da će mi pomoći . Rekla mi je o čovjeku koji se zove Drosagiede, rekla mi je da je jako sjajan čovjek i stvaran čovjek kojem se može vjerovati i nema ničega u vezi ljubavnih problema koje on ne može riješiti i rekla mi je kako je pomogao nebrojenom broju ljudi u obnavljajući njihov odnos. Bio sam stvarno uvjeren, brzo sam kontaktirao njegovu e-adresu, doctorosagiede@gmail.com ili njegov WhatsApp na +2349026414771 ili Viber na +2349026414771 Objašnjavam mu sav svoj problem, rekao mi je da ne bih trebao brinuti da će svi moji problemi biti riješeno odmah. Rekao mi je što da radim da se moj muž vrati, a ja sam to učinio, rekao je da će mi se nakon 3 dana suprug vratiti i početi prositi, i stvarno se dogodilo kako je rekao, bila sam jako iznenađena, ovo je tako nevjerojatno. Bog neka je slava naša veza je sada vrlo tijesna i oboje ponovno živimo sretno. Ako imate sličan problem, obratite mu se odmah i zatražite da ga jednom riješite. I ja živim svjedočenje

  OdgovoriIzbriši
 175. Ko ima probleme vezane za ljubav ,crnu magiju,vlasku crnu magiju slobodno nek nazove gospodju Jovanku,evo broja :Viber,Wacap +381612487225.

  OdgovoriIzbriši
 176. DR ISIKOLO je jednostavno najbolji bacač i pomagač čarolija. Moje ime je Loreta Emilio, iz poštovanja prema vama i vašim čarolijama moram ovo svjedočenje upoznati sa svima. Bio sam kod drugih bacača čarolija, a da nisam vidio nikakav rezultat. Samo sam poželio da dođem ranije kod vas, dobio sam najbolje od vas. Mog bivšeg supruga nije bilo godinu dana, a ja sam svugdje išla po pomoć i druge bacače čarolija, ali bez rezultata dok me moj prijatelj nije upoznao s dr. Isikolom. Nakon završetka Ljubavne čarolije, konačno sam ga nazvao. Njegove čarolije učinile su čuda, a moj muž se vratio s punom ljubavlju. To je čudo! Iznenada se vratio s cvijećem govoreći da bih mu trebao oprostiti, bio sam uistinu šokiran i šokiran kad je moj suprug kleknuo moleći za oproštaj i da ga prihvatim natrag ... Stvarno mi nedostaje riječi i radostan si, ti si Bog poslana meni i cijeloj mojoj porodici. I sad sam još jednom radosna žena. Hvala vam puno doktore Isikolo. Svi koji traže stvarnog kotača čarolija neka se jave DR ISIKOLOU na isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga i Whatsapp-om/Viber-om na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 177. Moj bivši i ja smo prekinuli prije godinu i dva mjeseca i bila sam u šestom mjesecu trudnoće. Oboje se volimo i to je za mene bio šok i stvarno mi je slomio srce. Pokušao sam ga nazvati i obje njegove linije su bile isključene. Pokušao sam ga dobiti na društvenim mrežama, ali me je izbrisao s njih. Svakodnevno sam plakala i plakala jer sam ga jako voljela. Sve dok nisam rodila i dijete imala godinu dana, nisam mogla vratiti ljubav. Opet sam bila zbunjena. Ne znam šta da radim, a takođe sam ostala bez posla i nemam novca za brigu o bebi. Bila sam jadna u životu pa sam plakala svojoj sestri i rekla joj svoj problem i rekla da zna za jednog moćnog bacača čarolija DR Isikolo koji joj je pomogao kad nije mogla zatrudnjeti. Kontaktirao sam ga e-poštom i rekao mi je da će mi pomoći i rekao mi je da je žena bacila uroke na mog muškarca i rekao da će mi pomoći da razbijem čaroliju, tako da će mi se moj čovjek vratiti i zauvijek biti moj. Za mene je bilo veliko iznenađenje da se sve što je rekao ostvario. Moj čovjek mi se odmah vratio, rekavši da bih mu trebao oprostiti. Šaljem veliko hvala ovom moćnom i pravom bacaču čarolija. Molim se za njega da poživi dugo i učini još svog divnog posla. Ako imate bilo kakav problem koji vas ometa u životu, morate kontaktirati ovog moćnog bacača čarolija DR Isikolo! On vam može pomoći. Neće vas razočarati, dajem vam 100% garanciju da će vam pomoći. Evo njegovog kontakta: Pošaljite mu e-poruku na: isikolosolutionhome@gmail.com Možete ga WhatsApp poslati i na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 178. Kad sam pronašao Baba tunde, očajnički sam trebao vratiti svog bivšeg ljubavnika. Ostavio me zbog druge žene. To se dogodilo tako brzo i uopće nisam imao riječi u toj situaciji. Bacio me nakon 4 godine bez objašnjenja. Stupila sam u kontakt s Baba tundeom i rekao mi je što trebam učiniti prije nego što mi može pomoći i učinila sam ono što mi je rekao, nakon što sam pružio ono što je htio, bacio je ljubavnu čaroliju da nam pomogne da se okupimo. Ubrzo nakon što je izvršio čaroliju, moj dečko mi je ponovno počeo slati poruke i osjećao se užasno zbog onoga što me upravo prošao. Rekao je da sam mu ja najvažnija osoba u životu i to sada zna. Preselili smo se zajedno i on mi je bio otvoreniji nego prije i počeo je provoditi više vremena sa mnom nego prije. Otkad mi je Baba tunde pomogao, moj je partner vrlo stabilan, vjeran i bliži mi je nego prije. Toplo preporučujem Baba tunde svima kojima je potrebna pomoć. E-pošta: babatundesolutioncentre635@gmail.com Nazovite ga ili dodajte na whatsapp putem: +2205287848

  OdgovoriIzbriši
 179. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  Data pribadi
  negara: Indonesia
  Nama:Queen Jamillah
  Alamat: Nusa Lembongan
  Telepon:+62 856-9328-4991
  WhatsApp:+62 856-9328-4991
  https://twitter.com/queen_jamillah
  e_mail: queenjamillah09@gmail.com>>>>>>>>>>
  Sudah dua tahun sekarang saya telah memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam 700 juta dari Perusahaan Pinjaman Iskandar Lestari dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya dapat membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi bisnis saya lebih lanjut sehingga saya menyerahkan 2,7 miliar setelah melalui proses hukum saya transaksi telah disetujui oleh otoritas dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya dicapai dengan mudah. Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia karena Ms. Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi Pemberi Pinjaman ISKANDAR hari ini
  e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

  Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

  OdgovoriIzbriši
 180. OVO NIJE ŠALA. POVJERENJE VELIKOM DR ISIKOLU. Zovem se Senna Rayan. Veliki DR ISIKOLO doista je moćan i zna savršeno raditi svoj posao. Da nije bilo njega, ne bih mogao zamisliti što bi se dogodilo. Moj bivši je uvijek nagovarao svađu sa mnom i uvijek me maltretirao. Počeo se ponašati neobično i smiješno i napustio me bez razloga zbog druge djevojke. Mislila sam da je nestala svaka nada. Potražio sam pomoć na internetu i naišao na Great isikolosolutionhome@gmail.com. Vidio sam toliko svjedočanstava o njemu. Bila sam oduševljena i kontaktirala sam ga na njegov e-mail i rekla mu što se događa. Nasmijao se i uvjeravao me da se smirim da će mi pomoći i da će se moj bivši vratiti moleći me. Odradio je svoj posao i bacio čaroliju za mene, a za dva dana moj bivši se došao ispričati baš kad mi je rekao. Danas oboje živimo zajedno i čak smo više zaljubljeni nego što smo bili prije njegova odlaska. Za vlastitu pomoć obratite se velikom DR ISIKOLO. Možete ga kontaktirati na e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Također ga možete kontaktirati na WhatsApp/Viber na +2348133261196.

  OdgovoriIzbriši
 181. Ne mogu zaboraviti kako mi je dr. ADELEKE pomogao da vratim svoj brak nakon dva mjeseca razdvajanja sa suprugom iz svađe, a on je otišao i nikad mi se nije vratio, učinio sam toliko da ga vratim, ali ništa nije uspjelo sve dok vidio sam komentar na mreži kada je neko svjedočio kako joj je dr. ADELEKE pomogao da vrati muža i tako sam ga kontaktirao putem njegove e-pošte i nakon što je napisao moj broj, uvjeravao me da će mi pomoći da se vratim sa suprugom za 18 sati nakon čarolije ljubavi, i nakon što je on činio čaroliju, moja supruga se vratila kući i izjavila da joj je danas jako žao što sam se vratila sa svojim mužem i oboje smo sretni i opet živimo zajedno. Znam da postoji mnogo ljudi koji žele vratiti ljubav, obratite se dr. ADELEKE-u jer je on savršen odgovor na vaš problem, a njegovi su detalji za kontakt; aoba5019@gmail.com ili njegov Whatasapp +27740386124 ...

  OdgovoriIzbriši
 182. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  Data pribadi
  negara: Indonesia
  Nama:Queen Jamillah
  Alamat: Nusa Lembongan
  Telepon:+62 856-9328-4991
  WhatsApp:+62 856-9328-4991
  https://twitter.com/queen_jamillah
  e_mail: queenjamillah09@gmail.com
  Sudah dua tahun sekarang saya telah memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam 700 juta dari Perusahaan Pinjaman Iskandar Lestari dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya dapat membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi bisnis saya lebih lanjut sehingga saya menyerahkan 2,7 miliar setelah melalui proses hukum saya transaksi telah disetujui oleh otoritas dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya dicapai dengan mudah. Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia karena Ms. Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi Pemberi Pinjaman ISKANDAR hari ini
  e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

  Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

  OdgovoriIzbriši
 183. Zahvaljujući moćnom bacaču čarolija zvanom dr. Ajayi, nakon 4 godine razdvojenosti uspjela sam se pomiriti sa suprugom, nikad ne vjerujem da ćemo se ikad vratiti, ali kad sam upoznala dr. Ajayija, shvatio je da ništa nije nemoguće, odlučila sam pokušati , Rekla sam dr. Ajayi o svom suprugu i ostalim potrebnim stvarima koje mora znati da bi se moj muž vratio, rekao mi je što moram učiniti i slijedila sam njegove upute, nakon tjedan dana ljubavne čarolije nazvao me suprug a on je molio da se vrati kući. od tada je naš brak procvjetao i mi smo u miru. Ako vam je za bilo kakav problem potrebna pomoć čarobnjaka, obratite se dr. Ajayi Email: drajayi1990@gmail.com ili Whatsapp / Viber na +2347084887094 i bit ćete najsretnija osoba na svijetu poput mene.

  OdgovoriIzbriši
 184. Pozdrav svima ako vam je potrebna snažna ljubavna čarolija da popravite svoju prekinutu vezu ..... Razvela sam se od supruga kad sam bila trudna u šestom mjesecu s drugim djetetom. Neprestano smo se svađali i svađali od dana začeća našeg prvog djeteta, od njega više nije bilo ljubavi ni povjerenja pa se razveo od mene. I svi ovi vrtoglavice, pokušavam na sve različite načine da ga vratim, probala sam i neke druge bacače čarolija, ali nitko od njih nije mogao vratiti mog supruga k meni. Tek mi je dr. ODION zajamčio hitno čaroliju od 48 sati i uvjerava me da će moj muž opet biti sa mnom. Pišem vam kako bih vam zahvalio i duboko zahvalio što ste održali svoja obećanja i spasili moj brak te što ste iskoristili vaše nadarene i velike moći kako biste mu vratili svog muža kući. Bila sam oduševljena saznanjem da ste specijalizirani za ponovno okupljanje ljubavnika. Hvala vam gospodine, što ste mi pomogli u najgorim vremenima mog života, što ste bili tako sjajan bacač uroka i što ste mi dali ljubavnu čaroliju koja mi je donijela toliko radosti u braku. Suprug se vratio i obećao da me više nikada neće napustiti. Ako sumnjate u njegovu sposobnost, vjerujte mi. Trebali biste riskirati. Isplati se na načine koje nikada niste mogli ni zamisliti. Ako ste trenutno njihov i trebate snažnu i hitnu ljubavnu čaroliju da biste vratili bivšeg, ljubazno se obratite dr. ODION-u, on je jedini odgovor za vraćanje vaše narušene veze ili braka. e-mail (drodion60@yandex.com) ili What-App njegov telefonski broj za pozivanje na +2349060503921.

  OdgovoriIzbriši
 185. Pozdrav svima ako vam je potrebna snažna ljubavna čarolija da popravite svoju prekinutu vezu ..... Razvela sam se od supruga kad sam bila trudna u šestom mjesecu s drugim djetetom. Neprestano smo se svađali i svađali od dana začeća našeg prvog djeteta, od njega više nije bilo ljubavi ni povjerenja pa se razveo od mene. I svi ovi vrtoglavice, pokušavam na sve različite načine da ga vratim, probala sam i neke druge bacače čarolija, ali nitko od njih nije mogao vratiti mog supruga k meni. Tek mi je dr. ODION zajamčio hitno čaroliju od 48 sati i uvjerava me da će moj muž opet biti sa mnom. Pišem vam kako bih vam zahvalio i duboko zahvalio što ste održali svoja obećanja i spasili moj brak te što ste iskoristili vaše nadarene i velike moći kako biste mu vratili svog muža kući. Bila sam oduševljena saznanjem da ste specijalizirani za ponovno okupljanje ljubavnika. Hvala vam gospodine, što ste mi pomogli u najgorim vremenima mog života, što ste bili tako sjajan bacač uroka i što ste mi dali ljubavnu čaroliju koja mi je donijela toliko radosti u braku. Suprug se vratio i obećao da me više nikada neće napustiti. Ako sumnjate u njegovu sposobnost, vjerujte mi. Trebali biste riskirati. Isplati se na načine koje nikada niste mogli ni zamisliti. Ako ste trenutno njihov i trebate snažnu i hitnu ljubavnu čaroliju da biste vratili bivšeg, ljubazno se obratite dr. ODION-u, on je jedini odgovor za vraćanje vaše narušene veze ili braka. e-mail (drodion60@yandex.com) ili What-App njegov telefonski broj za pozivanje na +2349060503921.

  OdgovoriIzbriši
 186. Život je misterija s mnogo pitanja na koja treba odgovora. S kakvim se nevoljama suočavate na zemlji?
  Jesu li suprug ili supruga napustili vaš život bez ikakvog dobrog objašnjenja zbog čega ste zbunjeni i želite da se vrate u vaš život? Dr Ajayi je pravi čovjek za taj posao, snažan je bacač uroka koji su blagoslovili njegovi preci i koji su ga bogovi prihvatili kao svoj usnik na zemlji, dr. Ajayi mi pomaže da spasim svoj slomljeni dom vraćajući mi svog muža sa svojom snažnom čarolijom . Ja i moj suprug bili smo razdvojeni 9 mjeseci bez komunikacije, ali čarolijom koju je izradio dr. Ajayi vratio se i opet smo jedna sretna obitelj. Obratite se dr. Ajayiju, bacaču čarolija, ako se suočavate s bilo kakvim životnim problemima i trebate brzo rješenje. Viber ili Whatsapp: +2347084887094 ili e-pošta: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 187. DR WALE, NAJBOLJI MJESTO MJESTA, OBRATITE SE S NJIM NA WHATSAPP / VIBER +2349015141346 ILI drwalespellhome@gmail.com

  UČINKOVITO HITNO LJUBAVNO PRAVLJENJE DA BIH BRZO PRIMILO EX I SPASILO BRAK! Žao mi je što sam ovo stavio na mrežu, ali moram. Zauvijek ću biti dužan DR WALE-u za popravak mog propalog braka nakon što me suprug ostavio za drugu ženu na 6 mjeseci. Nikad nisam vjerovao u vrste dok me moj prijatelj nije upoznao s DR WALE-om. U početku sam bila sumnjičava prema njemu jer sam čula puno o pokretaču lažnih žanrova, ali sumnje sam ostavila iza sebe jer sam očajnički željela vratiti svog supruga i učinila sam u skladu s onim što je tražio od mene. Sad se moj muž vratio samo 48 sati nakon što ga je kontaktirao. Ponovno sretno živim sa suprugom nakon 6 mjeseci prekida braka i neću se odmarati dok ne bude poznat svijetu. Također se specijalizirao za vrste lutrije, promocijske vrste, E.T.C. Povežite se s DR Waleom odmah, njegova e-adresa: drwalespellhome@gmail.com ili WhatsApp / Viber: +2349015141346

  OdgovoriIzbriši
 188. treba li vam pomoć bacača čarolija za bilo što što vas muči u životu? Doktor Ajayi, bacač čarolija moći, pravi je čovjek za vas, on je razlog zašto je moj život pun radosti. Bila sam u braku 5 godina, ali moj suprug je rekao da želi razvod, pa sam kontaktirala dr. Ajayija kad sam vidjela njegov broj na mreži. Rekla sam mu svoj problem i on mi je dao do znanja da moj muž nije on sam kako dama manipulira njegovim ponašanjem jer želi da se razvedemo, moćni bacač čarolija dr. Ajayi pripremio mi je šarm i u roku od 3 dana moj suprug je otkazao razvod i od tada živimo uspješan život. Ako imate sličan problem sa mnom ili bilo kojom drugom stvari za koju želite pomoć. kontaktirajte bacača čarolija na Whatsappu ili Viberu: +2347084887094

  OdgovoriIzbriši
 189. U prošlosti sam imala mučne odnose sa suprugom što je dovelo do razvoda od prvog muža. Nakon što smo se ja i moj bivši suprug razveli, imala sam još jednu priliku da se ponovno udam i samo 5 godina mog drugog braka uslijedio je još jedan razvod koji me gotovo emocionalno ubio. Ostala sam još dvije godine neudana i samohrana majka. Iskreno, nisam bila baš sretna jer svaka žena treba muškarca u svom životu, jednom sam vidjela fotografiju svojih prvih muževa i shvatila koliko ga volim i nedostaje mi. Pokušao sam doći do njega, ali rečeno mi je da je nastavio sa svojim životom i da možda nikada više nećemo biti zajedno. Gorko sam plakala te noći misleći da sam izgubila muškarca za kojeg sam imala toliko ljubavi. Zamolio sam za savjet što da radim, a moj prijatelj mi je dao kontakt s DR ODION-om, konzultirao sam ga i u najboljem izdanju svojim moćnim čarolijama pomogao mi je s čarolijom ponovnog braka i vratio mi bivšeg supruga , u samo 4 dana imala sam čarobnjaka s molitvama za duhovno okupljanje s DR ODION-om, sve se u mom životu dobro preokrenulo, sada opet sretno živim sa svojim prvim suprugom i rješavam probleme oko razvoda. uz pomoć DR ODION-a, čovjek je mudar i pažljiv. Hvala i cijenim svu pomoć koju ste pružili da se moj bivši suprug vrati u moj život. Danas ovdje svjedočim da je DR ODION moćan i da jednom može riješiti sve probleme u prekinutom odnosu s ljubavlju. kontaktirajte ga za bilo kakvo rješenje bilo koje vrste odnosa. Pošaljite e-poštu .... (drodion60@yandex.com) Također ga možete nazvati ili dodati na WhatsApp +2349060503921

  OdgovoriIzbriši
 190. Pozdrav gledateljima, objavljujem ovo jer sam pronašao puno ljudi koji imaju problema s brakom, što sam i ja imao. Nedavno sam pronašla pomoć od čovjeka koji se zvao dr. ODION. Odlično je obavio posao zbog kojeg se moja bivša ponovno zaljubila u mene nakon 4 mjeseca razdvajanja. ako nekome vani treba pomoć, vjerujem da je dr. ODION čovjek koji će riješiti vaš problem i problem prekida veze. On će vam dati najbolji rezultat. Moja veza je sada bolja i toliko sam uzbuđena da sam kontaktirala dr. ODION-a. možete kontaktirati bacača čarolija na-- EMAIL: (drodion60@yandex.com) ili ga možete WhatsApp dobiti na +2349060503921.

  OdgovoriIzbriši
 191. Pozdrav svima. Želim podijeliti svoje nevjerojatno iskustvo sa sjajnim bacačem čarolija dr. DOION koji me suprug varao i kad sam saznala da smo se posvađali zbog čega je ispunjavao potrebu za razvodom, zaplakao sam i pozlilo mi se dok sam putem interneta tražio ljubavne citate I vidio ljude kako razgovaraju o dr. ODION-u i njegovom velikom radu čiji je slučaj bio sličan mom, ostavili su njegove kontakt podatke. Kontaktirao sam dr. ODION-a i rekao mi je da se ne brinem da će nakon dva dana otkazati razvod i da će mi se suprug vratiti nakon Učinila sam sve što je tražio od mene na moje najveće iznenađenje sljedećeg dana navečer, to je bio moj suprug, kleknuvši moleći me da ga prihvatim natrag, još jednom vam hvala dr. ODION, zaista ste mi blagoslov, on vam također može pomoći. kontaktirajte dr. ODION putem njegove adrese e-pošte na: (drodion60@yandex.com) Pošaljite mu SMS, nazovite ga ili dodajte na WhatsApp: +2349060503921

  OdgovoriIzbriši
 192. Nikad nisam vjerovala u bajanje čarolijom ili magiju dok nisam upoznala dr. Ajayija kojeg sam kontaktirala putem njegovog broja: +2347084887094 na WhatsAppu, prolazila sam kroz probleme u braku jer je moj suprug rekao da više ne želi imati nikakve veze sa mnom nakon 9 godina braka, zaista volim svog supruga pa tražim pomoć da se riješe stvari u mom braku, dok sam pregledavajući vidjela gdje je muškarac preporučio dr. Ajayija jer mu je čarolijom pomogao da se unaprijedi na radnom mjestu, posegnula sam Doktor Ajayi i objasnio mu je, rekao mi je što moram učiniti da vratim mir u svom domu nakon što sam slijedio sve njegove upute, moj muž se predomislio i živimo sretno i nikada više nije spomenuo ništa u vezi s razvodom. Kontaktirajte dr. Ajayija danas za bilo kakav problem u vezi ili bilo koji aspekt života i on će pronaći rješenja za vaš problem. Viber / WhatsApp broj: +2347084887094 ili e-adresa: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 193. Zovem se Larissa George, u sretnom sam braku sa simpatičnim i brižnim suprugom s troje djece. Vrlo veliki problem dogodio se u mojoj obitelji prije godinu dana, između mene i mog supruga, toliko strašan da je slučaj odnio na sud radi razvoda. rekao je da više nikada nije želio ostati sa mnom i da me više ne voli. Tako je napustio kuću i natjerao mene i moju djecu da prođemo kroz teške bolove. Pokušao sam na sve moguće načine da ga vratim kroz puno prosjačenja, ali sve bezuspješno. Napokon je potvrdio da je donio odluku i nikad me više nije želio vidjeti. Jedne kobne večeri, dok sam se vraćao s posla, upoznao sam starog prijatelja koji je tražio od mog supruga. Objasnila sam joj sve, pa mi je rekla da je jedini način na koji mogu vratiti svog muža posjetiti bacač uroka jer je i to stvarno uspjelo za nju. Suprotno tome, nikada nisam vjerovao u čaroliju, ali nisam imao drugog izbora nego slijediti njezin savjet. Dala mi je e-adresu bacača čarolija koji joj je prije pomogao (drodion60@yandex.com). Idućeg jutra poslala sam mail na adresu koju mi ​​je dala i bacač čarolija me uvjerio da ću dobiti muža natrag u roku od dva do tri dana. Kakva nevjerojatna izjava !! lol !!! Nikad nisam vjerovao, pa je razgovarao sa mnom i rekao mi sve što moram učiniti. Sljedeće jutro, iznenađujuće, moj suprug koji me nije zvao više od godinu dana nazvao me da me obavijesti da se vraća. Tako nevjerojatno zar ne? Eto, tako se vratio istog dana, s puno ljubavi i radosti, te se ispričao zbog svojih pogrešaka i boli koje je nanio meni i mojoj djeci. Od tog dana naša je veza jača nego prije. Hvala na pomoći ovog sjajnog bacača čarolija dr. ODION. Moj savjet za sve koji prolaze kroz različite izazove je da kontaktiraju ovog velikog čovjeka i baš kao što je to učinio za mene, on će riješiti sve vaše probleme. možete mu poslati mail putem ove adrese e-pošte na (drodion60@yandex.com) ili whatssapp +2349060503921. obećala sam mu da ću cijelom svijetu reći o njegovim veličanstvenim moćima. ako ste u bilo kakvom stanju poput ovog ili imate bilo kakav problem vezan uz "vraćanje bivšeg. ne samo da vam može pomoći (1) da vas unaprijede u bilo čemu što radite. (2) Zaradite dobar novac ili osvojite lutriju . (3) postići uspjeh u poslu. (4) duhovni problemi. (5) pobijediti u sudskom postupku. (6) Potražiti svog životnog partnera. (7) dobiti dobro plaćen posao (8) steći kontrolu nad svojim brakom. (9 ) primite naklonost i steknite privlačnost ljudi. (10) vratite izgubljeni novac. (11) izliječite vas od svih bolesti.

  OdgovoriIzbriši
 194. Kako su naša lica različita, tako su i naši problemi ne znam s kojom poteškoćom imate život, ali želim da danas znate da ako se stvarno želite izvući iz svojih muka. Postoji rješenje za vas. Želim javnosti predstaviti čovjeka po imenu dr. Ajayi, moćan je bacač čarolija i pomogao mi je spasiti brak prije godinu dana jer je moj suprug otišao od kuće rekavši da ga više ne zanima naš sindikat, to može biti šok meni jer se ne mogu sjetiti da smo se posvađali, kasnije saznajem da sam bio s drugom damom, molila sam ga da se vrati kući da bude sa mnom i djecom, ali više se nije ponašao, kasnije sam saznao da šarmom ga je opsjedala dama s kojom je. Kontaktirala sam dr. Ajayija i šarm je poništen nakon 3 dana čaranja i moj se suprug vratio kući. Doktor Ajayi sposoban je izvesti bilo kakvu čaroliju, ali njegova usluga nije besplatna. Kontaktirajte ga na Viber / WhatsApp: +2347084887094 ili e-mail: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 195. Uvijek možemo učiniti da naša veza bude najbolja za nas, život ili karijera uspješni koliko želimo, potrebno je samo da se potrudite i ako smatrate da vam je potrebna pomoć, potražite pomoć. Nakon što me supruga ostavila slomljenog srca. Bila sam usamljena, shrvana i tužna na sreću da sam upućena vrlo ljubaznom i moćnom čovjeku zvanom Dr ODION koji mi je pomogao da vratim svoju suprugu i sada me voli daleko više nego ikad, tako sam sretna sa životom e-mail: (drodion60@yandex.com) možete mu i WhatsApp na +2349060503921.

  OdgovoriIzbriši
 196. Uvijek možemo učiniti da naša veza bude najbolja za nas, život ili karijera uspješni koliko želimo, potrebno je samo da se potrudite i ako smatrate da vam je potrebna pomoć, potražite pomoć. Nakon što me supruga ostavila slomljenog srca. Bila sam usamljena, shrvana i tužna na sreću da sam upućena vrlo ljubaznom i moćnom čovjeku zvanom Dr ODION koji mi je pomogao da vratim svoju suprugu i sada me voli daleko više nego ikad, tako sam sretna sa životom e-mail: (drodion60@yandex.com) možete mu i WhatsApp na +2349060503921.

  OdgovoriIzbriši
 197. Pozdrav svima koji čitaju ovo svjedočenje. Zovem se Alina Giggs. Suprug me odbio nakon sedam (7) godina braka samo zato što je druga žena imala magiju da njime manipulira. Jednog dana kada sam čitao putem interneta, vidio sam nekoliko svjedočenja različitih ljudi koji su pričali o dr. Ogundeleu, oni koji loše govore o njemu su oni koji ga ne vole previše, on je moćan bacatelj čarolija, ljudi svugdje o njemu pričaju kako on pomaže im u problemima u vezi, pa sam kontaktirao i dr. Ogundelea za pomoć na njegovom WhatsAppu: +27638836445. Rekao mi je da se ne brinem da će mi se suprug vratiti nakon 24 sata kada završi, netom nakon svog posla, suprug me nazvao telefonom i tražio oprost, veliko čudo koje je učinio dr. Ogundele, drago mi je da vas sve obavijestim da ovaj bacač uroka ima moć vratiti ljubavnike i riješiti druge probleme u vezi. Zbog njega sam sada sretna sa svojim suprugom, zahvaljujući dr. Ogundeleu. Ako trebate pomoć, kontaktirajte ga na njegovom Viberu i WhatsAppu: +27638836445.

  OdgovoriIzbriši